Maturitní otázky z gramatiky – seznam otázek

Cudzie jazyky » Čeština

Autor: ivanus (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 21.10.2021
Jazyk: Čeština
Rozsah: 233 slov
Počet zobrazení: 1 183
Tlačení: 118
Uložení: 124

Maturitní otázky z gramatiky – seznam otázek

1. Nauka o slovní zásobě 1
Jednotky slovní zásoby, význam slova

2. Nauka o slovní zásobě 2
Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, aktualizace a automatizace slovního významu

3. Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Spisovná a nespisovná slovní zásoba, slova slohově zabarvená

4. Obohacování slovní zásoby
Tvoření slov, přejímání slov, změna slovního významu

5. Umělecký styl

6. Tvarosloví
Principy třídění slov na slovní druhy

7. Mluvnické kategorie jmen
Pád, číslo, rod, vývojové tendence v tvaroslovném systému jmen

8. Neohebné slovní druhy
Slova, která mohou být různými slovními druhy

9. Přehled vývoje české jazykovědy

10. Jazykověda a její disciplíny

11. Syntax
Věta, výpověď, věta jednočlenná, dvojčlenná

12. Mluvnická stavba věty jednoduché
Větné vztahy, větné členy

13. Souvětí podřadné
Věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších

14. Věta jako jednotka komunikace
Druhy vět podle postoje mluvčího, aktuální členění výpovědi

15. Výstavba textu
Vztahy mezi větami, členění textu, výstavba odstavce

16. Zvuková stránka jazykových projevů
Základní složky mluvení, slovní přízvuk, větný přízvuk, melodie

17. Souvětí souřadné
Poměry mezi větami hlavními

18. Funkční styly a slohotvorní činitelé

19. Typologie jazyků

20. Národní jazyk
Funkce národního jazyka, vývojové tendence současné spisovné češtiny

21. Územní a sociální diferenciace češtiny
Nářečí, slang, argot, profesní mluva

22. Původ a vývoj češtiny
Hláskový a tvaroslovný vývoj češtiny, vývoj jazyka v souvislosti s rozvojem společnosti

23. Jazyková kultura
Jazyková správnost, vytříbenost, čistota, péče o jazyk, vliv masových médií

24. Typy slovníků, Přehled českého slovníkářství

25. Publicistický styl

26. Jazyk a získávání informací, studium textu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Cudzie jazyky » Čeština

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu