Vocabulary: Examples and ideals

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 29.04.2012
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 552 slov
Počet zobrazení: 5 036
Tlačení: 308
Uložení: 315
Praktické!
EXAMPLES AND IDEALS – VOCABULARY

model- vzor
idol- idol
ideal – ideálny
celebrity- celebrita
icon- ikona
VIP /very important person/
Here- hrdina
Heroine – hrdinka
Idolize- zbožňovať
Copy- napodobńovať
Worship- uctievať
Identify with- stotožňovať sa s..
Well-known – známy
Outstanding- vynikajúci, pozoruhodný
Charismatic – charizmatický
Attractive- atraktívny
Virtues /cnosti, dobré vlastnosti/
Be honest- byť čestný
Responsible- zodpovedný
Reliable- spoľahlivý
Hard-working  - usilovný
Generous – štedrý
Hospitable – pohostinný
Dilligent- usilovný
Conscientious- svedomitý
Vices /neresti, zlé vlastnosti/
Be deceitful – byť nečestný
Mean- lakomý
Cheeky- drzý
Stubborn- tvrdohlavý
Envious – závistlivý
Jealous – žiarlivý
Treacherous – zákerný, zradný
Rude- drzý
Absent minded – roztržitý
Attentive – pozorný
Inattentive- nepozorný
Lack of attention – nedostatok pozornosti
Pay attention to sth- dávať pozor na niečo
By heart- naspamäť
Put sb in mind of sth – pripomenúť niekomu niečo
Recall/recollect – spomenúť si na niečo
Remind sb of sth – pripomínať niekomu niečo svojou podobnosťou
Beyond comprehension- mimo ľudského chápania
Concept- pojem
Think nothing of it – nepokladať niečo za dôležité
Think over sth /ponder sth – premýšĺať o niečom
Think sth over- rozmyslieť si niečo
Understand /comprehend – pochopiť
Unthinkable – nemysliteľný
Bear sth in mind – zapamätať  si niečo
Change one´s mind- rozmyslieť si niečo
Make up one´s mind – rozhodnúť sa
Attitude towards sth – postoj k niečomu
Belief- viera
Conviction- presvedčenie,
In my opinion /to my mind – podľa mojej mienky
Persuade /convince sb of sth – presvedčiť niekoho o niečom
Persuasion- presvedčovanie
View/opinion – názor, mienka
Argument- debata
Brilliant – neobyčajne šikovný
Bright- bystrý
Broadminded and tolerant- veľkorysý a tolerantný
Entertaining /amusing – zábavný
Intellectual qualities – rozumové vlastnosti
Wise- múdry
Witty- vtipný
Sensible /reasonable – rozumný
Simple minded – prostoduchý
Sophisticated- intelektuálne vycibrený, náročný
Narrow-minded – malicherný, úzkoprsý
Stubborn /obstinate /pig-headed – trvrdohlavý
Thick-headed – obmedzený
Unwise- nemúdry
Intolerant – neznášanlivý
Emotions- emócie
Feelings- pocity
Sentiment- cit
Temperament /disposition- temperament
Temporary- dočasný, prechodný
Bad-tempered – mrzutý, zle naladený
Feeling of joy- radosť
Good-humoured- dobre naladený
Good-tempered – veselej povahy
Ill-humoured- zle naladený
In a good mood – v dobrej nálade
Joyful- rozradostený
Moody- náladový
Out of humour – bez nálady
Anger- zlosť
Be angry at sth /with sb/ - hnevať sa na niečo /na niekoho/
Calm – pokojný
Don´t be cross with me – nehnevajte sa na mńa
Easily angered – ten, kto sa hneď nahnevá
Envious of sth- závistlivý
Envy- závisť
Furious- zúrivý
Get irritated- rozčúliť sa
Hateful- nenávistný
Hatred- nenávisť
Hot tempered – výbušný
Jealous of sb – žiarlivý na niekoho
Malicious remarks – zlomyselné poznámky
Rage- zúrivosť
Revenge- pomsta
Revengeful- pomstychtivý
Take offence easily – hneď sa uraziť
Amiable- prívetivý
Behaviour- správanie
Considerate- ohľaduplný
Dignified – dôstojný
Impudent /cheeky – drzý
Inconsiderate – neohĺaduplný
Manners- správanie sa , spôsoby
Polite- zdvorilý
Respectable- vážený
Rude- nezdvorilý
Tactful- taktný
Vulgar- vulgárny, sprostý
Conduct- správanie / z morálneho hľadiska/
Faults- chyby
Lack of sth – nedostatok niečoho
Morals  - morálka
Generous with money- štedrý na peniaze
Good-natured – dobrý
He is difficult to do with . Je ťažké s ním vychádzať
He is hard to please .  Ťažko sa mu človek zavďačí.
Humane- humánny
Indulgent- zhovievavý
Kindly – láskavý
Likeable /agreeable /decent /nice- sympatický
Make friends – spriateliť sa
Miser- lakomec
Modest- skromný, nenáročný
Selfish- sebecký
Self-centered- egoistický
Sensitivie- citlivý
Stingy/mean- lakomý
Sympathetic- súcitiaci
Tender- nežný
Tight-fisted – lakomý
Thoughtful- pozorný
Trustful – dôverčivý
Trust-worthy – dôveryhodný
Unfriendly /hostile – nepriateľský
Unselfish- nesebecký
Warmhearted /softhearted – dobrosrdečný
Boast /talk big – pýšiť sa, chvastať sa
Proud of – pyšný na
Self-confident – sebaistý
Self-opinionated- namyslený
Snobbish- snobský
Brutal- brutálny
Bully- tyran
Cruel – krutý
Heartless – bezcitný
Ruthless – bezohľadný
Frank- priamy
Faithful /loyal /devoted – verný, oddaný
Honest- čestný
Sincere- úprimný
Truthful – pravdovravný
Consistent – dôsledný
Dutiful – svedomitý, spoĺahlivý
Principled – zásadový
Cheat- podvádzať
Deceitful- neverný,
Deceive- klamať
Hypocrisy- pokrytectvo
Insincere- neúprimný
Lie- klamať
Ambitious- ctižiadostivý
Anxiety – obava, strach, úzkosť
Cautious – opatrný
Brave – statočný
Coward – zbabelec
Cowardly – zbabelý
Energetic-  energický
Enterprising – podnikavý
Have initiative -  byť iniciatívny
Lack initiative – nebyť iniciatívny
Lazy- lenivý
Passionate – vášnivý
Shy – nevýbojný, plachý

Ingenious- vynaliezavý
Inquiring- vyvedajúci sa
Inquisitive – zvedavý
Sparkle with wit – iskriť vtipom
Assets and liabilities- klady a zápory
Virtues and vices – cnosti a necností
Haughty /self-righteous – povýšenecký,
Vain- ješitný
Unmerciful /remorseless -  nemilosrdný
Betray- zradiť
Betrayal – zrada
Flatter sb – lichotiť niekomu
Reluctant – zdržanlivý
Industrious - pracovitý
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016