Neohebné slovní druhy

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 512 slov
Počet zobrazení: 1 124
Tlačení: 109
Uložení: 107

Neohebné slovní druhy

 • Slova, která mohou být různými slovními druhy
 • Příslovce (adverbia)
 • vyjadřují bližší okolnosti dějů, stupeň vlastnosti a míru věci (dobře, brzy, zde, tam, politicky)
 • plnovýznamový (význam věcný i gramatický) slovní druh
 • většina příslovcí - stupňování, i nepravidelné (dobře – lépe)

ve větách závislá na:

 1. slovesech: příslovečné určení (žijeme zdravě)
 2. podstatných jménech: přívlastek neshodný (návrat domů, cesta pešky)

vznik:

 1. od přídavných jmen – většinou (dobrý – dobře)
 2. od zájmen (zájmenná příslovce: tudy, kam, tehdy, kdy, kudy,...)
 3. ustrnutím prostého pádu jmen (kolem, honem, daleko, blízko)
 4. ustrnutím slovesného tvaru (leže, stoje, kleče)
 5. příslovečné spřežky - ustrnutí předložkového pádu (nahlas, dodnes, pokaždé, zatím)
  + ustálená příslovečná spojení: (milerád, křížem krážem, jakživ mermomocí, bohudík, bohužel, stůj co stůj) – píši se dohromady, někdy i zvlášť
 6. záporová: ne, nikoli, nikam, nikde, nikdy
 • Předložky (Prepozice)
 • vyjadřují místo, čas, způsob, příčinu, důvod
 • jejich význam se projeví ve spojení se jmény, nevyskytují se samostatně
 • ve spojení se svým jménem tvoří předložkovou vazbu (pád)

kromě + 2. pád.
mimo + 4. pád.
vyjma + 2. i 4. pád.
přejaté předložky (za nimi 1. pád): a la bažant, kontra

 • vokalizace: s, z, k, v ® se, ze, ke/ku, ve.

podle původu:

 1. vlastní (primární)
 • nejsou odvozené jen jako předložky (s, v, z, k, při, pod, u…)
  1. nevlastní (sekundární)
 • odvozené z jiných slov:
  1. z podstatných jmen (během, místo, kolem, pomocí, prostřednictvím...)
  2. z příslovcí (blízko, ...)
  3. spojením více slov (z důvodu, směrem k, ...)
 • Spojky (Konjunkce)
 • slouží ke spojování vět a větných členů; teprve ve spojení s nimi nabývají svého významu
 • nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh
 • některé spojky mohou mít platnost částic
 1. souřadicí – a, i, ani, nebo, anebo, ale, avšak, neboť, ať, buď – nebo, aj.)
 2. podřadicí – když, jakmile, protože, že, aby, -li, kdyby, ač, třebaže, aj.)
 • Částice (Partikule)
 • uvozují větu, naznačují její druh (otázka, rozkaz, zvolání) (ať, nechť, kéž, což)
 • nejsou větným členem; neplnovýznamový slovní druh
 • úlohu částic můžou plnit:
 • spojky (Ale to je překvapení!, Že se ti chce )
 • příslovce (právě proto, no právě) – neuvozují větu, význam přitakávací
 • Citoslovce (interjekce)
 • vyjadřují nálady, city, vůli mluvčího
  nebo hlasy a zvuky (zvukomalebná) – od těchto citoslovcí se tvoří slovesa (břinkat)
 • významově nesamostatná
 • ustrnulé tvary jiných slovních druhů (pane-čku, běda, hybaj, bože, vida, hrome)
 • ve větě se zpravidla nespojují ve skladební dvojici, stojí samostatně, nahrazují zvolací větu
  oddělena čárkou (Brr, to je zima)

některá citoslovce (obvykle zvukomalebná) mohou zastupovat větné členy:

 • přísudek - (Žába žbluňk do vody.)
 • podmět - (Na dvoře se ozývalo haf haf.)

Slova, která mohou být různými slovními druhy

že

 • částice (že jsem to nevěděl)
 • spojka (řekl, že nikam nepůjde)

ale

 • spojka (prší, ale nefouká)
 • částice (ale sluší ti to)
 • citoslovce (Ale, ale! Kampak tak brzy)

právě

 • příslovce (právě o tobě mluvíme)
 • částice (no právě)

vlivem

 • podstatné jméno (být pod vlivem přátel)
 • předložka (vlivem okolností)

proto

 • příslovce (dostat co proto)
 • spojka (neuklidil, a proto dostal vynadáno)
 • částice (no proto!)

blízko

 • příslovce (prázdniny jsou blízko)
 • předložka (bydlet blízko letiště)

dobře

 • příslovce (udělal to dobře)
 • částice (no dobře)

místo

 • podstatné jméno (pusté místo)
 • příslovce (místo do školy šel k lékaři)
 • předložka (šel tam místo ní)

další příklady: domů, během, kolem

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu