Vocabulary: Multicultural society

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 365 slov
Počet zobrazení: 7 909
Tlačení: 533
Uložení: 474
Praktické!
MULTICULTURAL SOCIETY

Race- rasa
Colour of someone´s skin- farba pleti
Whites- belosi
Blacks- černosi
Afro –American
Native American- /americký/ indián
Ethnic group- etnická skupina
Ethnic divisions- etnické rozdiely
Ethnic unrest- etnické nepokoje
Ethnic violence- etnické násilie
Racial conflict- rasový konflikt
Racial prejudice- rasové predsudky
Racial harmony- rasový súlad, harmónia
Racial tension- r. napätie
Racism- rasizmus
Racist- rasista
Racial outbreaks- vypuknutie rasového násilia
Race riots-  rasové nepokoje
Integration- integrácia, začleňovanie
Integrated society- integrovaná spoločnosť
Segregation- segregácia, vyčleňovanie
Multicultural- multikultúrny,
Multiracial- mnohonárodnostný
Cosmopolitan society- kozmopolitná spoločnosť !!!!kozmopolitná = otvorená iným názorom!!!!
Mixed marriage- zmiešané manželstvo
Tolerance- tolerancia
Understanding – porozumenie
Acceptance – prijatie, akceptácia
Co-existence- súžitie, spolunažívanie
Cooperation- kooperácia
Assimilation- prispôsobenie, asimilácia / s inou kultúrou/
Immigration- imigrácia
Controversial- kontroverzný, sporný
Individuality- individualita, osobitosť
Arranged marriage-  dohodnuté manželstvo
Registry Office- matrika
Equality- rovnosť
Partnership- partnerstvo
Confidence- dôvera
Faithfulness- vernosť, oddanosť
Responsibility- zodpovednosť
Reliability- spoľahlivosť
Refugee- utečenec
Immigrant- imigrant
Flee the country- utiecť z krajiny
Seek asylum – hľadať azyl
Attractive- atraktívny
Colourful- farebný
Decorate- ozdobiť
Fashion- móda
Fashionable- módny
Painful- bolestivý
Pierce- prepichnúť
Skin- koža
Tattoo- tetovanie
Traditional- tradičný
Tribe- kmeň
Ugly- škaredý
Ancestor- predok
Cultural clash- zrážka kultúr /kultúrny konflikt
Customs- zvyky
Dialect- dialekt
Diverse- rozmanitý, rôznorodý
Tense- napätý
Tension- napätie
Be entitled to equal rights- mať nárok na rovnaké práva
Cope with the situation- vysporiadať sa so situáciou
Drawback – nedostatok, zápor, slabina
Feel the hatred to sb. – pociťovať nenávisť k niekomu
Have ethnic pride-  mať národnostnú hrdosť
Human rights violation- porušovanie ľudských práv
Prejudice- predsudok
Racial discrimination- rasová diskriminácia
Tension in the relations between... – napätie vo vzťahoch medzi....
Blame- obviniť
Dominant figure in the family- dominantná postava v rodine
Have a large say- mať veľké slovo
Harrassment- obťažovanie
Prenuptial agreement- predmanželská zmluva
Remain standing- zostať stáť
Rise- vstať
Symbolic head of the house – symbolická hlava domu
Culture shock- kultúrny šok
Be familiar with- byť s niečím oboznámený
Be fish out of water- byť ako ryba na suchu
Body posture- postoj tela
Critical- kritický
Different- odlišný
Dignity- dôstojnosť
Drive- pud
Keep an eye on sb- pozorne niekoho sledovať
Optimistic view of... – optimistický názor na...
Pushy- dotieravý
Respect- rešpektovať
Social conventions- spoločenské konvencie
Speak directly to the point- hovoriť priamo k veci
Straightforward reply- priama odpoveď
Superior- nadradený, povýšený
True- pravdivý
Unfamiliarity- cudzosť, neobvyklosť
Cold- blooded- chladnokrvný
Comfortable distance – dostatočná vzdialenosť
Conceited- namyslený
Hospitable- pohostinný
National stereotype- národný stereotyp
On time- načas
Place sb´s feet up – položiť si nohy na stôl
Punctual- presný, dochvíľny
Stick to one´s prejudice- lipnúť na predsudku
Suspicious- podozrievavý
Trustworthy – dôveryhodný

Civil liberties- občianske slobody
Commit acts of violence- dopúšťať sa násilností
Threat of lynching- hrozba lynčovania
Avert sb´s eyes- odvrátiť zrak
Exaggerate- nadsadiť, zveličiť
Flatter- lichotiť, vtierať sa
Interfere with- zasahovať do
Beware of sth – vystríhať sa niečoho, dať si pozor na niečo
Closer conversational distance-  bližšia vzdialenosť pri rozhovore
Superficial- povrchný
Vain- márnomyseĺný
Vivacious- veselý, temperamentný
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025