Všeobecné vlastnosti živých sústav

Prírodné vedy » Biológia

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 475 slov
Počet zobrazení: 9 306
Tlačení: 593
Uložení: 557
Všeobecné vlastnosti živých sústav
- spoločné vlastnosti, ktoré platia pre všetky živé organizmy
 
Spoločné znaky medzi živou a neživou prírodou
- sú hmotné
- skladajú sa z rôznych prvkov a zlúčenín
- menia sa v priestore a čase na základe fyzikálnych a chemických dejov
 
Rozdielne znaky
- rôzna životnosť v priestore a čase
- živé organizmy podliehajú vlastným biologickým zákonitostiam, ktoré sú presne riadené
- organizácia živej prírody je oveľa zložitejšia
 
Konkrétne vlastnosti:
1. Chemické zloženie- voda
   - AL
   - OL
Organické látky:
- bielkoviny- funkcia- stavebná (rast svalstva)
  - katalytická (urýchľovanie procesov) - enzýmy
  - imunobiologická= ochranná (podieľajú sa na imunite organizmu, sú protilátkami
  alebo ich vytvárajú)
  - riadiaca - hormóny
- sacharidy: druh energie
- tuky: funkcia- ochranná (ochrana orgánov) a zásobná
- nukleové kyseliny- nositeľmi GI
  - význam majú aj pre vývin a rozmnožovanie organizmu
 
Bielkoviny a NK sa zúčastňujú na genetických procesoch a podieľajú sa aj na samotnom metabolizme
 
2. Chemické procesy (metabolické)
- každý organizmus musí prijímať nejaké látky, energiu..
- jednotlivé organizmy prijímajú rôzne druhy energie
- v každom živom organizme prebieha:
  TOK LÁTOK:- súvisí s prijímom, enzymatickým spracovaním a výdajom látok bunkového metab.
  TOK ENERGIE:- súvisí s prijímom rôznych foriem energie a organizmus ju využíva na prijateľnú
formu, nevyužitú energiu vylučujú vo forme tepla alebo vo forme energeticky
   menej bohatých látok
  TOK INFORMÁCIÍ:-súvisí s genetickými informáciami, s ich premenami a prenosom na potomstvo +
  dedičnosťou vlastností
  - každý organizmus, ktorý si s prostredím vymieňa L,E,I sa nazýva otvorený (= je
  otvorenou sústavou)
  - premene látok a energie sa hovorí METABOLIZMUS (látkový, energetický)
3. Štruktúra
- Bunka- základná stavebná, funkčná a štruktúrna (tvar, stavba) jednotka všetkých živých organizmov
·  prokaryotická- staršia, jednoduchšia
·  eukaryotická- mladšia, zložitejšia
 
4. Dráždivosť
- schopnosť organizmov reagovať na vonkajšie (teplo, zima) a vnútorné (hlad) faktory prostredia a odpovedať na ne
 
5. Regulácia
- každý organizmus je riadený
- všetky funkcie sú v živých organizmoch riadené pomocou hormónov a NS (fylogeneticky najstaršia
  sústava)
- organizmus má schopnosť zachovávať si stálosť vnútorného prostredia= HOMEOSTÁZU (zabezpeču-
  je ju samoregulácia) = napríklad stabilná teplota, stále pH, bez ohľadu na zmeny vonkajšieho
  prostredia
 
6. Rozmnožovanie (reprodukcia)
- úzko súvisí s tokom látok
- schopnosť organizmu rozmnožovať sa ak sú zachované životné podmienky
- aby bol zachovaný druh
 
JEDINEC
- je presne ohraničenou sústavou vzhľadom na vonkajšie prostredie
- dĺžka života jedinca je ohraničená (narodením a smrťou)
- jedinec sa počas života mení (vyvíja sa )
- individuálny vývin jedina = ONTOGENÉZA (medzi vznikom a zánikom)
- u jedinca sa uskutočňujú morfologické a fyziologické zmeny
- každý jedinec (ak je plodný) je schopný rozmnožovať sa
- je považovaný za otvorenú sústavu
 
DRUH
- súbor jedincov s podobnými vlastnosťami
- je ohraničenou sústavou ale nie tak presne ako jedinec
- tvorí ho skupina navzájom podobných jedincov
- dĺžka života (závisí od rozmnožovania) druhu nie je ohraničená- presahuje dĺžku života jedinca
- dĺžku života môžu ovplyvniť zmena podmienok prostredia, ktorým sa nevie prispôsobiť
- REPRODUKČNÁ IZOLÁCIA DRUHU: Rozmnožovať sa môžu jedince len rovnakého druhu, pričom
  potomstvo musí byť plodné (kôň+somár=mulica - nie je plodná)
- druh sa mení oveľa pomalšie, zmeny ktoré vznikajú u druhu = FYLOGENÉZA (vývoj druhu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014