List of irregular verbs (Nepravidelné slovesá)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Ťahák
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 100 slov
Počet zobrazení: 23 123
Tlačení: 1 064
Uložení: 869
Praktické!
be was/were been byť
abide abided, *abode abided, *abode trvať na, uznávať, uspokojiť sa s, držať sa čoho, dodržať
arise arose arisen vzniknúť
awake awoke awoken prebudiť sa
bear bore borne niesť
bear bore born rodiť, narodiť sa
befall befell befallen postihnúť, prihodiť sa
beget begot begotten spolodiť, plodiť
behold beheld beheld uvidieť, hľadieť na
beseech besought, beseeched besought, beseeched snažne prosiť, doprosovať sa
beset beset beset obkľúčiť, obklopiť
bereave bereft bereft olúpiť, zbaviť (sa čoho)
bet bet, betted bet, betted staviť (sa)
bid bid, *bade bid, *bade kázať, nariadiť, prikázať
bind bound bound zviazať, spútať
bleed bled bled krvácať
bless blessed blessed požehnať, žehnať
blend blent, blended blent, blended miešať, miesiť
breed bred bred chovať
broadcast broadcast broadcast predpovedať
browbeat browbeat browbeaten zastrašiť, zastrašovať
bust bust, busted bust, busted paraštiť, vraziť jednu
beat beat beaten biť, udrieť
become became become dostať
begin began begun začať
bend bent bent zohnúť, ohnúť
bite bit bitten hrýzť, kúsať, pokúsať
blow blew blown dúkať, duť, vybuchnúť
break broke broken zlomiť
build built built postaviť
bring brought brought doniesť
burn burned/burnt burned/burnt horieť
burst burst burst prepuknúť, vypuknúť
buy bought bought kúpiť
cast cast cast hodiť, vrhnúť, obsadiť hereckú roľu
chide chided, chid chided, chidden hádať sa, škriepiť sa, burácať (more)
cleave cleaved, clove, cleft cleaved, cloven, cleft rozštiepiť
cleave cleaved, clave cleaved lpieť, držať sa niečoho pevne
cling clung clung lpieť, držať sa niečoho
creep crept crept plaziť sa
crow, crew, crowed crew crowed kotkodákať, výskať
can could been able môcť
catch caught caught chytiť
choose chose chosen vybrať
come came come prísť
cost cost cost stáť (cenovo)
cut cut cut krájať
deal dealt dealt zapodievať sa niečím
dwell dwelt, dwelled (US) dwelt, dwelled (US) bývať, zdržiavať sa
dive dived, dove (US) dived potápať sa
dig dug dug kopať
do did done urobiť
draw drew drawn kresliť
dream dreamt, dreamed dreamt, dreamed snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven šoférovať
eat ate eaten jesť

fall fell fallen padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought biť sa
find found found nájsť
fly flew flown letieť
forget forgot forgotten zabudnúť
forgive forgave forgiven odpustiť
freeze froze frozen zamrznúť
get got got dostať
give gave given dať
go went gone ísť
grow grew grown rásť
hang hanged/hung hanged/hung visieť
have had had mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skryť
hit hit hit udrieť, biť, naraziť
hold held held držať
hurt hurt hurt zraniť
keep kept kept
kneel knelt knelt kľačať
know knew known vedieť
lay laid laid položiť, klásť (vajcia)
lead led led viesť
learn learned/learnt learned/learnt učiť sa
leave left left odísť
lend lent lent požičať
let let let nechať
lie lay lain ležať
light lit lit osvetliť, zapáliť
loose lost lost stratiť, prehrať
make made made urobiť, vykonať
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť
must had to had to musieť
pay paid paid platiť
put put put položiť, vložiť, dať
read read read čítať
ride rode ridden jazdiť
ring rang rung zvoniť
rise rose risen vychádzať, vstať, stúpať
run ran run bežať
say said said povedať, hovoriť
see saw seen vidieť
sell sold sold predať
send sent sent poslať
set set set položiť, postaviť
shake shook shaken potriasť, triasť sa
shine shone shone svietiť, žiariť
shoot shot shot strielať, fotografovať
show showed shown ukázať
shut shut shut zatvoriť
sing sang sung spievať
sink sank sunk potopiť sa, klesať
sit sat sat sedieť
sleep slept slept spať
slide slid slid kĺzaťsa, šmýkať sa
smell smelled/smelt smelled/smelt páchnuť, zacítiť
speak spoke spoken hovoriť, rozprávať
spend spent spent spotrebovať, minúť
spill spilled/spilt spilled/spilt rozliať, rozsypať (sa)
spoil spoilled/spoilt spoilled/spoilt kaziť, pokaziť, hýčkať
stand stood stood stáť
steal stole stolen ukradnúť
stick stuck stuck strčiť, uviaznuť, nalepiť
swim swam swum plávať
take took taken zobrať, odniesť, trvať
teach taught taught učiť
tear tore tore trhať, uhnať, hnať sa
tell told told povedať, rozprávať
think thought thought myslieť (si)
throw threw thrown hodiť, vrhnúť
understand understoodunderstood rozumieť
wake woke woken zobudiť sa
wear wore worn mať oblečené, nosiť
win won won vyhrať
write wrote written písať
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.044