Hygienické minimum testy otázky

Prírodné vedy » Biológia

Autor: veronika123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 26.08.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 788 slov
Počet zobrazení: 169 786
Tlačení: 3 271
Uložení: 2 590

Požiadavky k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicko závažné činnosti

· Kedy vykonávame epidemiologicky závažnú činnosť?

· Kto vydáva zdravotný preukaz?

· Prečo sa musí podrobiť pracovník, ktorý má pracovať v potravinárstve vstupnej lekárskej prehliadke?

· Kde ma byť uložený zdravotný preukaz, ktorý pracovník dostane pri vstupnej prehliadke a osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. doklad o príslušnom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, výučný list, VŠ diplom)?

· Kde má mať pracovník ktorý vykonáva rozvoz potravín alebo ambulantný /stánkový/ predaj uložený zdravotný preukaz a odborné osvedčenie?

· Ako často sa obnovujú zdravotné preukazy?

· Prečo nesmú s potravinami pracovať zamestnanci, ktorí trpiaci hnisavými zápalmi a infekciami na koži a iných častiach?

· Niektorí ľudia nemusia pociťovať žiadne príznaky ochorenia a pritom môžu vylučovať do okolia pôvodcov nákazy. Ako sa takýto stav volá?

· Čo rozumieme pod pojmom alimentárne ochorenie?

· Čo rozumieme pod pojmom inkubačná doba?

· Čo sa rozumie pod pojmom osobná hygiena?

· Pri práci s potravinami treba dodržiavať osobnú hygienu. Uveďte, ktoré časti ľudského tela sú najvýznamnejšie pri možnom znečistení potravín?

· Na alebo vo vrecku pracovného plášťa pracovníka pracujúceho s nebalenými potravinami, pri výrobe potravín, príprave jedál a balení potravín je možné mať...

· Akým spôsobom musí byť zabezpečené zásobovanie vodou v potravinárskom zariadení?

· Každé pracovisko v potravinárskom zariadení musí byť vybavené akým zariadením?

· Aká je základná hygienická požiadavka pri práci so surovinami a hotovými potravinárskymi výrobkami?

· Priestorovo ako musí byť rozčlenené potravinárske pracovisko?

· Pri práci s potravinami, hlavne nebalenými, najmä v lahôdkárskej výrobe, cukrárenskej výrobe je dôležitá hygiena rúk. Aký je správny spôsob umývania rúk?

· Vhodne osušené umyté ruky po použití WC sú použitím...

· Akú vodu je možné používať v potravinárskych zariadeniach?

· Kedy je možné použiť na umývanie rúk v potravinárskej prevádzke vodu zo zásobnej nádrže?

· V potravinárskych zariadeniach ktoré sú napojené na vlastný vodný zdroj /napr. studňu/ je potrebné robiť kontrolu kvality a zdravotnej nezávadnosti vody ako často?

· Je možné do práce epidemiologicky závažnej prijať osobu napr. brigádnika na výpomoc bez zdravotného preukazu?

· Čo rozumieme pod pojmom karanténa?

· Ako často je potrebné v potravinárskych zariadeniach robiť kontrolu hygienického stavu?

· Na základe akých opatrení sa majú vykonávať sanitačné práce v potravinárskych zariadeniach?

· Ako často su povinní výrobcovia potravinárskych výrobkov sledovať kvalitu svojich výrobkov?

· V akom čase je možné dopredať potravinu za zníženú cenu?

· Čo potrebuje podnikateľ aby mohol začať potravinársku činnosť v určitej prevádzke.

· V zmysle zákona NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, orgány verejného zdravotníctva sú...

· Čo majú právo orgány na ochranu zdravia vyžadovať od podnikateľov?

· V čom musia fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie s orgánmi zdravotného a potravinového dozoru spolupracovať?

· Potravinový dozor podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách vykonávajú ktoré orgány?

· Nad ktorými potravinami vykonaváju orgány na ochranu zdravia vykonávajú potravinový dozor?

· Čo je to "Prevádzkový poriadok" alebo "Správna výrobná prax"?

· Čo znamená skratka HACCP?

· Ktoré miesto v prevádzkovom poriadku je označené ako CP – kritický bod?

· Musí sa viesť evidencia kontrolovaných údajov a ako často?

· Čo je sanitácia?

· Čo je dezinfekcia?

· Aké práce je treba vykonať pred dezinfekciou prevádzky, zariadenia?

· Pri príprave dezinfekčných roztokov (podľa návodu na obaloch) sa tieto roztoky musia pripravovať pred dezinfekciou ako často?

· Aká je najspoľahlivejšia kontrola účinnosti dezinfekčných prostriedkov a sanitačných opatrení?

· V rámci boja proti hmyzu a hlodavcom musia byť otvárateľné časti okien opatrené sieťami proti hmyzu a dvere prevádzok a skladov v spodnej časti oplechované. Ktorých pôvodcov ochorenia môžu roznášať muchy alebo vtáci?

· Ako často a kedy vykonávame dezinsekciu a deratizáciu?

· Trichinelóza /Svalovec/ je parazitickým ochorením u ľudí. Ako sa ňou človek najčastejšie nakazí?

· Ako sa delia sklady podľa skladovacích teplôt?

· Aké sú hlavné zásady skladovania potravín?

· Hotové pokrmy čerstvo vyrobené v zariadení spoločného stravovania a podávané za tepla je potrebné vydať najneskôr do akého času?

· Polievka so zeleninou po uvarení sa môže vydávať do akého času?

· Rozpracované suroviny - mleté mäso za predpokladu uchovávania pri T 0°C - 4°C je potrebné tepelne spracovať najneskôr do akej doby?

· Nespotrebovaný obsah konzerv po ich otvorení - za predpokladu neuchovávania v plechovom obale a pri uchovaní pri teplote 0°C - 4°C možno spotrebovať najneskôr do koľkých dní?

· V zariadeniach spoločného stravovania pri príprave tekutých pokrmov /napr. polievka, omáčka/ musí tepelná úprava trvať najmenej?

· V zariadení spoločného stravovania musí byť zabezpečená tečúca teplá pitná voda s akou minimálnou teplotou?

· V akom odeve musia pracovníci zariadenia spoločného stravovania vstupovať na pracovisko?

· Čo musí obsahovať vnútorný predpis prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania?

· Pri príprave pokrmov v zariadení spoločného stravovania je možné používať len aké vajcia?

· Kto musí odkladať vzorky stravy čerstvo pripravenej v zariadení spoločného stravovania?

· Vzorky stravy pripravenej v zariadení spoločného stravovania sa uchovávajú v uzavretých vysterilizovaných nádobách pri chladiarenských teplotách po akú dobu?

· Keď je potravina označená dátum minimálnej trvanlivosti 25.5.2004 môžeme ju predávať alebo použiť na prípravu jedla dokedy?

· Aké meracie zariadenia je potrebné zabezpečiť pre kontrolu uchovania zdravotnej nezávadnosti potravín?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 30.305 s.
Zavrieť reklamu