Starověké písemnictví

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 2 539 slov
Počet zobrazení: 895
Tlačení: 88
Uložení: 84

Starověké písemnictví

Nejstarší literární památky z oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny, hebrejská a arabská literatura. Písemnictví starověkého Řecka a Říma. Odkaz antiky.

Mezopotámie

 • sumerská, akkadská literatura (babylónsko-asyrská)
 • kolébka civilizace
 • vznik ve 4. tis. př.n.l.
 • území dnešního Iráku mezi řekami Eufrat a Tigris
 • Jižní Mezopotámie - v této oblasti se vyvinulo zprvu obrázkové později tzv. klínové písmo a psalo se na hliněné destičky – knihovny (největší v Ninive zřízená asyrským králem v 7st.)
 • eposy, hymny, lékařské recepty
 • mýty o bozích (Enlil, An, Inanna-Ištar, Enki (Ea))

· Epos o Gilgamešovi

 • poema ve 12 zpěvech, 330 veršů, volná kompozice
 • hlavní postava: mýtický král Gilgameš, který je ze 2/3 bůh a z 1/3 člověk, vládce města Uruk
 • 2 části: O přátelství Gilgameše a Enkidua (polodivokého člověka), O Gilgamešově úsilí o nesmrtelnost
 • Gilgameš hledá tajemství věčného života, po mnoha dobrodružstvích se dostane až k Isis, bohyni podsvětí a ta mu poví, že nesmrtelnosti již dosáhl svými skutky, které přetrvají v paměti lidí
 • některé epizody se dostaly do Bible (např. o potopě světa)

· Chammurapiho zákoník

 • vytesaný zákoník babylonského krále Chammurapiho (1780 př.n.l.)
 • popisuje hospodářské a sociální poměry v babylonské společnosti
 • stéla uložena v Louvru

Persie

 • území dnešního Iránu
 • vznik v 7. století př.n.l.
 • především náboženské texty

· Avesta

 • sbírka náboženských textů, mýty a představy o vzniku světa, člověka, přírodních jevech, o životě pozemském i posmrtném
 • motlitby, mýty, právnické texty, lyrické písně
 • připisovány Zarathustrovi (učenec a zakladatel perského náboženství)

Arabská literatura

 • od 7.století n.l.
 • na Arabském poloostrově
· Korán
 • základní text islámu
 • zachycuje zjevení proroka Muhameda, ustanovuje celkový kodex muslimského života
· Tisíc a jedna noc
 • z období raného středověku
 • soubor lidových vyprávění princezny Šeherezády

Egypt

 • území severní Afriky
 • počátky ve 4.tisíciletí př.n.l.
 • tesané nápisy pro nebožtíky, s magickým charakterem
 • milostná poezie a náboženské texty hymny (chvalozpěvy) (oslava života faraónů)

egyptské písmo – hieroglyfy:

 • vynalezl bůh Thovt (ibis,moudrost), přestože bůh Re nesouhlasil (lidé by zlenivěli)
 • malované na papyrus, zdi, tesané do kamene
 • 700 znaků - fonogramy (skupina hlásek) a idiogramy (jeden obrázek=jeden význam), + rozlišující determinativy
 • hieratické (kněžské) písmo = zjednodušené hieroglyfy pro kněží
 • nejjednodušší forma hieroglyfů = démotické (lidové) písmo
 • rozluštěno na základě Rosettské desky (objevena Napoleonovou výpravou r.1798)
  francouzský vědec Jean Francois Champollion r.1822
· Achnatonův hymnus na slunce
 • skladba, jejímž autorem je jeden z egyptských faraónů
· Kniha mrtvých
 • papyrové svitky s náboženským obsahem, hymny, rady zemřelému
· Vlastní životopis Sinuhetův
 • dobrodružství uprchlíka za krále Senvosreta (20. století – Mika Waltari: Egypťan Sinuhet)

Indie

 • vznik ve 2. tis. př.n.l.
 • splynutí dvou civilizací (městských obchodníků a kočovných pastevců) - 1500 př.Kr
 • kastovní systém (nejvyšší kasta - Brahmáni)

buddhismus:

 • příčinou lidského utrpení je touha po čemkoliv, blaženost (nirvána) přijde, pokud člověk nebude po ničem toužit
 • princ Siddhárta Gautama (546 př. Kr.) neboli Budha - tj.probuzený (vtělení boha Višnu)
· Védy
 • posvátné knihy, rozsahem 6× větší než Bible
 • psány védsky (základ pro sanskrt)
 • příručky starých indických kněží
 • námětem: obětní rituály a jejich smysl, obsahují hymny doprovázející obřady, oslava bohů
 • védy rozděleny do 4 oddílů a dále na další oddíly (Mantry, Bráhmany, Áranjaky, Upanišády)
 • Upanišady - tzv. „tajné nauky“, z filosofického hlediska nejzajímavější, filozofické texty vyjadřují představy starých Indů (Árjové) o smrti a vesmíru

Eposy

· Mahábhárata
 • boj mezi Pándeovci a Kuruovci (dvěmi skupinami královského rodu)
 • nejrozsáhlejší epos na světě
· Rámájana
 • život prince Rámy, zbaveného intrikami nástupnických práv

Čína

 • od 2.tis.př.n.l., na želvích krunýřích, kostech
 • znakové čínské písmo, psáno na hedvábí, později papír
 • filozofie-období 100 škol: konfucianismus (Konfucius), taoismus (Lao-c’, Čuang-c’), mohismus (Mo-Ti)
 • vznikají filozofická díla, která se zabývají buď smyslem života, nebo vztahy mezi lidmi a vztahy lidí k přírodě
· Kniha proměn (I-ťing)
 • nejstarší filozofický dokument, psaný prostřednictvím hexagramů
 • hlavním autorem je neznámý císař, z let 1200 - 100 př.n.l
 • jsou zde první filosofické abstrakce a terminologie
 • Konfucius ji publikoval, napsal komentář
· Kniha písní
 • antologie (soubor ukázek děl určitých autorů) čínského básnictví
 • vznikala ve 12. až 7. stol. př.n.l., později sepsána Konfuciem
· Hovory
 • sepsáno Konfuciovými žáky, mravní pravidla, filosofické názory
· Tao-te-t’ing (Kniha o Tao a ctnosti)
 • století př.n.l
 • autor – Lao-c’
 • základní dílo taoismu
 • snaha o pochopení tao – žití podle jeho zákonů (pomocí zásady wu-wej)

Hebrejská literatura

 • vznik v 1. tis. př. n. l.
 • spojovník mezi evropskou a orientální literaturou
· Hebrejská bible (Starý zákon)
 • svitky psané v hebrejštině a aramejštině
 • vznik od 10.st-2.st.př.n.l.
 • přejata křesťany
 1. Tóra (Pět knih Mojžíšových; Pentateuch)
  1. Genesis

stvoření světa, Adama a Evy; Kain a Ábel; potopa - Noemova archa; stavba Babylónské věže; Abrahám (počátek biblických dějin Židů), Izák a Jákob; Josef – prodán bratry do Egypta jako otrok, svou moudrostí se stane faraónovým rádcem; Židé v Egyptě postupně upadají v nevolnictví

 1. Exodus

Mojžíš, jeho vyvedení Židů z Egypta do zaslíbené země; Desatero; Archa úmluvy

 1. Leviticus

náboženské obřady a rituály pro kněze

 1. Numeri

putování Izraelitů k hranicím Palestiny

 1. Deuteronomium
 1. Knihyproroků

dějiny Izraele, výroky a skutky proroků: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct proroků

Knihy Soudců, Knihy Samuelovy, Knihy Královské

 1. Svatéspisy

různorodý obsah:

Žalmy: 150 chvalozpěvů

Kniha Jobova: příběh muže - Bůh zkouší pevnost jeho víry

Přísloví: připisují se Šalamounovi

Pět svitků (Píseň písní (Šalamoun, milostná lyrika), Rút, Kazatel, Jeremiášůvpláč, Ester)

Kniha Danielova - apokalypsy (mystická zjevení)

+texty historického charakteru

Antická Literatura

Řecko

a. období archaické

 • do 6. st. př. n. l.
 • především epická díla (Homér) zpívána za doprovodu hudebních nástrojů a tance – šířena potulnými pěvci
 • lyrika:
  - elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná, nejen žalozpěv; Archilochos)
  - monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry; Sapfó)
  - milostná, pijácká píseň (pro pobavení; Anakreón)
  - bajka (Ezop)
  - sborová lyrika (ódy a oslava osob; Pinandros)
  - epigram (původně oslavný verš, např. nápis na pomníku, pak satiricky útočná báseň; (Simónidés a Ión)

Homér

 • slepý básník
· Ilias
 • konec 8.století př.n.l.
 • epos o konci trojské války, která trvala přes devět let, pravdivý základ
 • spor kvůli krásné Heleně, manželce spartského krále Meneláa, unesena Paridem
 • hrdinské činy Řeků Achilla, Odyssea, Meneláa, Agamemnóna a Trojanů Parida, Hektora
 • Trója nakonec dobyta Řeky, díky Odysseově lsti s dřevěným koněm (danajský dar)
· Odyssea
 • epos navazuje na trojskou válku
 • Odysseův návrat od Troje na rodnou Ithaku, kde na něj po celou dobu věrně čeká jeho žena Penelopa; cesta trvá 10 let, kletba Poseidona; jednooký Kyklop (Poseidonův syn), Sirény, nymfa Kalipsó, mořské obludy Skylla a Charybdis, Kirké; při návratu se musí prokázat napnutím svého luku

Hésiodos

 • básník píšící didaktickou, naučnou poezii (Práce a dny)

Sapfó

 • z ostrova Lesbos, zvána desátou múzou
 • zachovány jen zlomky díla, především milostná lyrika

Anakreón

 • ve svých poeziích oslavoval ženy, víno, lásku
 • anakreontská lyrika – poezie, která něco oslavuje, hravá poezie, pijácká poezie

Ezop (Aisópos)

· Bajky
 • příběhy o zvířatech, kterým se připisovaly lidské vlastnosti, v závěru poučení
 • didaktický účel, kritika poměrů - navazuje Krylov, La Fontaine

b. období attické

 • od 5. do 4. st. př. n. l., vrchol řecké demokracie a období největšího rozmachu Athén

řecké drama

 • vyvinulo se ze slavností na počest boha Dionýsa (Bakchos - bůh plodnosti, požitku, vína) - dionýsie, bakchanálie - 2 typy: komedie a tragedie
 • nejprve jeden herec (prótagónista) doprovázený sborem, později Aischilem přidán druhý a Sofoklem třetí herec
Tragédie
 • vyvinula se z dithyrambu (obřadní píseň) v původním slova smyslu píseň kozlů (satyrů)
 • mýtické náměty, vážný obsah, jednota času, místa a děje, navázalo novodobé drama, klasicismus
 • hrdina podléhá v nerovném boji s nadpřirozenými silami nebo vlastním nitrem
 • Aischylos, Sofoklés, Euripidés
Komedie
 • mladší než tragedie, nedosáhla tak velkého ohlasu, základem je obscénní komika
 • Aristofanés

Aischylos

 • 525 – 456 př.n.l.
 • první světový dramatik
 • zúčastnil se řecko-perských válek, zúčastnil se bitvy u Maratónu a Salamíny, cenil si více toho, že bojoval, než toho, že byl literát a filozof
 • ve svém díle řeší mravní povahy; osudovost, před osudem není úniku; náměty z řecké mytologie
 • zavádí na scénu druhého herce a tím zavádí dialog
 • napsal asi 90 dramat, dochovalo se jich 7 (Peršané, Prosebnice)
· Oresteia
 • trilogie (Agamemnón, Oběť na hrobě, Usmířené Lítice)
 • král Agamemnón se vrací po skončení trojské války domů, je zabit svou manželkou za to, že obětoval jejich dceru kvůli zdaru výpravy do Tróje
 • jejich syn Orestes se po letech vrací, aby pomstil svého otce – zabije matku i jejího milence, výčitkami svědomí ze svého činu zešílí, je pronásledován Líticemi (bohyněmi pomsty)
 • Orestes prosí o pomoc bohyni Athénu, Athéna zakládá soud o Orestově vině – Lítice požadují trest, Orestes je nakonec osvobozen

Sofokles

 • 497-406 př.n.l.
 • zavedl třetího herce na scénu, tím ještě více drama zdokonalil
 • omezují se zpěvy sborů, děj je zhušťován, prohloubení dramatičnosti
 • ve svých tragédiích se zajímá o psychologii hlavních postav
 • napsal přes sto tragédií, dochovalo se jich 7 (Élektra)
· Král Oidipus
 • tragédie člověka, potrestaného za viny, které uskutečnil nevědomky
 • Oidipus měl podle věštby zabít svého otce a oženit se se svou matkou; nevědomky (když se chce vyhnout věštbě a utíká od svých adoptivních rodičů) zabije thébského krále Laia a ožení se s jeho manželkou Iokastou
 • Théby jsou zachváceny morem (trest bohů, že nebyl nalezen a potrestán vrah Laia)
 • když se Oidipus dozví pravdu, vypíchne si oči a odchází do vyhnanství; Iokasta se zabije
· Antigona
 • dějové navazuje na Krále Oidipa
 • Oidipovi synové Polyneikés a Eteokles svedou neúprosný boj o trůn a oba v tomto boji zahynou; jejich strýc Kreon zakáže Polyneika pohřbít důstojně, protože si povolal cizí vojska proti svému bratrov; jejich sestra Antigona, však Polyneika pohřbí a Kreon ji chce nechat zaživa zazdít v rodinné hrobce; bohové se však rozzlobí a věštec žádá, aby krutou smrt odvolal; Antigona se však mezitím oběsila; Kreontův syn, jež Antigonu miloval, se nad její mrtvolou probodne; jeho matka se zabije také

Euripides

 • 480-406 př.n.l.
 • vzdělání u řeckých filozofů („filozof na jevišti“)
 • kritický postoj k mýtu, zájem o skutečné lidi, téma lásky, psychologie a vykreslení charakteru ženských postav
 • na scénu zavádí „deus ex machina“ – nadpřirozený zásah božstva do děje
 • napsal asi 92 tragédií, dochovalo se jich 17 (Féničanky, Helena, Prosebnice)
· Médea
 • hlavní hrdinkou je žena Médea; prchá ze své vlasti s Iásonem, kterému z lásky pomohla získat zlaté rouno a zachránila mu život; v Korintu se Iáson zamiluje do dcery korintského krále Glauky a Médeu chce opustit; Médea se pomstí zabitím Glauky a svých dvou potomků; vinu dává Iásonovi, Médea je od svých činů oproštěna a odlétá do Athén na voze svého děda Hélia

Aristofanes

 • 446-385 př.n.l.
 • nejslavnější představitel komedie
 • hlavní motiv - touha po míru, vysmívá se společenským nešvarům, špatným lidským vlastnostem
 • Jezdci, Achraňané, Mír, Ptáci
· Lysistrata
 • komedie s protiválečnou tématikou
 • hlavní hrdinky jsou ženy, které se rozhodly znepříjemňovat mužům život dokud budou válčit
· Žáby
 • komedie zaměřena proti literárním snobům, hlavně proti Euripídovi a jeho dílu
 • vystupuje zde Dionýsos, jde vyhledat Aischyla a Euripida – jednoho z nich může vzít zpátky na zem, uspořádá pro ně souboj a Aischylos vyhrává

historická próza

Hérodotos

 • asi 484- po 430 př.n.l
 • otec historie
 • spis o řecko-perských válkách

Thukydides

 • 460 – 396 př.n.l.
 • zakladatel vědeckého dějepisectví - kritika věrohodnosti pramenů
 • Dějiny Peloponéské války - aktivní účastník

řečnictví

Démosthenés

 • 384-322 př.n.l.
 • vtipné, útočné, polemické projevy; × Filipu Makedonskému = filipiky

Ísokratés

filosofická próza

Sokrates

 • nic písemného (jeho myšlenky se dozvídáme od Platona)
 • „Vím, že nic nevím.“

Platón

 • 427-347 př.n.l.
 • Sokratův žák
 • dialogy (spisy psané formou rozhovoru) se Sokratem
 • učení o ideálech: svět vnímatelný smysly je nedokonalý odraz idejí
· Jméno, Ústava
 • politické názory na uspořádání společnosti lidí

Aristoteles

 • 384-322 př.n.l.
 • žák Platóna, vychovatel Alexandra Makedonského
 • položil základy logiky, kritik Platonova učení o ideálech
 • Rétorika, Poetika (stanoveny zásady tří jednot – místa, času, děje – pro drama)

c. období helénistické

 • od 4. do 1. století př. n. l.
 • nadvláda makedonského království
 • střediskem vzdělanosti Alexandrie v Egyptě – založena obrovská knihovna, kosmopolitismus
 • literatura má opět funkci zábavnou, méně výchovnou, zájem o všední život, rozvíjí se komedie

Menandros

 • asi 342-293 př.n.l.
 • zastupuje tzv. „novou komedii“ - idealizace, ztráta kritičnosti, shovívavý pohled na svět
 • Škarohlíd
· Čí je to dítě
 • motiv odloženého a znovunalezeného dítěte

Řím

 • údajně založen Romulem a Remem v roce 753 př. n.l. (Etruskové)
 • přebírá témata od řecké literatury

a. archaické období

 • od 3. do 1 století př.n.l.
 • vznik tzv. „římské komedie“ – na základě řecké nové komedie přidáním lidových prvků; hrdiny jsou zamilovaní mladíci, nevěstky, prohnaní otroci, lakomci, zklamaní otcové

Titus Maccius Plautus

 • 278 – 184 př.n.l.
 • představitel římské komedie, vliv Menandra
 • vybírá si hry z denního života, obyčejní lidé
 • jeho hry jsou psány živým hovorovým jazykem, označovány jako frašky
· (Lišák) Pseudolus
 • o prohnaném sluhovi
· Komedie o hrnci
 • hlavním hrdinou je lakomec (vliv na Moliérova Lakomce)
· Chlubný voják
 • vzdálený předobraz Shakespearova Falstaffa

Marcus Cato

 • 234-149 př.n.l.
 • spisy praktického charakteru (O zemědělství)

b. vrcholné období - tzv. zlatý věk

 • st. př.n.l. až počátek letopočtu

Gaius Julius Caesar

 • 100-44 př.n.l.
 • politik, vojevůdce, spisovatel (historická próza)
· Zápisky o válce galské
 • paměti
 • o životě Keltů, tažení do Galie - detailní popis bojů
· Zápisky o válce občanské
 • o Césarově válce s Pompeiem, objektivita, o sobě píše ve 3.osobě, ale zároveň ospravedlnění svých činů

Marcus Tullius Cicero

 • 106-43 př.n.l.
 • nejvýznamnější římský řečník
 • jeho projevy: logická stavba, řečnické otázky, pečlivý styl
 • Ciceronská latina v pozdější době vzorem klasické latiny

Publius Vergilius Maro

 • 70-19 př.n.l.
 • dvorní básník císaře Octaviana Augusta
 • Zpěvy rolnické (Georgika)
· Zpěvy pastýřské (Bukolika)
 • idyla o pastýřském životě, obdiv a láska k vesnickému životu
· Aeneis
 • hrdinský epos, vzor pro středověký epos
 • vznikl na oslavu římského národa, na objednávku Augusta
 • nedokončeno – Vergilius v závěti nařídil spálení, zachráněno samotným Augustem
 • o vzniku Říma; hlavní hrdina vybájený Aeneis, který uprchl z hořící Tróje, jako jediný si zachránil život a po dlouhém bloudění se dostává ke břehům Itálie, v ústí řeky položil základy k římskému státu a stal se praotcem Augustova rodu

Publius Ovidius Naso

 • 43 př.n.l.-18 n.l.
 • nejnadanější básník antické literatury
 • vypovězen z Říma, nikdy se nevrátil
 • poezie svěží a plná fantazie
· Umění milovat
 • sbírka milostné lyriky
 • rady mužům a ženám, jak si získat a uchovat lásku
· Proměny (Metamorphoses)
 • zpracování okolo 250 řeckých a římských bájí, které spojuje Proměna
 • Europé, Narcis, Arachné, Filemon a Baucis (strom)
· Kalendář
 • nedokončený soubor básní a legend vysvětlujících svátky a vznik souhvězdí.
 • skončil u znamení ryb, pak vypovězen císařem do Konstance, protože kritizoval život u císařského dvora.
· Žalozpěvy
 • touha po domově ve vyhnanství

Quintus Horatius Flaccus

 • 68-8 př.n.l.
 • satirik a lyrik, společenská tématika, kritické zaměření

Gaius Valerius Catullus

 • lyrika, milostná poezie věnovaná Lesbii

c. stříbrný věk (1.-6. století n.l.)

Lucius Anneaus Seneca

 • asi 4 př.n.l.-65 n.l.
 • básník, dramatik, filozof a politik
 • vychovatel císaře Nerona, obviněn ze spiknutí, donucen k sebevraždě

Gaius Petronius Arbiter

 • st.n.l.
 • poradce ve věcech vkusu na dvoře císaře Nera
· Satiricon
 • dochovány jen zlomky

Marcus Aurelius Antonius

 • 121-180 n.l.
 • římský císař, „filozof na trůně“
· Hovory k sobě
 • vznik na Slovensku; o pomíjivost lidských věcí

Publius Cornelius Tacitus

 • 55-120 n.l.
 • historik
· Letopisy (Anály)
 • historie juliovsko-claudiovské dynastie (Tiberius – Nero)
· O Germanii
 • o životě germánských kmenů, první zprávy o našem území

křesťanství

· Bible – Nový zákon
 • část křesťanské bible
 • psán řecky
 • ve 4.stol latinský překlad – Vulgáta
 1. 4 evangelia
 • Matouš, Marek, Lukáš, Jan
 • o životě a umučení Ježíše Krista,
 • první tři podobná, Janovo odlišné
 • evangelium = dobrá, radostná zpráva
 1. Skutkyapoštolů
 • o působení Kristových žáků
 1. Epištoly
 • 21 epištol – listy apoštolů věřícím
 1. ZjeveníJana (Apokalypsa)
 • vylíčení konce světa, posledního soudu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.048 s.
Zavrieť reklamu