Mluvnická stavba věty jednoduché

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 20.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 588 slov
Počet zobrazení: 849
Tlačení: 91
Uložení: 92

Mluvnická stavba věty jednoduché

 • Větné vztahy, větné členy

Větné vztahy

 • vztahy mezi větnými členy
 • predikace (přisuzování)
 • vztah mezi podmětovou a přísudkovou částí věty
 • jen u vět dvojčlenných
 • tvarová shoda v osobě a čísle
 • determinace (určování)
 • vztah mezi členem řídícím a členem závislým –jeden člen je zpřesňován jiným)
 • může být vyjádřena:
  1. shodou (kongruence)
 • shoda členů v pádě, čísle, rodě nebo osobě
 • přísudek, přívlastek shodný
 • (nová sukně)
  1. řízeností (rekce)
 • člen řídící určuje pád závislého
 • předmět, přívlastek neshodný
 • (vyrábějí ocel – výroba oceli)
  1. přimykáním (adjunkce)
 • tvar závislého členu není určován řídícím, jen významový vztah (jak, kam)
 • příslovečné určení, přívlastek neshodný
 • (nastoupil do vlaku, k policii)
 • koordinace (souřadnost)
 • vztah mezi dvěma větnými členy se stejnou větně členskou platností
 • (Bedřich Smetana a Antonín Dvořák jsou čeští skladatelé)
 • významové vztahy: slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový
 • apozice (přistavování)
 • spojení stejně platných členů, říká se totéž jinými slovy
 • (Dagmar Havlová, první dáma ČR)
 • přístavek – oddělen čárkami

Větné členy

 • každé plnovýznamové slovo ve větě
 1. Základní větné členy
 • jejich přítomnost je ve větě vyžadována
 • dohromady tvoří základní skladební dvojici
 • Podmět (subjekt)
 • vyjadřuje činitele děje
 • vždy v 1. pádě
 • obvykle podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno (také infinitiv)
 1. vyjádřený (Ona říká)
 2. nevyjádřený (Říká)
 3. všeobecný (Říkali to v rádiu)
 • Přísudek (predikát)
 • vyjadřuje děj, stav, změnu stavu, vlastnost
 • tvaroslovně se shoduje s podmětem
 1. slovesný – (Dítě se směje)
  slovesný složený: modální (Všichni museli odejít); fázové (Orchestr začal hrát)
 2. jmenný - (Mlčeti zlato, Škoda mluvit)
 3. jmenný se sponou – spona (být, stát se) + jmenná část (substantivum, adjektivum…)
  (Matka bývala tanečnicí)
 4. neslovesné věty – zřídka (Skvěle, Rychle zavřít sešity! Kavárna)
 1. Rozvíjející větné členy
 • členy, které k sobě patří tvoří skladební dvojici
 • Předmět (objekt)
 • to, co je zasaženo činností
 • vyjádřen podstatným jménem, zájmenem, infinitivem
 • závislý na slovese, přídavném jméně
 • pád se shoduje s řídícím členem
 • Přívlastek (atribut)
 • závisí na podstatném jméně
 • vymezuje jeho význam (ptáme se – jaký, který, čí)
 1. shodný – řízen podstatným jménem, obvykle přídavné jméno stojící před podstatným jménem (nová škola)
 2. neshodný – při skloňování se nemění, obvykle za podstatným jménem, nejčastěji podstatné jméno v 2.pádě (okna budovy, hodina fyziky)
 1. holý – (krátké vlasy)
 2. rozvitý (krátce střižené vlasy)
  • těsný – nelze ho vypustit (slova označené hvězdičkou jsou cizího původu)
  • volný – lze vypustit, beze změny smyslu, oddělen čárkou
 3. postupně rozvíjející (všichni naši výborní žáci)
 4. několikanásobný (základní, střední a vysoké školy)
 • Příslovečné určení (adverbiale)
 • závisí na slovese, přídavném jméně nebo příslovci
 • není pádově řízen (přimykání)
 1. místa (kde, kam, odkud, kudy?)
  (Proběhl parkem)
 2. času (kdy, odkdy, dokdy, jak často?)
  (Hana přišla večer)
 3. způsobu (jak, jakým způsobem?)
 4. příčiny (proč, z jaké příčiny?)
  - účel (za jakým účelem)
  - podmínky (za jaké podmínky)
  - přípustka (i přes co)
 • Doplněk (atribut verbální)
 • závisí na podstatném jméně (shoda) a slovese (řízenost)
 1. subjektový – závisí na podmětu a přísudku (Chlapci běhali bosi)
 2. objektový – závisí na předmětu a přísudku (Příjemce obdržel zásilku poškozenou)

Valence

 • schopnost přísudku vázat na sebe určitý počet větných (valenčních) členů
 • valenční pole (VP): souhrn doplnění zleva a zprava
 • VF (verbum finitum) – určitý slovesný tvar, organizační centrum věty

ZVS (základová větná struktura)

 • základ věty - nejmenší část věty, která ještě zachovává smysl sdělení
 • vyjadřuje se tzv. gramatickým větným vzorcem
 • např. S –VF (Matka čte); S – VF – O (Petr venčí psa)
 1. základové (konstitutivní) větné členy
 • členy, které sloveso potřebuje k vyjádření svého smyslu
 • podmět, předmět, někdy příslovečné určení
 • některá slovesa musí být doplněna dalšími větnými členy např. obdivovat – musí být doplněno předmětem ve 4.pádě (S – VF – O4) (René obdivuje koně)
 1. nezákladové (fakultativní) větné členy
 • ostatní větné členy
 • přívlastek, většina příslovečných určení

valenční pozice:

 1. levovalenční - nejdůležitější; podmět (Otec spí)
 2. pravovaleční – doplnění – předmět, doplněk, příslovečné určení (otec peče maso)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.065 s.
Zavrieť reklamu