Etológia - správanie živočíchov

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 05.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 837 slov
Počet zobrazení: 18 164
Tlačení: 866
Uložení: 848
ethos – správanie, logos – veda
-  biologická disciplína zaoberajúca sa všeobecnou aktivitou, vrodeným a naučeným správaním živočíchov

Konrad LORENZ, Nicolas Tinberger a Karl von Frisch získali v roku 1973 Nobelovú cenu.
 
Základné pracovné metódy:  
- priame pozorovanie správania živočíchov,
- presné záznamy o jednotlivých vrodených a naučených prejavoch
- podrobná analýza.
- využívanie modelovej situácie, napodobnenín – atráp, ktoré majú zvýraznené konkrétne
znaky a vyvolávajú vrodené inštinktívne správanie
- rôzne dlhá izolácia zvierat v rozličnom období vývinu mláďat a sledovanie vplyvu izolácie na sociálne správanie v dospelom veku živočíchov
- výskum učebných schopností živočíchov prostredníctvom rôznych zariadení (bludiská)
 
Etológia využíva na výskum správania živočíchov:

- prirodzené prostredie v prírode
- poloprirodzené prostredie vo zverniciach alebo v ZOO
- laboratória
 
1. VRODENÉ SPRÁVANIE ŽIVOČÍCHOV
získavajú ich na základe dedičnosti od svojich rodičov;
charakteristický znak: prebieha relatívne rovnako pri všetkých príslušníkov určitého živočíšneho druhu
a, Inštinktívne správanie - najväčší prínos pri skúmaní vrodeného správania;
najdokonalejšia forma vrodených prejavov živočíchov
vrodené správanie, ktoré môžu vyvolať vnútorné – endogénne podnety (základom je vnútorná pripravenosť – fyziologická, hormonálna, nervová – na realizáciu určitého typu inštinktívneho správania) a vonkajšie – exogénne podnety (podnety vonkajšieho prostredia – ročné obdobie, svetlo, teplo).
 
Inštinktívne správanie prebieha podľa vzorca:
1.  motivácia (vnútorné naladenie) - predstavuje ju nejaký pud—pocit smädu, hladu.
2.  apetenčné správanie - smerovanie k vyhľadávanému podnetu—hľadanie vody, potravy.
3.  podnetová situácia - stretnutie s kľúčovým podnetom—zbadanie vody alebo koristi.
4.  uvoľnenie spúšťacieho mechanizmu - neutrálny mechanizmus reagujúci na kľúčový podnet—prenasledovanie koristi, smerovanie k vode.
5.  konečné jednanie - pitie vody, konzumácia potravy.
6.  uspokojenie
 
b, Naznačené správanie – uskutočňuje sa, ak sa v živočíšnom organizme súčasne aktivuje niekoľko typov správania (potravový – obranný – rozmnožovací). Vtedy dôjde k potlačeniu niektorého typu správania. Napr. z útoku zostáva len prvá fáza konania – nedokončený výpad voči sociálnemu partnerovi a súperovi v konfliktnej situácii.
 
c, Náhradné správanie – uskutočňuje sa, ak sa prejavujú dve protikladné vrodené formy správania (útočná a úteková tendencia) približnej rovnakej intenzity. Napr. kohúty zobú do zeme, opice zívajú, čistia sa, škrabkajú na tele alebo naznačujú prijímanie neexistujúcej potravy – toto správanie je neadekvátne.
 
d, ÚTEKOVÁ REAKCIA – vrodené inštinktívne správanie; nasleduje po prekročení útekovej vzdialenosti predátorom
 
e, TERITORIÁLNE SPRÁVANIE – je spojená s obhajovaním teritória pred príslušníkmi vlastného druhu.
Teritória – sú v nich miesta na úkryt, chodníčky, miesta na konzumáciu potravy, značkovanie teritória. Sú buď trvalé, ale väčšinou si ich živočíchy budujú v čase rozmnožovania a STAROSTLIVOSTI O POTOMSTVO.
Hranice si jednotlivé živočíchy značkujú pachovo, akusticky alebo vizuálne. Umožňuje rozptyl jedinca alebo skupín živočíchov, čím sa znižuje počet konfliktov a súperenie o potravové zdroje.
Pri obrane teritória sa uplatňuje imponovanie, pri ktorom živočích dáva najavo svoju prevahu a to nafukovaním lícnych alebo hrdelných vakov.
Vlastná obrana teritória – je prejavom vnútrodruhovej agresivity, ktorej cieľom je vynútiť u živočícha podriadenosť a nikdy nevedie k jeho usmrteniu alebo poraneniu. Môže sa prejaviť aj ustupovaním alebo prenasledovaním.
 
f, HRAVÉ SPRÁVANIE – zahŕňa formy pohybovej aktivity, lovu koristi, konzumáciu, sexuálneho správania, imponovania,...
- forma učenia a precvičovania činnosti, hra nemá sled a je významná len v mladom veku
g, SOCIÁLNE SPRÁVANIE – SOCIETA – skupina dvoch alebo viacerých živočíchov toho istého druhu, medzi ktorými sú vytvorené sociálne vzťahy.
Typy živočíšnych spoločenstiev:
A, Párové spoločenstvá – materské, otcovské, alebo rodiny obidvoch rodičov-
B, Náhodné zoskupenie – agregácia – tvorí ho skupina jedincov jedného alebo viacerých druhov, ktoré sa po čase rozídu (motýle pri vodnom potravovom zdroji).
C, Anonymné živočíšne spoločenstvotvoria ho živočíchy toho istého druhu, ktoré sa navzájom nepoznajú (vtáky) alebo sú v spojené prostredníctvom skupinových pachových stôp (včely, termity, potkany).
D, Neanonymné živočíšne spoločenstvo – živočíchy toho istého druhu, ktoré sa navzájom poznajú (vlky). Platí tu hierarchia sociálnej dominancie (α - samec alebo α  - samica), ...
- s hierarchiou sa vyvinul celý rad foriem správania – ceremoniály, ritualizované zdravenie, prejavy nadradenosti a podradenosti, ktoré znižujú útočnú a útekovú tendenciu živočíchov a vytvárajú pozitívnu sociálnu väzbu.
 
h, ROZMNOŽOVACIE VRODENÉ SPRÁVANIE –
1.  predsvadobné správanie (ruje, tokanie, ktoré končia párením)
2.  materské - opatrovateľské správanie (inkubácia, gravidita, pôrod a výchova mláďat)
Rozmnožovacie cykly sú v súlade so zmenou ročných období.
 
i, BIOLOGICKÉ RYTMY – prebieha v rytmoch (mesačné ovulačné cykly niektorých cicavcov, cykly narastania populácie, ..)
- sú riadené vnútorne (endogénne - hormonálne), ale sú koordinované a spresňované  exogénnym činiteľom – časovačom (striedanie svetla a tmy, zmena teploty, ..).
 
2, NAUČENÉ SPRÁVANIE
A, Obligatórne učenie - mimoriadne dôležitý typ správania
- učenie v rannom veku života mláďat, kedy mláďatá citlivo vnímajú určitú konkrétnu situáciu alebo prirodzeného rodiča, jeho vzhľad, hlasové prejavy, dotykovú komunikáciu.
- prirodzená prechodná forma medzi vrodenými a naučenými formami správania
 
V P E Č A T E NI E -  prvé spoznanie vzhľadu rodiča
- schopnosť naučiť sa vytvárať väzbu s prvom bytosťou alebo objektom, ktorý sa nachádza v blízkosti mláďatá ihneď po vyliahnutí (vtáky) alebo narodení (cicavce).
 
B, Fakultatívne učenie – prebieha po celý život živočícha a nie je obmedzené len na určité vekové obdobie
- vyplýva buď z hravého správania, z prirodzenej činnosti alebo zo zvedavosti. Môže súvisieť s orientačno – pátracím správaním.
 
C, Generalizácia – vzhľad –najdokonalejšia forma schopnosti učenia živočíchov
- schopnosť nájsť určité spoločné znaky v nerovnakých predmetoch alebo situáciách, ktorá pri niektorých druhoch (papagáje, delfíny, kone, sklony) umožňuje rozlišovať počet predmetov, pričom ich usporiadanie sa môže zmeniť
- schopnosť živočíchov riešiť situáciu nie metódou pokusu a omylu, ale pochopením súvislostí
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017