Evropské Baroko – Česká pobělohorská literatura

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 480 slov
Počet zobrazení: 287
Tlačení: 34
Uložení: 31

Evropské Baroko – Česká pobělohorská literatura

Zdroje barokní tvorby, Literatura české emigrace – osobnost a dílo Jana Ámose Komenského. Domácí katolická tvorba. Lidová slovesnost.

Baroko

 • pokračování v šíření reformačních myšlenek à boj reformace s protireformací, konflikty, nejistota, 30ti-letá válka – rozpor mezi katolíky a protestanty
 • růst autority katolické církve a absolutismu (Francie)
 • století; vznik na počátku 16. století v Itálii, Španělsku
 • z renesance přejímá touhu po poznání, ale nevíra v člověka, jeho pozemský svět – zdůrazňuje se pomíjivost světa i člověka,odvrat od přírody
 • nedůvěra v rozum – znovu obrat k Bohu, vítězí víra (k nadpozemským jistotám)
 • typický mysticismus, duchovno
 • naturalistická konkrétnost
 • alegorie, symboly - skrývá se v nich něco nadpozemského, přeměňovala se do nich smyslová zkušenost autora, jeho pocity
 • v literatuře oživení typicky středověkých žánrů (legendy, duchovní písně, traktáty, epos)

malířství:

 • dramatické světelné efekty
 • Caravaggio, Rubens, van Dyck, Rembrandt

sochařství:

 • dramatický pohyb, vnitřní napětí, křečovitost, patetická gesta
 • sochy na Karlově mostě

architektura:

 • nepravidelné linie – křivky, vlnění, kopule
 • velikost a mohutnost staveb
 • morové sloupy, Loreta

commedia dell' arte:

 • lidové, ale profesionální divadlo
 • Benátky – 2.polovina 16. století, stala se italským národním divadlem, kočovní herci
 • hra neměla stálý text - improvizace, - ustálené typy, mají neměnnou masku:
  starý obchodník Pantalone; Harlekýn; právník Dottore; Capitan; služka Colombína…
 • největší ohlas ve Francii – některé postavy pak přebírá francouzská pantomima (kolombína, harlekýn, pierot)
 • dnes v cirkuse, pantomimě, baletu, avantgardním divadle

Itálie

Torquato Tasso

 • básník pozdní renesance, prozaik, rysy nastupujícího baroka
 • tvořil v době nástupu protireformace
 • celý život pronásledován výčitkou, že jeho dílo není nábožensky bezúhonné – strach z kacířství jej dohnal k šílenství
 • Osvobozený Jeruzalém - popisuje 1. křížovou výpravu a příhody jejích účastníků

Španělsko

Pedro Calderón de la Barca

 • pocházel ze vznešené rodiny, vychováván jezuity, obhájce autority církve a krále, stal se duchovním
 • psal komedie a posléze náboženské hry, vycházející z křesťanství a katolického náboženství
 • mistr vtipných dialogů, mnohé hry jsou však značně pesimistické
 • Život je sen - symbolické drama o smyslu a obsahu života, o splnění věštby, o touze po moci, o rozporu mezi životem a snem
 • Zalamejský rychtář - drama cti a žárlivosti

Tirso de Molina

 • Sevillský svůdce a kamenný host - lidové pověsti o Donu Juanovi zpracované v divadelní hře

Anglie

John Milton

 • pozorovatel politického dění v Anglii, tajemník Olivera Cromwella
 • psal poezii (sonety,elegie) a prózu – pamflety (ostrý útočný leták n.článek), za své spisy vězněn
 • Ztracený ráj - náboženská epopej na biblické téma, psán jako oslava revoluce; příběh vyhnání Adama a Evy, vzpoura anděla Satana proti bohu

Německo

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

 • prozaik, zúčastnil se třicetileté války
 • pikareskní próza
 • Dobrodružství Simplicia Simplicissima - líčí hrůzy a neštěstí třicetileté války; naivita, prostota vypravěče × krutost, zvrácenost doby
 • Poběhlice kuráž - inspirace pro hru Bertolta Brechta Matka Kuráž a její děti

Česká pobělohorská literatura

 • spojeno s protireformací - snahy o potlačení českého jazyka, objevuje se němčina
 • po roce 1620 - doba temna, doba pobělohorská - úbytek vzdělanců a čtenářské obce

Domácí literatura:

 • vliv Jezuitského řádu
 • charakteristika Jezuitské literatury:
  -protireformační duch (reformace je období od počátku husitství - až do konce Jed. bratrské)
  -především duchovní literatura

Pololidová tvorba:

 • mezi oficiální literaturou a ústní lidovou slovesností
 • literatura o lidu psána měšťany
 • kramářské písně - zpívány na jarmarcích kramáři s flašinetem, s obrázkovým doprovodem, aktuální společenské události, nahrazují noviny; zábavná a informativní funkce
 • písmácké kroniky - stupeň mezi písemnictvím a slovesností, česky; záznamy historických událostí formou osobních zápisků; např. František Jan Vavák
 • interludia - fraška z lidového prostředí, satira, parodie, vulgarismy; např.Václav František Kocmánek

Lidová tvorba (ústní lidová slovesnost)

 • v období národního obrození důležitý inspirační zdroj
 • pohádky - obsahují i mravní ponaučení - potrestání zla, vítězství dobra, vychází z biblických motivů, bajek nebo současnosti
 • pověsti - jednoduché příběhy z minulosti, o zbojnících, povstáních, husitech, rodové pověsti
 • lyrické písně - duchovní, vojenské, sociální, taneční, milostné, zbojnické
 • lidová dramata - lidové hry se zpěvy, hanácké opery
 • loutkoherecká představení - Václav Matěj Kopecký

Bedřich Bridel

 • jezuita, básník, překladatel, profesor rétoriky
 • psal hlavně duchovní (filozofickou) lyriku, česky
 • Co Bůh? Člověk? - poema, mystická úvaha o dokonalostiboží a nicotě lidské existence
 • Jesličky - sbírka vánočních písní

Bohuslav Balbín

 • jezuita misionář, kazatel a vlastenec
 • Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého
 • moderní myšlenka práva národa na vlastní jazyk
 • vyzdvihuje hodnotu českého jazyka a kultury
 • dílo vydáno až na počátku národního obrození – vliv na generaci Dobrovského
 • Učené Čechy - latinsky, literární a kulturní dějiny

Felix Kadlinský

 • - jezuitský profesor, básník
 • Zdoroslavíček v kratochvilném háječku postavený - volné přebásnění souboru písní němce F. von Spee

Antonín Koniáš

 • jezuita – zásluha na hromadném pálení českých, především nekatolických knih (snaha zamezit vlivu protestantismu)
 • Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající - soupis zakázaných knih, pomůckou pro mapování nekatolické literatury

Adam Michna z Otradovic

 • hudební skladatel a varhaník v Jindřichově Hradci - česká duchovní hudba
 • Česká mariánská muzika, radostná i žalostná - kancionál - ukolébavky, milostné písně, vánoční koledy, písně Chtíc, aby spal, Hajej, můj andílku

Jan František Beckovský

 • pokus o popularizaci českých dějin
 • Poselkyně starých příběhů českých - navázání na Hájkovu kroniku

Václav Jan Rosa

 • filolog, právník
 • jazykovědná práce - snaha o tříbení češtiny – purismus (čistý) – očišťování od přejímání cizích slov – tvorba novotvarů (klavír - břinkoklapka, jídelna - jezna, kapesník – čistonosopléna)
 • Čechořečnost - jazyková příručka

Exulantská literatura

Pavel Stránský

 • po Bílé hoře odešel do Německa
 • O státě Českém - latinsky, hájí předbělohorské Čechy

Pavel Skála ze Zhoře

 • Historie církevní - česky, dějiny nekatolických církví na českém území

Jan Ámos Komenský

 • největší spisovatel pobělohorské emigrace a české barokní literatury
 • filosof, pedagog, překladatel, historik
 • poslední biskup jednoty bratrské
 • rodiště Jižní Morava (Nivnice, Uherský Brod, Komňa)
 • pocházel z česko-bratrské rodiny, ve 12 letech mu zemřeli rodiče, vychovávali ho příbuzní
 • studoval na bratrských školách (Přerov, Strážnice) a později v Heidlbergu a Herbornu
 • po ukončení studií působil na Moravě jako kněz a učitel (Přerov a Fulnek)
 • oženil se, 1620 přišel o ženu a 2 děti, později zemřela i jeho druhá žena
 • v r. 1628 musel odejít z Čech (nekatolík-protestant) – odchod do polského Lešna, ale stále doufal, že se jednou bude moci vrátit do své vlasti (poté Anglie, Švédsko, Uhry, Nizozemí)
 • nikdy se nevrátil (uzavření vestfálského míru 1648 mu zmařil naději)
 • při požáru v Lešně pozbyl větší části svých rukopisů, ale hlavně slovníku Poklad českého jazyka
 • 1656 se usadil v Amsterdamu, kde umírá, pohřben v holandském Naardenu
 • vytvořil více jak 250 děl
 • ve svém díle položil základy moderní pedagogiky
 • nazýván„učitel národů“
 • usiloval o snášenlivost mezi lidmi a o mír mezi národy (panharmonii)

Filozoficko-náboženská díla:

· Listové do nebe
 • fiktivní dopisy chudých Kristovi, kritika společnosti a listy Krista lidem nabádající ke smíru
 • zamýšlel se nad situací chudých a nad rozporem rozumu a náboženského citu
· Labyrint světa a ráj srdce
 • rozsáhlé alegorické dílo (jinotaj)
 • poutník prochází městem (světem), aby si našel povolání, v němž by byl šťasten; provází ho Všezvěd Všudybud (symbolizuje zvídavost člověka) a Mámení (člověk, který se přizpůsobí lži a klamu) - nasadí mu brýle mámení, kterými by měl vše okolo sebe vidět krásné, růžové, má je ale nasazeny špatně - z dálky vidí růžově, ale z blízka už vidí pravdu; prochází ulicemi, kde žijí řemeslníci, boháči.. nikde nenajde štěstí, ale jen přetvářku lakotu a nenávist; útočiště najde až na konci své cesty městem, v chrámu, tedy ve víře v Boha
· Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 • alegorická forma závěti (kšaft=závěť)
 • po uzavření Vestfálského míru v r. 1648 znemožněn návrat do Čech, přesvědčen o neodvratném zániku jednoty bratrské, nechává svou církev promlouvat jako matku
· Hlubina bezpečnosti (Centrum securitatis)
 • čím více se člověk vzdaluje od středu jistoty, Boha, tím více propadá zmatkům a točí se v bludném kruhu, víra v Boha je jediná jistota (střed bezpečí)
· Přemýšování o dokonalosti křesťanství

Pansofická díla:

 • pansofie = ideál vědy shrnující veškeré dosavadní poznání
 • princip je postaven na poznání všeho, což přispěje ke vzdělání; prostřednictvím vzdělání lze zamezit všem negativním jevům ve společnosti.
 • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských
 • Poklad jazyka českého (Linguae Bohemicae thesaurus) - plánovaný úplný slovník češtiny
  materiál mu shořel v Lešně

Pedagogická díla:

 • Didaktika česká - později rozšířena na latinskou verzi Didactica magna
· Didactica magna (Velká didaktika)
 • vyložil zde své pedagogické zásady:
 • rovnost vzdělání pro všechny (chlapci i děvčata, chudí i bohatí)
 • výuka v mateřštině (cizím jazykům se má učit na základě jazyka mateřského)
 • rozdělení výuky podle stupňů, podle věku žáků
 • výchova: mravní, estetická, rozumová, citová, tělesná, praktická
 • dodržování názornosti (od názornosti a jednoduchosti ke složitějšímu a abstraktnímu)
 • posloupnost ve výuce, důraz na praxi
 • nutnost opakování a zkoušení
 • pěstování tělesné obratnosti
 • zavedl přestávky, odmítá tělesné tresty
 • koncepce vzdělání – rozdělení výchovy do 4 stupňů po 6 letech
 1. mateřská (výchova v rodině)
 2. obecná škola v národním jazyce (vesnice)
 3. škola latinská – gymnázium (ve městech)
 4. univerzita, akademie (v hlavním městě státu, studijní pobyty)
 • Informatorium školy mateřské - o výchově v předškolním věku, především pro matky
  jako jeden z prvních pedagogů upozornil na význam výchovy v předškolní době (především estetické výchovy)
 • Brána jazyků otevřená (Janua Linguarum Reserata) - první moderní učebnice latiny
  pojmům odpovídají věty, účinnější výuka jazyka a zároveň poučení o skutečném světě
 • Orbis pictus (Svět v obrazech)- původně učebnice latiny, později se stala vzorem učebnice cizích jazyků vůbec, pro větší názornost ilustrace – pod nimi popsána ve čtyřech jazycích
 • Schola ludus (Škola hrou) - výchova pomocí divadla
  8 divadelních her, podle kterých se měli žáci naučit latinsky, rozvíjí smyslové schopnosti
 • Kancionál - sbírka české duchovní lyriky
 • O poezii České - mj. propagoval časomíru
 • Via Lucis (Cesta světla)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Zavrieť reklamu
Vygenerované za 0.024 s.