Nauka o slovní zásobě

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 521 slov
Počet zobrazení: 886
Tlačení: 95
Uložení: 94

Nauka o slovní zásobě 1

 • Jednotky slovní zásoby, význam slova

Jednotky slovní zásoby

lexikologie

 • zkoumá slovní zásobu – souhrn všech slov určitého jazyka
 • čeština má okolo milionu slov
 • jádrem slovní zásoby jsou nejčastěji používaná pojmenování, ostatní slovní zásoba je podmíněná např.vzděláním, pamětí

individuální slovní zásoba:

 • aktivní – slova, která jedinec aktivně používá ve své mluvě
 • pasivní – slova, která jedinec zná, ale aktivně je nepoužívá

slovo = základní jednotka slovní zásoby

 • označují, pojmenovávají určitou věc, skutečnost
 • jednoslovnápojmenování
 • víceslovnápojmenování (sousloví) – vyjadřují jednu skutečnost více slovy (šicí stroj)
  1. odborný název (termín)
   např.:kyselina sírová, skok o tyči, kočka domácí
  2. frazeologické spojení (fráze) = ustálená spojení, často metaforická
   • nevětná (rčení) - dopadnout bledě, mít pro strach uděláno
   • větná:
 • pořekadla (Bez peněz do hospody nelez)
 • pranostiky – (Březen za kamna vlezem)
 • přísloví – (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá)

Slova a sousloví:

 • pojmenovávají skutečnost (všechna plnovýznamová slova: stůl,krychle, kvádr)
 • poukazují na skutečnost (zájmena: onen, my)
 • vyjadřují zvuky a pocity (citoslovce: fuj, kokodák)
 • gramatická slova –svého významu nabudou ve větě (spojky, předložky, částice)
 • vlastní jména – nemají obecný význam, zpravidla se nezahrnují do slovní zásoby

Význam slova

Slovo má význam:

 • Slovní (lexikální)
 • věcný, obsahový význam slov (pes=druh čtyřnohého savce)
 • Mluvnický (gramatický)
 • slovo ho získává až po zapojení do věty, vyjadřuje různé mluvnické kategorie (pád,číslo…)
 • Symbolický
 • často se používá v přirovnáních
 • např. proutek = pružnost; pírko = lehkost

Podle toho, které z těchto významů (1 nebo 2) slova vyjadřují, se rozlišují slova:

 1. lexikální – pouze slovní význam (citoslovce, příslovce)
 2. lexikálně gramatická – mají slovní význam a ve větě i mluvnický (ohebné slovní druhy)
 3. gramatická – nemají sama o sobě význam, vyjadřují vztahy slov a vět (předložky, spojky, částice)

Nauka o slovní zásobě 2

 • Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, aktualizace a automatizace slovního významu

Význam slova:

 • slova jednoznačná – pouze jeden význam (vlastní jména, odborné názvy)
 • slova mnohoznačná – více významů (patří sem většina slov)
 • jeden z významů je původní (základní), ostatní odvozená (druhotná)
 • koruna = na hlavě panovníka (základní význam); = …měna, stromu, vrcholný (druhotný)

Významová souvislost mezi slovy:

 • homonyma (souzvučná slova)

= slova, která znějí stejně, ale mají odlišný původ a význam (travička – žena+tráva)

 • vznik:
 1. při tvorbě slov od podobně znějících základů (víno-vinný střik + vina-vinný člověk)
 2. přejímání z cizích slov (kolej = stopa po kole + kolej = ubytovna z latinského collegium)
 • synonyma (souznačná slova)

= slova, která mají různou formu ale stejný nebo podobný význam

 1. úplná: zcela stejný význam, lze je kdykoli zaměnit (hezký-pěkný)
 2. částečná: téměř stejný význam, ale nelze je libovolně zaměnit pro všechny kontexty (zubní kaz-vada řeči)
 • antonyma (protikladná slova)

= významově opačná slova, označují jevy stejného druhu, ale rozdílně

 • (den-noc; rub-líc; černá-bílá; nad-pod)
 • nadřazenost, souřadnost, podřadnost
 • plodina à obilí, pícniny à oves=kukuřice=ječmen…

Způsoby pojmenování v textu:

 • přímé
 • nepřímé-obrazné: dort jedna báseň, vítr pláče
 • nepřímé-přirovnání: nese se jako páv, pevný jako skála
 • nepřímé-opisem (perifráze): malovat čerta na zeď =strašit
 • příležitostné: jen pro určitou příležitost; rychlík-pomalík; kráčivec-chodec
 • automatizované (klišé): stále se opakující obraty, otřelé, konvenční (tvář našeho venkova)
 • aktualizované: jazykový prostředek je užit nově, neotřele, upoutává (co Čech, to vydavatel)
 • i původně aktualizovaná pojmenování častým používáním časem zautomatizují (dát zelenou)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu