Pády - skloňovanie (Declension)

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: Dievča kajka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2014
Jazyk: Angličtina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 11 820
Tlačení: 400
Uložení: 428
Praktické!

Pády - skloňovanie  (Declension)
 
V angličtine sa podstatné mená neskloňujú . Pády sa vyjadrujú postavením podstatného mena vo vete alebo pomocou predložiek .
Všeobecný pád  - môže vyjadrovať nominatív (N) , akuzatív (A) a datív (D) :
  A postman (N) gave my sister (D) a letter (A).


Pád

Vyjadrenie

Pád

Vyjadrenie

Nominatív 1 .p

the boy

Akuzatív 4. p

the boy

Genitív  2. p
 

the boy´s
of the boy , from ...

Lokál  6. p
 

about the boy
 

Datív 3. p
 

the boy
to the boy

Inštrumentál  7.p
 

with the boy, by train
 

  Poznámka : Uvedené sú len najbežnejšie spôsoby . U vlastných mien sa nepoužíva člen .
1.pád  , podmet vety stojí v oznamovacej vete vždy pred slovesom
4.pád  , priamy predmet stojí v oznamovacej vete vždy za slovesom John (1.p) reads that book (4.p) .
  V slovenčine môžeme prehodiť podmet a predmet ale v angličtine nie ! :
Peter is reading the book .  1. Tú knihu číta Peter . 2. Peter číta túknihu .
5.pád  , stojí na začiatku alebo konci rozkazovacej vety. Pred všeobecnými podstatnými menami
nie je člen :  Mike , open the window , please . Mišo , prosím , otvor okno.
  Come here , young man .  Poďte sem , mladý muž .
2.pád  , vyjadrujeme pomocou predložky  of  alebo privlastňovacím pádom  , alebo pomocou from (od ,z) ,
without (bez) : The colour of this bag .  Farba tejto tašky .
3.pád  , vyjadrujeme zvyčajne predložkou  to  :  Give it to John .  Daj to Janovi .
  * Predmet môžeme v 3. páde  vytvoriť aj bez predložky to , postavením podstatného mena  pred predmet
  v 4. páde :  3. pád ( komu ) , 4. pád ( čo ) :
  Pass me the pencil .  Give him your address . Offer John a cigarette . Show my sister your room .
  * Ak je 3. pád  vyjadrený viacerými slovami alebo ak ho chceme zdôrazniť , presunie sa tento za predmet
v 4.páde a pridávame k nemu predložku to : 4.pád  ( čo ) , 3.pád ( komu ) :
  Show your room to my sister .  Give your address to John and to Pat . Give the book to her , not to him .
  * Ak sú oba predmety vyjadrené zámenami , použijeme 3.pád s to : 4.pád  ( čo ) , 3.pád ( komu ) :
   Give it to me  . Pass them  to her . Show it  to him .
 
6.pád  , vyjadrujeme predložkou  about  ( o ) :  What do you know about Peter ?  Čo viete o Petrovi ?
7.pád  , vyjadrujeme predložkou  with  ( s , so ) alebo by :  I work with Charles .  Pracujem s Karolom .
 
Privlastňovací pád  (saský genitív) -  singulár  - podstatné meno  +  ´s
  j.č. : My friend´s book  , father´s car
  m.č. : My friend´s books  , father´s cars
Pridávame iba apostrof  ( ´ )  ·  ak sa množné číslo končí na -s ,  ladies´ , friends´,
·  v jednotnom čísle pri vlastných menách ,zakončených na -s : James´, Charles´,
Výslovnosť -s , ´ , :
  [ s ] - po neznelých spoluhláskach  [ p ,  t ,  k ,  f ,  q ]
  [ z ] - po samohláskach  a po znelých spoluhláskach [ b , d , g , v , w ,  d , l , m , n ]
  [ iz ] - po sykavkách [ s ,  z ,  š ,  č ,  dž  ]
 
Privlastňovací pád môžeme tvoriť aj predložkovým pádom s predložkou  of , ale zvyčajne len vtedy , keď pri-
vlastňujeme  neživé veci :  The colour of the sky . Farba oblohy.
Ak má podstatné meno v privlastňovacom páde člen alebo zámeno , zachováme ich .
Ak dávame do privlastňovacieho pádu väzbu , ktorá má viac podstatných a prídavných mien , pridávame
´s  ( ´ ) iba k poslednému podstatnému menu : my friend John Brown´s -  adresa môjho priateľa Johna Browna
Privlastňovací pád  u  neživotných podstatných mien môžeme použiť ak vyjadrujú
  - časové údaje alebo vzdialenosť : an hour´s flight - hodinový let  , a week´s holiday - týždenná dovolenka
  - zemepisné názvy , ako mená miest a krajín : London´s traffic - londýnska doprava ,
  - slová ako the world , the sun ,.. :  the world´s greatest port - najväčší prístav sveta ,
Privlastňovací pád sa používa i na označenie názvov obchodov a  všeobecnejšie označenie miesta :
  You can get it at the baker´s .  Môžete to dostať u pekára
  I was at the butcher´s. Bol som u mäsiara .
V uvedených príkladoch je vynechané slovo  ”shop”. Pri iných označeniach miesta sa niekedy používa
  plná väzba , zväčša však prevláda tvar privlastňovacieho pádu bez ďalšieho doplnenia :
  He lives at his grandfather´s . Býva u svojho deda (t.j. v dome, byte ..).
  I´ll go to the doctor´s .  Pôjdem k lekárovi ( t.j. do ordinácie )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)

Anglická gramatika

Všetky práce z tejto sady (57) »


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024