Zadania maturitných tém z biológie 2008

Prírodné vedy » Biológia

Autor: babenka123
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 628 slov
Počet zobrazení: 13 588
Tlačení: 742
Uložení: 804

1.) Bunka
a) Všeobecná štruktúra buniek. Chemické zloženie bunky. Štruktúra prokaryotickej a eukaryotickej bunky.
b) Laboratórne dôkazy všeobecnej štruktúry buniek. Bunková teória.

2.) Mnohobunkové organizmy

  a) Základný plán stavby mnohobunkových organizmov, ich základné funkcie. Integrita
  organizmu, rozmnožovanie a individuálny vývin.
  b) Základné typy pletiva tkanív mnohobunkových organizmov.

3.) Charakteristické znaky prvojadrových organizmov (prokaryonta)

a) Nebunkové a prvobunkové organizmy, archeony, vírusy, baktérie, sinice.
b) Význam týchto organizmov v prírode a pre človeka.

4.) Vývoj a charakterové znaky nižších rastlín

a) Rozdelenie nižších rastlín z hľadiska ich morfológie a biológie.
b)  Význam týchto organizmov v prírode a pre človeka.

5.) Vyššie rastliny

a) Vývoj a ich charakteristické znaky. Oddelenia, ryniofyty, machorasty, plavúne, prasličky, paprade.
b) Význam v prírode a pre človeka.

6.) Semenné rastliny
a) Charakteristické znaky, vývoj. Nahosemenné rastliny, krytosemenné skupiny
b) Hospodársky význam vybraných čeľadí: iskerníkovité, kapustovité, bôbovité, astrovité, lipnicovité, ľaliovité.

7.) Kmene prvoústovcov
a) Vývoj, telesná stavba, rozmnožovanie. Rozdelenie so zreteľom na fylogenetické
vzťahy.
b) Vonkajšia a vnútorná stavba jednotlivých orgánov prvoústovcov podľa fólie
(dážďovka, slimák, hmyz)

8.) Kmene druhoústovcov - Anamnia
  a) Vývoj, telesná stavba, rozmnožovanie. Rozdelenie so zreteľom na fylogenetické
vzťahy.
  b) Vonkajšia a vnútorná stavba jednotlivých orgánov (ryby) podľa fólie.

9.) Amniota
a) Telesná stavba, rozmnožovanie, rozdelenie.
b) Vonkajšia a vnútorná stavba jednotlivých orgánov cicavca (alebo vtáka).

10.) Fyziológia bunky
a) Príjem a výdaj látok, hospodárenie z energiou v bunke.
b) Metódy poznávania a pozorovania, prenikania niektorých látok a roztokov do buniek,
stanovenie osmotickej hodnoty rastlinnej bunky a jej význam pre prax.

11.) Rozmnožovanie buniek

a) Amitóza a mitóza. Bunkový cyklus, diferenciácia buniek.
b) Jednotlivé fázy meiózy.

12.) Výživa rastlín
a) Autotrofia a heterotrofia, minerálna výživa, fotosyntéza, chemotrofia, parazitizmus.
b) Význam pre poľnohospodársku prax.

13.) Respirácia a rastové procesy rastlín
a) Podstata respirácie a jej biologický význam. Rast a vývin rastlín. Vegetatívne
rozmnožovanie rastlín.
b) Faktory ovplyvňujúce rast a vývin respirácie u rastlín a ich význam, pre prax.

14.) Príjem, spracovanie a premena látok a energií v živočíšnych organizmoch a človeka.

a) Základné fyziologické predpoklady správnej výživy. Základné mechanizmy spracovania potravy, mnohotvárnosť energetických premien.
b) Význam metabolizmu.

15.) Motorické funkcie živočíchov a človeka.
a) Formy pohybovej aktivity v živočíšnej ríši. Význam fagocytózy, imunity a bolesti v obrane organizmu.
b) Mechanizmy činnosti kostrového svalstva. Funkčná závislosť svalstva a kostry (na príklade ľudského tela)

16.) Molekulové základy dedičnosti.
a) Nukleové kyseliny a dedičnosť. Genetická informácia. Gén, Jeho prenos a expresia.
b) Prepíšte informáciu týchto kodónov DNA do kodónov RNA.
I.  AGA, CAA, CGA, AAA, CAA, ATA, GCT, CCT, CTA
II.  Ktoré aminokyseliny určuje genetická informácia týchto kodónov ?

17.) Dedičnosť mnohobunkového organizmu.
a) Spôsob rozmnožovania a dedičnosť. Dedičnosť kvalitatývnych znakov. Autozómová dedičnosť. Monohybridizmus. Dihybridizmus. Väzba génov. Dedičnosť kvantitatívnych znakov.
b) Príklady.

18.) Človek a dedičnosť.
a) Metódy štúdia ľudskej dedičnosti. Dedičné choroby a dispozície. Genetické poradenstvo a lekárska prevencia.
b) Príklady.

19.) Stavba a činnosť sústavy krvného obehu človeka.
a) Krv, srdce, cievy, krvný obsah. Prevencia proti srdcovým, cievnym chorobám.
b) Pokroky súčasnej svetovej a našej medicíny na úseku cievnych chorôb a dýchacích ciest (poznanie krvných skupín) poznatky a úspechy v oblasti kardiochirurgie a pod.

20.) Stavba a funkcia tráviacej sústavy človeka.
a) Premena látok a energií v jednotlivých orgánoch tráviacej sústavy. Prevencia proti najčastejším ochoreniam tráviacej sústavy.
b) Význam správnej a racionálnej výživy pre zdravie človeka. Potreba jednotlivých živín, minerálnych látok a vitamínov pre zdravý vývin ľudského organizmu.

21.) Vývoj a funkcie dýchacej a vylučovacej sústavy človeka.
a) Podstata dýchania. Vylučovanie a telesná teplota. Koža a význam jej činnosti pre ľudské zdravie. Prevencia proti chorobám dýchacej a vylučovacej sústavy.
b) Umelá oblička. Laboratórne metódy vyšetrovania moču.

22.) Stavba a funkcia zmyslovej sústavy

a) Kožné receptory čuchu, zraku, sluchu, chuti. Najčastejšie ochorenia a ich prevencia.
b) V praxi najbežnejšie používané metódy na zisťovanie ostrosti zraku, zrakovej a sluchovej pamäti a daktyloskopické určovanie papilárnych línií prstov ruky.

23.) Vzťah organizmu k prostrediu. Spoločenstvo ako súbor populácie biotopu.

a) Výklad základných ekologických pojmov. Ekologická valencia, biogeografické oblasti, areály, relikty, endemické druhy. Biotické podmienky života.
b) Porovnajte druhovú rozmanitosť zmiešaného a monokultúrneho lesa a vyvoďte závery pre biologickú rovnováhu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Biológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020