Pronouns (Zámena)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 15.12.2009
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 6 387
Tlačení: 656
Uložení: 676
Pronouns – Zámena
Nahrazují podmět nebo předmět věty, tehdy, když je již znám z kontextu věty nebo dříve zmíněn. Nemají samostatný lexikální význam a vyjadřují jen obecný kategoriální význam (osoba, místo, čas) a mají proměnlivou referenci.

Zájmena osobní
Má sedm členů: I, you, he, she, it, we, they. Nerozlišují druhou osobu pro vykání a tykání a třetí osoba množného čísla nerozlišuje rod.
Osobní zájmena mají deklinačně odlišný podmětový tvar a předmětový tvar. Předmětový tvar v určitém postavení ve větě plní funkci kterou mají ve flektivních jazycích koncovky. Předmětový tvar se ale kromě předmětu používá všude, kde následuje určité sloveso. Podmětový tvar je v takovém případě spíše archaismus. Např. That´s him. It might have been her. Podmětový tvar zůstává zachován v případech jako I am I nebo pokud následuje reflexivní zájmeno It was he himself.
Tam, kde nehrozí kvůli zevšeobecnění riziko dvojznačnosti, se používá předmětový tvar. No one saw him but me. I work as hard as him.

Zájmena přivlastňovací

Mají také sedm tvarů, vyskytují se ve formě samostatných osobních zájmen (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) a jako nesamostatná, která následuje substantivum (my, your, his, her, its, our, their). Nesamostatná zájmena mají úlohu determinátoru, fungují tedy jako člen, ukazovací zájmeno a další determinátory. Protože angličtina nemá zájmeno zvratné, používá se i v tomto případě osobního zájmene. Např. I like my job, She likes her job…. Osobní zájmena se uplatňují í tehdy, když se odkazuje na části těla, předměty osobní potřeby nebo rodinné příslušníky apod.
Samostatná přivlastňovací zájmena se používají tehdy, když za nimi nenásleduje řídící substantivum, tedy to, na které odkazuje zájmeno. Vazby jako A friend of mine nebo That famous brother of hers v češtině nemá obdobu.

Zájmena zvratná a zdůrazňovací

Obsahují složku –self nebo –selves, které se připojuje k zájmenu přivlastňovacímu. Zvratné zájmeno odpovídá české zvratné částici si, se a tvarům sobě, sebe. Ve větě stojí na pozici předmětu který odpovídá podmětu věty: Let me introduce myself. Někdy se užívá místo osobního zájmena po as, than, like. Pokud stojí tato zájmena v přístavku, mají funkci zdůrazňovací – v češtině výrazy sám, sama, sami. I myself don´t understand it.

Zájmena reciproční

V češtině tuto funkci zastávají zvratná zájmena, v angličtině tuto funkci mají zájmena one another, each other. We had to shout to hear one another/each other.

Zájmena ukazovací

Zahrnují dva soubory – this-these a that-those. Rozlišují tedy jednotné a množné číslo, slouží k odkázání na předmět promluvy nebo celou předchozí větu. Samostatně odkazuje na substantivum spíše one/ones.

Zájmena tázací

Zájmena who, what, which, whose, whom a how. Používají se také jako zájmena vztažná k odkazu na předchozí substantivum nebo jako determinátor v tázací větě. Tato zájmena se také vyskytují ve vazbách s –ever, -one, -body……..
 
Mezi zájmena se také mohou řadit univerzální kvantifikátory each, all, every a existenciální some, any, no a jejich složeniny.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#zámena #referát let me introduce myself #pronouns #anglištinapodmetový alebo predmetový tvar


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.194