Renesance a humanismus

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 2 432 slov
Počet zobrazení: 1 087
Tlačení: 140
Uložení: 119

Renesance a humanismus

Společenské změny v Evropě, rozvoj věd a umění, reformace. G.Boccaccio, F.Villon, W.Shakespeare. Český humanismus, jednota bratrská, Daniel Adam z Veleslavína.

Renesance

 • z fr. la renaissance (= znovuzrození)
 • počátky na rozhraní 13. a 14. století v Itálii a odtud se šíří do dalších zemí Evropy
 • reakce na přírodní a astronomické objevy, zámořské cesty a objevování nových zemí, rozvoj věd o člověku
 • usiloval o všestranný rozvoj člověka; zaměření na člověka: touha po pravdivém poznání člověka a pozemského života
 • proti naprosté duchovní nadvládě katolické církve ze středověku staví antický ideál krásy a dobra, návrat k antické kultuře jako vzoru
 • individualismus; pocit sebevědomí jedince (víra ve vlastní síly)
 • kult smyslů a rozumu × kultu víry; ideál pokory a odříkavé askeze × radosti pozemského života
 • rozvoj literatur v národních jazycích (místo latiny)
 • renesanční literatura obnovuje antické žánry zapomenuté středověkem (epos, satira, lyrická píseň, epigram, životopisná i historická povídka, dialog, komedie, tragédie)

Humanismus

 • z lat. humanus (= lidský)
 • váže se k renesanci, myšlenková i formální obroda antiky, určitý životní a vzdělanostní program
 • nový ideál vzdělání, ve středověku vzdělání směřovalo k Bohu, ale nyní chtěl poznávat člověka, studium člověka, všestrannost a plnost života
 • projevy filologie (studium klasických jazyků – Ciceronovy latiny)
 • rozvoj humanitních věd (dějepis, lékařství, filozofie a přírodních věd)
 • základem vzdělání studium antických autorů
 • zaměřen proti feudalismu a nadvládě církve, vyústil v reformaci a osvícenství

Reformace

 • hnutí, jehož cílem bylo reformovat římskokatolickou církev, odstranit nedostatky, omezit moc
 • hlavně v Německu (Martin Luther)

Rozvoj věd a umění:

 • zámořské plavby - objevení Ameriky 1498, Columbus, Vasco de Gama
 • umělci – mnohostrannost: Raffael Santi, Tizián, Donatello, Botticelli
  Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci (Mona Lisa, Poslední večeře)
 • malířství: - návrat k přírodě, objev perspektivy; objevena krása lidského těla, harmonický soulad tělesných proporcí, nebojí se odhalit
 • sochařství: lidské tělo v životní velikosti
 • architektura: lehkost, vzdušnost, přizpůsobuje se pozemskému životu člověka, vzrůstají nároky na pohodlí; šlechtická sídla a měšťanské domy; přibývají školy, špitály, lázně; sgrafita – obrazce vyrývané do vlhké omítky; (Trutnovské náměstí, Belvedér, zámek v Litomyšli, Louvre, zámky na Loiře)
 • astronomie - důkaz kulatosti Země; Galileo Galiley, Koperník (heliocentrismus), Tycho de Brahe, Kepler
 • objevení knihtisku 1458; Johannes Gutenberg; rychlejší předávání zkušeností a vědění
  inkunabule – prvotisky (do r. 1500); první tištěná kniha Trojanská kronika

Itálie

Dante Alighieri

 • narozen ve Florencii, značné vzdělání; vyhnán za svůj protipapežský postoj, žil ve Veroně, Raveně
· Božská komedie
 • rozsáhlá it. psaná báseň, duchovní epos. inspirace a obdiv k antice
 • 3 části: Peklo, Očistec, Ráj - symbolika čísla 3 -3 části o 33 básních s tříveršovými slokami (terciny)
 • používá toskánské nářečí (Florencii), později se stalo základem spisovné italštiny
 • kritika politických poměrů (političtí odpůrci se objevují v pekle), námět vychází z bible, alegorická pouť člověka za spásou, poznáním
 • Dante – hlavní postava= nový prvek – prochází postupně peklem, očistcem a rájem; peklem a Očistecem ho provází básník Vergilius (obdiv, symbol vědění); rájem jeho mrtvá milenka Beatrice (láska k ní, symbol krásy a dokonalosti)

Francesco Petrarca

 • otec humanismu, nejobdivovanější básník své doby
 • pocházel z Florencie, vypovězen z území celé Itálie, život dožil v Avignonu
 • psal latinsky a italsky
 • styky s Karlem IV.
 • navázal na Danteho
 • sbíral rukopisy antických děl
 • psal sonety (znělky)
 • vliv na Kollára, Vrchlického, Machara, Nezvala
· Zpěvník (Canzoniere, Sonety Lauře)
 • 366 italsky psaných básní, inspirací jeho celoživotní láska - šlechtična Laura, sbírka milostných básní, v nichž opěvuje krásu Laury a tím i všech žen, Laura je skutečná i ve verších, neidealizuje ji

Giovanni Boccaccio

 • významný renesanční prozaik, zakladatel novodobé prózy
 • napsal první Dantův životopis, latinská pojednání
 • největší podíl na vzniku renesančních novel
 • novela - útvar prózy, krátká, obvykle překvapivý obrat v závěru děje
· Dekameron
 • sbírka 100 novel spojené jednou rámcovou novelou
 • skupinka 10 mladých šlechticů (sedm dívek a tří mladíci) v době morové epidemie odjíždí z Florencie na venkov. Zde si v idylické přírodě 10 dní vypráví vážné i rozmarné historky, obvykle však milostné příběhy; každý den je věnován jinému tématu
 • náměty příběhů čerpány z antických, orientálních i současných pramenů
 • ukazují mravy v tehdejší Itálii, příklon k radostnému pozemskému životu, vysmívají se hlouposti, omezenosti, některé zobrazují lásku jako hluboký cit, zcela světská témata (láska, nevěr); žena jako rovnocenný partner muže

Ludovico Ariosto

· Zuřivý Roland
 • navazuje na středověký hrdinský epos ovšem s renesančním hrdinou
 • zobrazení Rollandovy negativní vlastnosti - zuřivosti (kvůli orientální princezně, která dala přednost jinému odvádí hrdinu od povinností křesťanského rytíře)
 • zpracováno formou homérského eposu

Nicollo Machiavelli

 • politik, dramatik, působil v diplomatických službách Florencie
 • Mandragora - satirická komedie vysmívající se lidské hlouposti
· Vládař
 • filosofický a politický spis na objednávku
 • Itálie by měla být sjednocena pod jedním vládcem, který by se opíral o měšťany a rolníky, mohl by používat i násilí proti zlému ("účel světí prostředky")

Francie

Francois Rabelais

 • největší francouzský renesanční prozaik, humanista, mnich a lékař
 • velký vypravěč s vtipem a slovními hříčkami, kritik zla a lidských chyb
· Gargantua a Pantagruel
 • čtyřdílný satirický román; výsměch středověkým přežitkům, prosazuje svobodomyslné názory, zdravý rozum a optimismus (ideál renesančního života), zdůrazňuje moc vědění;
 • na třech generacích královského rodu obrů ukazuje vývoj myšlení od středověku po renesanci

Francois Villon

 • moderní evropský básník, lyrik - považován za prvního prokletého básníka
 • velmi schopný, talentovaný a neukázněný
 • pohnutý život: odmítl postavení, vedl bohémský život - tulák, rváč, zloděj; několikrát vyhoštěn z Paříže, odsouzen k smrti za vraždu (při šarvátce nechtěně zabil kněze) - odchází neznámo kam
 • villonská (franc.) balada: lyrická báseň, skládá se ze 4 slok a je ukončena posláním
 • Malý testament - satirické rozloučení s přáteli
 • Velký testament – (testament = závěť, odkaz), básně, zamýšlí se nad svým životem a své hříšné činy omlouvá chudobou a krutým osudem; obraz vlastní bídy, kritika společnosti

Pierre de Ronsard

 • autor formálně dokonalé milostné poezie podle antických vzorů
 • básník renesanční školy Plejáda
 • Sonety pro Helenu

Michel de Montaigne

 • tvůrce eseje = úvaha, subjektivně zaměřená stať o otázkách filosofických, vědeckých nebo uměleckých; na rozhraní vědeckého a uměleckého podání
 • Eseje - zpočátku komentované citáty antických autorů, postupně vychází z vlastní zkušenosti

Španělsko

 • a 17. st. - Zlatý věk španělského písemnictví
 • vrcholná velmoc, největší koloniální stát
 • vznik pikareskního románu: hlavní hrdina je z nižší vrstvy picaro – šibal; snaží se pro sebe využít vždy to nejlepší, využívá hlouposti a nadutosti feudálů; volně řazené příběhy ze života dobrodruha; protiklad aristokratickému rytířskému románu; kritizuje společenské rozpory doby, podává realisticky věrný obraz života lidových vrstev

Miguel de Cervantes Saavedra

 • všestranný spisovatel - dramata, básně, povídky
 • v bitvě přišel o ruku, 5 let v zajetí v Alžíru, až do smrti žil v bídě, úředník, podnikání
· Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 • dvoudílný román - původně zamýšlená parodie na rytířské romány se stala oslavou lidské touhy po pravdě, svobodě a spravedlnosti
 • chudý venkovský šlechtic Don Quijote má rád rytířské romány; podlehne svým snům a vydá se do světa hájit utiskované a bojovat proti nespravedlnosti; vysní si bujného oře (stará kobyla Rosinanta) i dámu svého srdce (Dulcinea – děvečka od krav); boj s obry (větrné mlýny) - ze všech bitev odchází poražený, pokořený, ale nevzdává se; sluha Sancho Panza neztrácí smysl pro realitu, don Quijote po svém zmoudření umírá

Lope de Vega

 • žoldnéř, vyhnanec, idol národa, oblíbený u prostých lidech
 • divadelní hry - soudobá tématika, citové a morální konflikty
 • asi 2000 her, dochováno pouze 500
 • Ovčí pramen (Fuente Ovejuna) - historické drama, obraz odboje proti zvůli a útisku - popisuje vzpouru vesnice proti tyranskému pánovi, i přes mučení chrání jeho vraha (Fuente Ovejuna = název vesnice)

Portugalsko

Luis de Camoes

 • zchudlý šlechtic, básník, lyrik a epik, všestranný člověk
 • odsouzen do vyhnanství za kritiku zneužívání moci v Indii
 • Lusovci - epos o cestě Vasca de Gamy kolem Afriky do Indie - zeměpisné, historické, astronomické a námořní poznatky; láska k národu

Anglie

Geoffrey Chaucer

· Canteburské povídky
 • rámcová novela - lidé z různých společenských vrstev jedou z Londýna do Canterbury a po cestě si vyprávějí příběhy; obraz soudobého anglického života; veršované povídky - soubor příběhů o lidech, soustředí se na kresbu povah; humorné situace

Christopher Marlowe

 • dramatik, vysoce postavený u dvora; volnomyšlenkář, bouřlivák; zavražděn
 • zpracoval dramaticky pověst o doktoru Faustovi
· Tragická historie o doktoru Faustovi - hledání smyslu života, spolčení s ďáblem

William Shakespeare

 • 1564 – 1616 - narozen ve Stratfordu n. Avonem
 • největší světový dramatik
 • autor asi 36 her a sbírky sonetů
 • nejdříve hraje pro různé divadelní společnosti, později spolumajitelem londýnského divadla Globe (Svět)
 • ke konci života se vrací do rodného Stratfordu, kde umírá
 • etapy tvorby:
 1. do roku 1600: komedie a historické hry; optimismus, víra v život a vytvoření nových kladných vztahů
 2. do roku 1608: hlavně tragédie; pesimismus a životní zklamání, rozčarování nad vývojem společnosti, rozebírá špatné vlastnosti a mezilidské vztahy
 3. do roku 1616: autorův temný pohled na svět ustupuje touze po usmíření a harmonii
 • náměty: kroniky, antická, anglická a francouzská historie, lidová slovesnost, převážně balady, starší divadelní hry, italské a anglické novely, antika
 • jeho hry: dobře propracovaná psychologie postav, uměl vystihnout rozdíly v psychice mužů a žen; jazyk veršovaný se střídá s prózou; lidový jazyk
 • blankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš

Komedie:

 • ve většině těchto komedií vítězí jako nejkrásnější lidské hodnoty, spravedlnost a láska, vyznačují velkou slovní komiku, rozmarné příběhy jsou většinou o lásce
 • vystupují do popředí hrdinky, které jsou pravým opakem středověké ženy světice, dívají se do tváře milencům a životu
 • Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic, Zkrocení zlé ženy, Komedie plná omylů, Dva šlechtici veronší, Veselé paničky winsdorské, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí

Historické hry:

 • Julius Caesar, Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III. - Lví srdce

Tragédie:

 • příčinou renesanční tragédie je lidská vášeň nebo náhoda (ne osud jako v antickém dramatu, proti němuž je vzpoura marná)
 • často otázka zneužití moci
 • všechny jeho postavy odhalují kladné i záporné lidské vlastnosti a ukazuje na nich, jak se člověk změní, když dostane moc nad jinými lidmi
 • ostrá kritika společnosti, které svým necitelným přístupem často zaviní smrt člověka
 • komické prvky nejsou ostře odděleny od tragických
 • Troilus a Cressida , Timon athénský , Antonius a Kleopatra
 • Romeo a Julie- o nešťastné lásce dvou mladých lidí (spor Monteků a Kapuletů)
· Hamlet
 • kralevic dánský - renesanční psychologické drama mladého člověka, motiv vraždy a pomsty, úvahy o smyslu života, lidské existence; pochybnosti
 • princ Hamlet pátrá po důkazech o vraždě svého otce jeho bratrem Claudiem; Claudius spřádá intriky s komorníkem Poloniem, který nepřeje vztahu své dcery Ofélie s Hamletem; Hamlet omylem zabíjí Polonia – Ofélie zešílí a utopí se; její bratr Leartes je chce pomstít; král zorganizuje souboj, v němž má Hamlet zemřít otráveným mečem – ale umírá Leartes, královna zemře otráveným vínem; smrtelně zraněný Hamlet ještě zabije Claudia
· Othello
 • černý vojevůdce benátské armády Othello, podlehne našeptávání podlého intrikána Jaga (sobectví a kariérismus) o nevěře své ženy Desdemony a návalu žárlivosti ji uškrtí; když se dozví pravdu sám se zabije
· Macbeth
 • kritika individualismu, sledování vlastního prospěchu
 • vojevůdce pod vidinou osobní moci vraždí skotského krále a dosedá na volný trůn, první zločin vede k dalším; poznání, že život bez smyslu pro povinnost, bez lásky k bližnímu je jen těkavý stín
· Král Lear
 • kritika pošetilosti, neschopnosti rozeznat pravou hodnotu člověka, spokojení se s pozlátkem, povrchnosti a pokrytectví; 3 dcery - 2 krásné a bohaté, 3. Cordelie je opomíjena; král vidí jen pozlátko, pózu, pokrytectví; když má problémy, dají od něj 2 dcery ruce pryč, pomůže mu opomíjená Cordelie

Romantické hry:

 • Bouře
 • Zimní pohádka - zasazena do Čech, ale objevuje se zde i moře
 • Sonety - (154 znělek)

Nizozemí:

Erasmus Rotterdamský

 • světoobčan působící v mnoha evr. zemích, usiloval o sloučení antiky s křesťanstvím, kritický postoj k církvi
 • Chvála bláznovství - duchaplný satirický pohled na celou společnost; o zlořádech, pokrytectví, nevědomosti církevní a feudální společnosti, ostrý postoj proti německé reformaci

Česká renesance a humanismus

 • vliv renesance se objevuje už za Karla IV., ale husitské války pronikání zastavily a i v dalším období se u nás humanismus spojuje s reformací, tedy se snahou o zlepšení společnosti i církve, o dosažení větší spravedlnosti světa - plný rozvoj až v 15. a 16. st.
 • renesance se v pravém slova smyslu neprosadila
 • převažují díla nauková
 • velký vliv mělo objevení knihtisku a péče českých bratří o rozvoj vzdělanosti
 • česká tištěná kniha (1468): Trojanská kronika - neznámý autor; historické dílo o dobývání Tróje

Jednota bratrská

 • založena 1458 (Řehoř Krejčí)
 • pokusila se uskutečnit Chelčického ideály (bratrství, rovnost)
 • měli ale jiný názor na vzdělání - začali zakládat školy a vyvíjet literární činnost
 • během 16 století se stali nejvýraznějšími nositeli kulturních a vzdělávacích snah (začali šířit i myšlenky humanismu)
 • knihtisk v Ivančicích, Kralicích
 • vydání Bible Kralické (1579)– krásná čeština, základem spisovné češtiny v době NO, kvalitní knihtisk a dobré grafické zpracování, společné dílo českých bratří

Humanismus se rozvíjel ve dvou směrech:

 1. Latinský – píší latinsky, pro vzdělance
 2. Český - většinou ho reprezentují příslušníci měšťanstva

Latinský humanismus

Jan z Rabštejna

 • diplomat, předchůdce humanismu
 • Dialogus - politické dílo, rozprava dvou šlechticů, o politických poměrech, autor je pro smírné vyřešení sporu, dává do popředí lásku k vlasti, odsuzuje válku, hájí zájmy českého státu obhajuje Jiřího z Poděbrad

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

 • Žaloba k svatému Václavu - satirická skladba o českých mravech - kritická

Jan Kampanus Vodňanský

 • rektor univerzity Karlovy snaha zachránit universitu před jezuity, nepovedlo se, sebevražda,
 • předloha pro: Mistr Kampanus od Zikmunda Wintera

Český humanismus

Viktorin Kornel ze Všehrd

 • překladatel a právník
 • vytyčil program českého humanismu
 • cílem bylo vypracovat takovou češtinu, aby byla rovna klasické latině
 • hájí zájmy měšťanstva proti šlechtě
 • předmluva k překladu Knihy o napravení padlého
 • O Právech, sudech a deskách země české knihy devatery - knížka pojednávající o právech v Čechách

rozvoj cestopisů – naučná i zábavná funkce:

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

 • účastník povstání českých stavů, popraven 1621 na Staroměstském náměstí
 • popsal svou cestu do Benátek a do Palestiny a Egypta

Václav Vratislav z Mitrovic

 • popsal svou cestu s poselstvem Rudolfa II. k tureckému sultánovi do Cařihradu především trpké zkušenosti ze zajetí

Václav Hájek z Libočan

 • Kronika česká - od praotce Čecha do jeho současnosti (r.1527), psána z katolických pozic, svižné dramatické vyprávění, živý jazyk, populární u čtenářů; velká obraznost autora - není pravdivým záznamem dějin - snaha dodat českým dějinám slávy a lesku, povolena i v době temna

Jan Blahoslav

 • biskup, tajemník Jednoty bratrské, znalec jazyka, mnohostranný vzdělanec
 • obhajoval vzdělání
 • slovníkářská, vydavatelská a tiskařská činnost
 • Filipka proti Misomusům - polemický spis, ostrá kritika (misomus = nepřítel umění a vzdělanosti nepřátelé múz), obhajoba nutnosti vzdělání pro člověka, obrana kultury, jako obhájce vzdělanosti předchází J. A. Komenského, bojuje proti názoru, že vzdělání je škodlivé (× názory Petra Chelčického)
 • Gramatika česká – soubor pojednání o českém jazyce
 • Muzika – kniha hudební teorie pro zpěváky a skladatele
 • Šamotulský kancionál – sborník písní (přes 700)
 • Akta Jednoty bratrské – archiv, dějiny Jednoty bratrské od založení
 • přeložil Nový zákon do Kralické bible

„zlatý věk“ českého písemnictví (doba Veleslavínská)

 • od 70. let 15. století – 20. léta 17. století
 • vrchol českého humanismu - rozvoj vzdělanosti a kultury za Rudolfa II.

Jiří Melantrich z Aventiny

 • významný český tiskař a vydavatel, jeho zeť byl Daniel Adam z Veleslavína

Daniel Adam z Veleslavín

 • nakladatel, tiskař, překladatel, organizátor literárního života; jazyková vytříbenost
 • původně profesor historie
 • slovníkář (troj- a čtyř- jazyčné slovníky)
 • oženil se s dcerou Melantricha, čímž zdědil tiskárnu, zásluha na šíření českých knih
 • vydané knihy měli vysokou jazykovou i grafickou úroveň
 • zasloužil se o rozvoj národní vzdělanosti
 • jeho jazyk nazýván veleslavínská čeština
 • tajným stoupencem jednoty bratrské
· Kalendář historický – jediné původní autorské dílo, využil zkušenosti profesora historie, zaznamenal významné historické události různých dob
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.024 s.
Zavrieť reklamu