Tvarosloví

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 1 335
Tlačení: 133
Uložení: 136

Tvarosloví

 • Principy třídění slov na slovní druhy

tvarosloví (morfologie) = nauka o tvoření tvarů slov

Slovní zásobu lze třídit do skupin podle tří hledisek:

 • morfologické (tvaroslovné)
  1. ohebná - mění svůj tvar podle pádu, rodu, času
   • skloňují se (à souhrnný název: jména) - podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky
 • všechna jména: sedm pádů, dvojí číslo (jednotné, množné)
  • časují se - slovesa
 1. neohebná - svůj tvar nemění
 • příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce
 • sémantické (obsahové) – význam slova, co pojmenovávají
 • syntaktické (skladebné) – využití slov ve větě (jakým větným členem bývá, jakou funkci ve větě plní)

Slovní druhy:

 1. Podstatná jména (Substantiva)
 • názvy osob, zvířat a věcí, vlastností, dějů a vztahů (sova, rychlost)
 • ve větě: zpravidla podmět nebo předmět
  1. Přídavná jména (Adjektiva)
 • vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů (krásný, cizí)
 • ve větě: shodný přívlastek
  1. Zájmena (Pronomina)
 • zastupují substantiva a adjektiva (ta, to, můj, tvůj)
 • ve větě: stejný druh jako podstatná n. přídavná jména, která zastupují
  1. Číslovky (Numerália)
 • slova významu číselného, vyjadřují počet, pořadí apod. (tři, sto, pátý, trojnásobný)
 • ve větě: jako podstatná n. přídavná jména, někdy jako příslovce (třikrát)
  1. Slovesa (Verba)
 • vyjadřují děj, a to činnost nebo stav (psát, vidět, ležet)
 • ve větě: slovesný přísudek (tvary určité)
  1. Příslovce (Adverbia)
 • vyjadřují bližší okolnosti dějů: místo (zde), čas (brzy), způsob (dobře), příčinu (proto) míru (dosti, velice)
 • patří ke slovesu
 • ve větě: příslovečné určení
  1. Předložky (Prepozice)
 • vyjadřují bližší okolnosti
 • patří ke jménům, jejichž pády řídí (z, do, pod, s)
 • teprve ve spojení se jmény nabývají věcný význam
 • ve větě: součást příslovečného určení, (přívlastku, doplňku, předmětu)
  1. Spojky (Konjunkce)
 • spojují jednotlivé větné členy nebo věty (a, že, když, aby)
 • ve větě: žádný větný člen
  1. Částice (Partikule)
 • uvozují věty a vyjadřují postoj mluvčího k větě nebi i ke slovům
 • ve větě: žádný větný člen
  1. Citoslovce (Interjekce)
 • vyjadřují city, nálady a vůli mluvícího anebo označují hlasy a zvuky (kokodá, hej, bum)
 • zpravidla stojí samostatně a nespojují se s jinými slovy do vět (mimo zvuků)
 • ve větě: žádný větný člen (mohou zastupovat přísudek n. podmět)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.030 s.
Zavrieť reklamu