Prehľad slovesných časov v AJ

Cudzie jazyky » Angličtina

Autor: ImpossibleGirl (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 075 slov
Počet zobrazení: 7 906
Tlačení: 318
Uložení: 319
Prehľad slovesných časov v angličtine

1. PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
  + infinitív plnovýznamového slovesa (v 3. os. j.č. -s)
  - pomocné sloveso DO/DOES a záporným výrazom NOT pred infinitívom
  ? pomocné sloveso DO (3. os. j.č. DOES)
podmet stojí medzi pomocným a plnovýznamovým slovesom
# Použitie:
  - všeobecné tvrdenia a fakty
  - zvyky a opakované deje
  - statické slovesá (zmyslové vnímanie, duševné pochody, citové vzťahy,
   vlastnenie- „patrenie“, vlastnosti vecí alebo osôb, iné (happen, matter))
  - s budúcim významom rozvrh/ po spojkách (when, before, after,)
  - rozprávanie príbehov (heslovité položky)
# Porovnania:
# Iné:
 
2. PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ 

# Forma:
  + BE v prít. čase (am, is, are) a -ing tvar plnovýznamového slovesa
  - NOT pridané k pomocnému slovesu BE pred plnovýz. sloveso
  ? obrátenie slovosledu (BE stojí pred podmetom)
# Použitie:
  - aktuálny dej a dočasné, krátkodobé situácie a činnosti
  - neukončené deje (často s významom „má niečo rozpracované, rozčítané“)
  - prebiehajúce zmeny a trendy (často s príd. m./príslovkou opakov. v 2. st.)
  - príliš často opakovaný dej (cit. zafarbenie- hnev, otravný zvyk)
  - s budúcim výrazom (vopred dohodnutý dej, s príslovkou proti nedorozum.)
  - opis obrázkov
# Porovnania:
# Iné:
 
3. MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
  + pravidelné (-ED), nepravidelné
  - DID a NOT pred plnovýz. sloveso
  ? DID na zač. (al. opyt. výraz), podmet stojí medzi pomocným a plnovýz. sl.
# Použitie:
  - ukončený dej v minulosti (nemá žiadny vzťah k prítomnosti)
  - rozprávanie príbehu (deje uvádzané v poradí, v akom sa stali)
  - zvyky a stavy (zvyčajne s prísl. určením času alebo frekvencie)
  - po spojkách vo vedľajších vetách časových (najmä po when a since)
  - väzba USED TO (vyjadrenie zvykov, stavov a pravid. opakujúcich dejov v
minulosti, - a + s DID)
# Porovnania:
# Iné:
 
4. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ 
# Forma:
  + pomocné sloveso BE v min. čase (was, were) a -ing plnovýz. slovesa
  - NOT pridáme k pomoc. slovesu BE pred -ing tvar plnovýz. slovesa
  ? obrátenie slovosledu (BE pred podmetom)
# Použitie:
  - dej v priebehu v určitom, presne uvedenom momente v minulosti
  (dej nevnímame ako celok len zvýrazňujeme jeden okamih)
  - na zdôraznenie priebehu, trvania a dĺžky deje s príslovkovým určením
obsahujúcim all
- v kombinácii s minulým časom jedn. (priebehový vyjadruje dlhší dej,
  v priebehu ktorého sa odohrá kratší dej (min. č. jedn.), ktorý ho náhle preruší)
- opis pozadia a okolností počas rozprávania príbehu (hl. deje = min. č. jedn.)
- dva približne rovnako dlhé, zároveň prebiehajúce deje (spojené while)
- väzba was/were going to (úmysel v minulosti, zvyčajne neuskutočnený)
- zdvorilostné väzby s wonder a want (význam nie minulý, ale hypotetický)
  (chcel/rád by som  = I was wanting to ask you if I could leave early today)
   - opakovaný dej v minulosti s cit.afarbením (otravný zvyk, always, forever)
# Porovnania:
# Iné:
 
5. PREDPRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
+ pomocné sloveso HAVE/HAS a tretí tvar plnovýznamového slovesa
- NOT pridáme k pomocnému slovesu pred 3. tvar plnovýz. slovesa
? obrátenie slovosledu (HAVE/HAS pred podmet)
# Použitie:
   = dej alebo stav, kt. sa začal alebo celý odohral v minulosti, ale dôraz sa kladie
  na jeho výsledok či vplyv na prítomnosť
   - presný čas nie je známy al. dôležitý
- ak uvedieme počet predmetov alebo koľkokrát sa dej opakoval
- správy a aktuálne udalosti bez uvedenia presného času (v 1. vete novej správy)
- s rôznymi príslovkami:
° označujúcimi obdobie zahŕňajúce prítomnosť (od začiatku až doteraz)
° po väzbách typu it’s the first time (that), aj keď dej práve prebieha
° označujúcimi bližšie neurčené, zvyčajne nedávne obdobie (already, yet)
° frekvenčnými, ak ide o neukončené obdobie (zahŕňa prítomnosť)
   -  s FOR , ak hovoríme o tom, ako dlho už niečo trvá (najčastejšie so stat.s.)
-  s výrazom SINCE, ktorý môže fungovať ako:
° predložka označujúca začiatok deja/stavu, ktorý stále prebieha
° spojka vo vedľajších vetách časových
° príslovky v rôznych väzbách s významom „odvtedy“
   # Porovnania:
# Iné:
 
6. PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ 
# Forma:
  + pomocné slovesá HAVE/HAS a BEEN s -ing plnovýznamového slovesa
  - NOT pridáme za pomoc. sl. HAVE/HAS a pred pomocné sl. BEEN
  (tento čas sa v zápore nevyskytuje často, pretože keď niečo neprebieha,
  nemôže mať ani trvanie )
  ?  obrátenie slovosledu (HAVE/HAS stojí pred podmetom)
# Použitie: 
  = dej, kt. začal v minulosti a stále pokračuje. Zaujíma nás trvanie  a priebeh
deja, nie jeho výsledok.
  - dej, kt. začal v minulosti, ale stále pokračuje a pravdepodobne bude
pokračovať do budúcnosti (často je aj for a since)
- dej, ktorý sa príliš často opakuje už nejaký čas a hovoriaceho rozčuľuje alebo
  je mu nepríjemný (v SJ mu zodpovedá prít. čas)
- dej, ktorý práve (alebo nedávno) skončil a stále vidíme (cítime) jeho dôsledky
  (často odpoveď na otázku Why...?, keď žiadame vysvetlenie )
- situácie podobné predchádzajúcim, avšak s významným prvkom sťažnosti,
  obvinenia alebo výčitky
# Porovnania:
# Iné:
 
7. PREDMINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
  + pomocné sl. HAD a 3. tvar plnovýz. slovesa
  - NOT pridáme k pomocnému slovesu HAD pred 3. tvar plnovýz. slovesa
  ? obrátenie slovosledu (HAD stojí pred podmetom)
# Použitie:
  = dej, kt. sa odohral a skončil skôr, ako sa začal iný dej v minulosti
 - dej, kt. sa odohral a skončil skôr, ako sa začal iný dej v minulosti. Poradie
  dejov, v akom sa vo vete/vetách nachádzajú, nezodpovedá poradiu, v akom sa
  skutočne odohrali
  - S rôznymi príslovkami a spojkami
  - pre skorší dej v časových vetách so spojkou when, lebo táto spojka
 nevyjadruje jasne, kt. dej sa odohral ako prvý
 - s predložkou by v prísl. určeniach času (by twelve)
 - so spájacím výrazom by the time (that) - predmin. č. sa nachádza v hl.
  vete (bezprostredne po by the time that sa používa minulý čas)
 - s ďalšími časovými spojkami (after, before, as soon as) je použitie tohto
  času väčšinou voliteľné, keďže tieto spojky jasne vyjadrujú, kt. dej sa
  odohral ako prvý.
- V nepriamej reči po súslednosti časov namiesto min. jedn. a predprít. jedn č.
- Vo vedľajších vetách (if) podmienkového typu 3 - nereálne situácie v min.  
- Vo vedľajších vetách želacích - nereálne situácie v min. (I wish, If only)
# Porovnania:
# Iné:
 
8. PREDMINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ 
# Forma:
  + pomocné sl. HAD + BEEN + -ing tvar plnovýzn. slovesa
  - NOT pridáme medzi pomocné slovesá HAD a BEEN
  ? obrátenie slovosledu (HAD stojí pred podmetom)
# Použitie:
 = zdôrazňuje trvanie a priebeh deja, vyskytuje sa len v minulom kontexte
  -
# Porovnania:
# Iné:
 
9. BUDÚCI ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
# Použitie:
# Porovnania:
# Iné:
 
10. BUDÚCI ČAS PRIBEHOVÝ
# Forma:
# Použitie:
# Porovnania:
# Iné:
 
11. PREDBUDÚCI ČAS JEDNODUCHÝ
# Forma:
# Použitie:
# Porovnania:
# Iné:
 
12. PREDBUDÚCI ČAS PRIEBEHOVÝ
# Forma:
# Použitie:
# Porovnania:
# Iné:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Angličtina

:: Exchange Rates Euro

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017