Uhlie, ropa a zemný plyn – zdroje uhľovodíkov

Prírodné vedy » Chémia

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 486 slov
Počet zobrazení: 640
Tlačení: 31
Uložení: 33

Uhlie, ropa a zemný plyn – zdroje uhľovodíkov

(keď to nestihnete prepísať, tak si to vytlačte a naučte sa)

Zdrojmi organických látok sú:

 • uhlie,
 • ropa,
 • zemný plyn.

Sú to neobnoviteľné zdroje (zásoby sú už len na niekoľko desiatok rokov, preto sa hľadajú nové obnoviteľné zdroje).

Vznik

Uhlie

z rastlín a kmeňov stromov, ktoré boli pri pohyboch zemského povrchu zaplavené a pokryté bahnom. Pôsobením tlaku, tepla a bez prístupu vzduchu rastliny zuhoľnateli – tento proces trval milióny rokov.

Podľa stupňa zuhoľnatenia:

 • rašelina,
 • hnedé uhlie,
 • čierne uhlie,
 • antracit (vo veľkej hĺbke a pri vysokej teplote).

Využitie uhlia

 • vykurovanie v domácnostiach,
 • výroba elektriny v tepelných elektrárňach,
 • výroba koksu v koksárňach a získavanie ďalších organických látok.

Pre zaujímavosť:

Výroba koksu

Čierne uhlie sa zahrieva na 1000 ºC bez prístupu vzduchu (tento proces nazývame suchá destilácia).

Takto získavame:

 • koksárenský plyn (svietiplyn) – je výhrevný, možno ho využiť ako palivo, voľakedy sa tak aj používal,
 • koks – používa a pri výrobe železa zo železnej rudy, pri výrobe vápna z vápenca...,
 • čiernouhoľný decht obsahuje asi 300 rôznych látok, ktoré môžeme oddeliť a využiť na výrobu farieb, liekov, plastov, kaučuku, technického ..
 • asfalt – využíva sa pri stavbe ciest, na výrobu asfaltových strešných krytín, izolačných lepeniek...

Problémy pri ťažbe a spaľovaní uhlia

Pri ťažbe uhlia – narušenie povrchu pôdy, erózia pôdy, prašnosť (ochorenia dýchacích ciest...)

Pri spaľovaní uhlia – do ovzdušia unikajú oxidy síry, ale aj dusíka a zlúčeniny arzénu. Oxidy síry spôsobujú vznik kyslých dažďov (choroby rastlín, ničenie stavieb, hrdzavenie...).

Odstraňovanie problémov so sírou

 • odsírenie uhlia – výborné, ale náročné a drahé,
 • odsírenie spalných plynov – spalné plyny sa prepierajú v roztoku vápna, lacnejšie, ale nie také kvalitné.

Ropa a zemný plyn

Vznik

 • z uhynutého morského planktónu, ten klesol ku dnu, prikrylo ho bahno a morské naplaveniny. Počas miliónov rokov sa bez prístupu vzduchu a pôsobením baktérií postupne premenil na ropu a zemný

Doprava

 • ropovodmi a plynovodmi,
 • ropné tankery a špeciálne tankery na skvapalnený zemný plyn,
 • cestné ..

Ropa

je hnedočierna kvapalina, ľahšia ako voda, má charakteristický zápach (ako benzín),

je to zmes veľkého množstva organických látok, ktoré sa z nej dajú získať a ďalšie vyrobiť.

Problémy pri ťažbe, doprave a spracovaní

 • únik alebo havárie pri ťažbe a doprave = veľká ekologická katastrofa: úhyn rýb, rastlín, vtákov, znečistenie pitnej i úžitkovej vody, pôdy, pláží... toxickými látkami

(1 liter ropy, benzínu alebo oleja znečistí 5 miliónov litrov vody)

(únik ropy do mora = zasiahne veľkú plochu hladiny, pretože ropa je ľahšia ako voda, rozleje sa po povrchu, odstránenie ropnej škvrny je náročné a drahé),

 • pri spaľovaní produktov z ropy (benzín, nafta, oleje, ..) = vznikajú oxidy C, S, N

= kyslé dažde, únik karcinogénnych uhľovodíkov do ovzdušia...

Zemný plyn (podrobnejšie sa budeme o ňom učiť neskôr)

 • používa sa na vykurovanie, ohrev vody, pohon vozidiel, výrobu uhľovodíkov...
 • pri jeho spaľovaní vzniká menšie množstvo škodlivých látok ako pri uhlí alebo

Pri spaľovaní uhlia, ropy i zemného plynu vzniká oxid uhličitý

= skleníkový efekt (globálne otepľovanie).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#čiernouhoľný decht #čierno-uhoľný decht #Ropa referat #zemný plyn #zdroje uhľovodíkov


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.058