:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Maturitné otázky z chémie z uplynulých rokov

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Chlapec Miky (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 04.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 988 slov
Počet zobrazení: 19 880
Tlačení: 594
Uložení: 615
1. - a).Chemické látky, ich rozdelenie a zloženie. Chemicky čisté látky, sústavy látok, rozdelenie sústav, zmesi a ich rozdelenie.
b). Hydroxyderiváty uhľovodíkov. Alkoholy a fenoly, ich charakteristika, rozdelenie, názvoslovie, vlastnosti, reakcie a použitie. Porovnanie vlastnosti alkoholov a fenolov, významné alkoholy a fenoly.

2. - a). Zloženie a štruktúra atómu, atómové jadro. Zloženie atómového jadra, vlastnosti elementárnych častíc jadra, nuklidy a izotopy. Protónové, nukleónové a neutrónové číslo - ich význam.
b). Dusíkaté deriváty uhľovodíkov, ich charakteristika a rozdelenie. Nitrozlúčeniny, ich charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, reakcie a použitie. Amíny, ich charakteristika, rozdelenie, názvoslovie, vlastnosti, reakcie a použitie. Významné nitrozlúčeniny a amíny.

3. - a). Chemická väzba, jej význam, vznik a podmienky vzniku. Kovalentná väzba, jej podstata, iónová väzba, vodíková väzba a neväzbové interakcie.
b). Alkíny, ich charakteristika, názvoslovie, vlaastnosti, reakcie a použitie. Acetylidy a významné alkíny.

4. - a). Periodická sústava chemických prvkov a jej členenie. Periodický zákon a jeho vzťah k štruktúre a vlastnostiam látok.
b). Makromolekulové látky pripravené polymerizáciou a polykondenzáciou, ich vznik a vlastnosti. Prírodné makromolekulové látky a ich spracovanie.

5. - a). Roztoky, ich zloženie a rozdelenie, princíp rozpúšťania látok, nasýtené roztoky a rozpustnosť. Vyjadrovanie zloženia roztokov, hmotnostný zlomok, objemový zlomok, látková koncentrácia. Zmiešavanie roztokov, zmiešavacia rovnica, krížové pravidlo.
b). Päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny, ich charakteristika, rozdelenie, vlastnosti, reakcie a použitie. Významné päťčlánkové heterocykly.

6. - a). Chemické reakcie, ich podstata a rozdelenie. Význam a podstata jednotlivých druhov chemických reakcií. Chemická rovnica, jej zápis a význam, zákony zachovania v chémii, výpočty z chemických rovníc.
b). Alkény, ich charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, chemické reakcie a význam.

7. - a). Prvky p5 - halogény, ich charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, väzbovosť, výskyt v prírode, vlastnosti, reakcie, príprava a použitie. Halogénvodíky a halogenidy - vlastnosti a rozdelenie, kyslíkaté zlúčeniny halogénov.
b). Izoméria organických zlúčenín a optická aktivita organických látok. Štruktúra, konštitúcia, konfigurácia a konformácia organických zlúčenín, konštitučná izoméria.

8. - a). Elektrónový obal atómu. Elektrón a jeho vlastnosti, štruktúra elektrónového obalu. Výstavba elektrónového obalu, kvantové čísla, ich význam a hodnota. Pravidlá zapĺňania elektrónového obalu elektrónmi, elektrónová konfigurácia.
b).Makromolekulové látky, ich charakteristika. Rozdelenie polymérov, zloženie a štruktúra prírodných a syntetických polymérov. Spôsob prípravy a význam makromolekulových látok.

9. - a). Rýchlosť chemických reakcií. Zrážková teória a teória prechodového komplexu, aktivovaný komplex, aktivačná energia. Vplyv reakčných podmienok na rýchlosť chemických reakcií.
b). Sacharidy, ich charakteristika, vznik, biologický význam a rozdelenie. Monosacharidy, ich štruktúra, druhy, optická aktivita, typy vzorcov, vlastnosti, reakcie, význam. Významné monosacharidy.

10. - a). Autoprotolýza vody, iónový súčin vody, pH - neutrálne, kyslé a zásadité roztoky. Sila kyselín a zásad, disociácia kyselín, zásad a solí, elektrolýza.
b).Disacharidy, ich charakteristika, štruktúra, vlastnosti a význam. Neredukujúce a redukujúce disacharidy, ich dôkazy, významné disacharidy.

11. - a). Kyslík, jeho charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia a väzbovosť, výskyt, vlastnosti, reakcie, príprava, výroba a použitie. Oxidy, ich charakteristika, rozdelenie, reakcie s vodou, kyselinami a zásadami.
b). Halogénderiváty uhľovodíkov, ich charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, reakcie, význam a použitie. Významné halogénderiváty. Indukčný a mezomerný efekt.

12. - a). Vodík, jeho charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia a väzbovosť, vlastnosti, reakcie, výskyt, príprava, výroba a použitie. Hydridy - rozdelenie, vlastnosti.
b) Polysacharidy, vlastnosti, charakteristika, význam a použitie. Významné polysacharidy.

13. - a). Chemická rovnováha. Rovnovážny stav, podmienky vzniku chemickej rovnováhy, rovnovážna konštanta a jej význam. Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu.
b). Alkány a cykloalkány, ich charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, reakcie, význam a použitie. Významné alkány, cykloalkány.

14. - a). Prvky p4 - chalkogény, ich charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, väzbovosť a výskyt v prírode. Síra, jej vlastnosti, reakcie, význam a použitie, sulfán, sulfidy a kyslíkaté zlúčeniny síry.
b, Štvorväzbovosť uhlíka, hybridizácia, typy kovalentných väzieb v organických zlúčeninách. Rozdelenie organických zlúčenín, reťazenie atómov uhlíka, druhy vzorcov a charakteristické skupiny organických zlúčenín.

15. - a). Prvky p3 - charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, väzbovosť a výskyt v prírode. Dusík a fosfor, ich vlastnosti, reakcie, význam a použitie, bezkyslíkaté a kyslíkaté zlúčeniny, dusíkaté a fosforečné hnojivá.
b). Šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny, ich charakteristika, rozdelenie, vlastnosti, reakcie a použitie. Významné šesťčlánkové heterocykly.

16. - a). Kovy, štruktúry kovov, kovová väzba, fyzikálne a chemické vlastnosti kovov.
b). Karbonylové zlúčeniny. Aldehydy a ketóny, ich charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, reakcie, význam a použitie. Významné aldehydy a ketóny.

17. - a). Prvky p2 - charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, väzbovosť a výskyt v prírode. Uhlík a kremík, ich vlastnosti, reakcie, význam a použitie. Kyslíkaté a bezkyslíkaté zlúčeniny uhlíka a kremíka, sklo a sklársky priemysel.
b). Karboxylové kyseliny - ich substitučné deriváty. Charakteristika, rozdelenie, vlastnosti, názvoslovie a význam substitučných derivátov karboxylových kyselín.

18. - a). Prvky s1 a s2 - alkalické kovy a kovy alkalických zemín. Charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, väzbovosť, vlastnosti, reakcie, výskyt, význam a použitie zlúčenín.
b). Nukleové kyseliny, ich charakteristika, zloženie, štruktúra, druhy, vlastnosti a význam.

19. - a).Chemické vzorce, ich význam, druhy vzorcov. Výpočty z chemických vzorcov.
b). Karboxylové kyseliny, ich charakteristika, rozdelenie, názvoslovie, vlastnosti, reakcie, význam a použitie. Funkčné deriváty karboxylových kyselín.

20. - a). Základné charakteristiky látok - hmotnosť atómov a molekúl, látkové množstvo, Avogardrova konštanta, mólové veličiny.
b). Lipidy, ich charakteristika, význam, zloženie, rozdelenie, vlastnosti a reakcie. Biosyntéza a metabolizmus lipidov.

21. - a). Termochémia, priebeh a rozdelenie chemických reakcií z termochemického hľadiska. Termochemické zákony.
b) Energetika biochemických dejov - citrátový cyklus, koncový oxidačný reťazec, oxidačná foslorylácia.

22. - a). Oxidácia a redukcia, oxidačne číslo. Redoxné reakcie ich podstata a význam, úprava, redoxných rovníc.
b). Regulácia biochemických procesov v živých sústavách - enzýmová regulácia. Enzýmy, ich charakteristika, rozdelenie, názvoslovie, zloženie a význam. Mechanizmus pôsobenia, aktivácia a inhibícia enzýmov.

23. - a). Prechodné prvky, ich charakteristika, postavenie v periodickej sústave prvkov, elektrónová konfigurácia, vlastnosti, výskyt, význam, výroba a použitie. Zlúčeniny prechodných prvkov, koordinačné zlúčeniny, koordinačná väzba, názvoslovie koordinačných zlúčenín.
b). Bielkoviny - charakteristika, význam, zloženie, vlastnosti, štruktúra a prehľad. Biosyntéza a metabolizmus bielkovín.

24. - a). Kyseliny a zásady, protolytické reakcie, neutralizácia. Soli a ich hydrolýza.
b). Biosyntéza a metabolizmus sacharidov - mechanizmus a význam.

25. - a). Prvky p1, ich charakteristika, vlastnosti, chemické reakcie, význam, výskyt a zlúčeniny.
b). Aromatické uhľovodíky - arény, ich charakteristika, aromatický charakter, podmienky aromatickosti, vlastnosti, reakcie a použitie. Vplyv substituentov na aromatické jadro, substitučné pravidlo. Významné aromatické uhľovodíky.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.2)
0.015