Predškolské a školské obdobie

Prírodné vedy » Biológia

Autor: ivka47
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 534 slov
Počet zobrazení: 4 178
Tlačení: 435
Uložení: 431
Predškolské a školské obdobie

Osnova
1.  Predškolské obdobie
2.  Školské obdobie
 
Ad 1 – Predškolské obdobie
Je to obdobie od začiatku 4.roka do konca 5.roka života dieťaťa.
-  ide už o pomalší no pravidelnejší rast a vývin,
-  rozvíja sa motorika, myslenie, reč, pamäť, predstavivosť, sebaovládanie, sebaobsluha, schopnosť presadiť sa v kolektíve,
-  mení sa charakter myslenia a hry, narastajú poznatky o okolitom svete, dieťa vie pomenovať mnohé predmety a ich funkciu, pozná farby, základy počítania,
-  nadväzuje nové sociálne vzťahy, postupne sa uvoľňuje závislosť na rodine, vzťahy s rovesníkmi nadobúdajú väčší význam,
-  nastáva rozvoj fantázie, iniciatívy, dieťa poslúcha zákazy, sexuálne sa diferencuje, kladie veľa otázok, vie rozpoznať živé od neživého,
-  najčastejšie sa vyskytujú ochorenia dýchacieho systému, zápaly stredného ucha, črevné parazity, infekčné ochorenia – čiastočne súvisia s nástupom do kolektívu (MŠ),
-  z hľadiska ochrany a podpory zdravia je potrebné venovať pozornosť:
-  reči – logopéd, sluchu, zraku,
-  prevencii úrazov, otráv, popálenín, zásahu elektrickým prúdom, vdýchnutie, prehltnutie cudzích telies,
-  hygienickým návykom,
-  stravovacím návykom,
-  psychickému a citovému vývinu dieťaťa,
 
Ad 2 – Školské obdobie
Je to obdobie od začiatku 6.roka do konca 15 roka života dieťaťa. Rozdeľuje sa na:
mladší školský vek,
starší školský vek.
 
Mladší školský vek (od 6 rokov do 11 rokov):
-  vývinové zmeny nie sú zďaleka tak výrazné ako v predchádzajúcich obdobiach,
-  väčšina detí je po stránke kognitívnej (poznávacej) aj sociálnej pripravená na vstup do školy,
-  zaškolenie je pre dieťa i rodinu výrazná zmena, je to dôležitý individuálny aj spoločenský medzník vo vývine,
-  školská práca a povinnosti do istej miery nahrádzajú hrovú činnosť,
-  významnejšie sa zdokonaľuje kresba a predstavivosť,
-  začínajú sa formovať záujmy aj mimoškolského charakteru,
-  z hľadiska ochrany a podpory zdravia je dôležité venovať pozornosť:
-  sociálnemu začleneniu do nového kolektívu v triede, škole,
-  prevencii šikanovania na školách,
-  pokračovať v preventívnych prehliadkach u pediatra,
-  zdravotnej výchove (rodičia v spolupráci so školou), starostlivosti o chrup, zrak, sluch, očkovanie, prevencia ochorení, úrazov, dostatok fyzickej aktivity,
-  telesnému i psychickému týraniu detí.
 
Starší školský vek (od 11 – do 15 rokov):
-  v tomto období treba odlíšiť biologické zrenie a dospievanie od psychologického,
-  prepuberta (prvá pubertálna fáza) – začína prvými známkami pohlavného dospievania a končí nástupom menštruácie u dievčat a polúcie u chlapcov, u dievčat táto fáza trvá cca od 11 do 13 rokov, u chlapcov je oneskorená približne o 1 až 2 roky,
-  vlastná puberta (druhá pubertálna fáza) - nastupuje po ukončení prvej fázy a trvá až do dosiahnutia reprodukčnej schopnosti,
-  rastie potreba rovesníckych sociálnych kontaktov, diferencujú sa záujmy,
-  je to obdobie emočnej lability, nestálosti nálad, reakcií a postojov a impulzivity v správaní,
-  pre budovanie vlastnej identity je dôležité sebahodnotenie – ktoré je často kolísavé, niekedy je jedinec v tomto období k sebe príliš kritický, uniká do fantázie, veľký význam sa prikladá fyzickej atraktivite.
V rámci ochrany a podpory zdravia sa zameriavame na:
-  podporu telesného, psychického, sociálneho i duchovného zdravia jedinca,
-  prevenciu problémov v rodine, kolektíve, skupine,
-  prevenciu drogovej a alkoholovej závislosti,
-  prevenciu fajčenia,
-  prevenciu úrazov, samovrážd,
-  sledujeme telesný rast dieťaťa – prudký nárast do dĺžky (hlavne chlapci), nesprávne držanie tela, zakrivenie chrbtice, menštruačné ťažkosti, zápaly pohlavných orgánov hlavne u dievčat,
-  sexuálnu výchovu, výchovu k zdraviu,
-  spôsobu komunikácie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026