Premena látok a energií

Prírodné vedy » Biológia

Autor: primak
Typ práce: Referát
Dátum: 09.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 362 slov
Počet zobrazení: 10 428
Tlačení: 839
Uložení: 923

Premena látok a energií

Premenu látok regulujú a urýchľujú  nielen špecifické látky – ENZÝMY, ale aj vitamínyhormóny.

Metabolické procesy rozdeľujeme:

a)  Anabolizmus (asimilácia) – organizmy z jednoduchých (anorganických) látok tvoria energeticky bohaté látky (organické), pričom sa energia spotrebúva (čiže ide o endotermické procesy, napr. fotosyntéza)

b)  Katabolizmus (disimilácia) – organizmy štiepia (rozkladajú) zložitejšie, energeticky bohaté organické látky na jednoduchšie látky, pričom sa energia uvoľňuje (čiže ide o exotermické procesy, napr. dýchanie)

METABOLIZMUS RASTLÍN

Organizmy podľa spôsobu, akým získavajú organické látky, rozdeľujeme na:

1.  heterotrofné – organické látky si nevedia sami vyrobiť, sú odkázané na ich prísun z vonkajšieho prostredia (živočíchy, človek, huby aj niektoré rastliny)

2.  autotrofné – organické látky vyrábajú z anorganických látok (rastliny)

3.  mixotrofné – kombinovaná výživa, využívajú obidva spôsoby

Heterotrofia rastlín

Heterotrofné rastliny nedokážu vytvárať organické látky z anorganických, preto musia prijímať hotové organické látky, ktoré vytvorili iné organizmy.
Podľa toho, odkiaľ rastlina čerpá organické látky, rozoznávame:

a)  saprofytizmus – Saprofytické rastliny odoberajú organické látky odumretým telám rastlín a živočíchov, rozkladajú odumreté telá  a mineralizujú ich, sú dôležitou zložkou rozkladných potravových reťazcov.

b)  Parazitizmus – parazitné organizmy odoberajú živiny živému organizmu, parazit čerpá organické aj anorganické živiny

c)  Symbióza –  vzájomne prospešné spolužitie dvoch rastlín (napr. mykoríza – spolužitie húb s koreňmi vyšších rastlín, lišajníky – spolužitie riasy a huby)

Autotrofia rastlín

Majú schopnosť samy si vytvárať organické látky z anorganických v procese fotosyntézy. Rastliny prijímajú z prostredia anorganické látky (CO2, H2O aj minerálne látky), ktoré premieňajú za pomoci slnečnej energie a chlorofylu na organické látky (glukóza – cukor) a tie sa ukladajú do zásobných orgánov. Ako vedľajší produkt vzniká pri fotosyntéze kyslík. Fotosyntéza je endotermický proces, pri ktorom sa energia spotrebúva.

6CO2 + 12H2O + E + chlorofyl → C6H12O6 + 6H2O + 6O2
 Spolu s fotosyntézou prebieha v rastline aj rozkladný proces, keď sa pri dýchaní rozkladajú cukry a uvoľňuje sa energia (exotermická reakcia). (Učebnica str. 52-porovnanie fotosyntézy a dýchania)

Mixotrofia rastlín

majú schopnosť živiť sa autotrofne a okrem toho prijímajú aj organické živiny, sú to rastliny mäsožravé, ktoré rôznym spôsobom chytajú živočíchy, prevažne hmyz. Tieto rastliny žijú na pôdach chudobných na dusík a chytaním živočíšnej potravy si dopĺňajú dusík. Môžu však žiť aj celkom autotrofne. Živočíchy chytajú rôznym spôsobom, napr. pomocou lepkavých trichómov-chlpov (napr. tučnica), do krčiažkov (napr. krčiažniky), aktívnym pohybom (napr. bublinatka).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.018 s.
Zavrieť reklamu