Chemické reakcie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča kajuska
Typ práce: Referát
Dátum: 07.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 537 slov
Počet zobrazení: 19 418
Tlačení: 874
Uložení: 871
-  reakcie, pri ktorých pôvodné látky (reaktanty) zanikajú a vznikajú nové látky (produkty)
-  prebiehajú zmenou vonkajších fyzikálnych podmienok (dodanie energie, zvýšenie tlaku) alebo pridaním jednej alebo viacerých látok do sústavy
 
DELENIE REAKCIÍ:
A, podľa energetickej bilancie:
1. exotermické reakcie (exergonické) – tepelne neizolovaná sústava odovzdáva energiu svojmu okoliu tepelnou výmenou. Qm je záporná hodnota.
N2 + 3H2 → 2NH3 Qm = - 92,4 kJ
2. endotermické reakcie (endergonické) – tepelne neizolovaná sústava spotrebúva energiu svojmu okoliu. Qm – je kladná hodnota.
CaCO3 → CaO + CO2  Qm = + 178 kJ
B, podľa javového opisu anorganické látky delíme na:
1. skladné (syntetické) – reakcie, pri ktorých z niekoľkých reaktantov vzniká jeden produkt.
2Na +Cl2  → 2NaCl
2. rozkladné (analytické)- reakcie, pri ktorých z jedného reaktantu vzniká niekoľko produktov. 2H2O → 2H2 + O2
3. vytesňovacie (substitučné) – reakcie, pri ktorých jeden prvok v zlúčenine nahrádza iný. 
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
4. podvojné zámeny (konverzie) – reakcie medzi roztokmi iónových zlúčenín, pri ktorých sa vymieňajú ióny a vzniká nerozpustná soľ.
AgNO3 + NaCl  → AgCl  + NaNO3
Ag+ + NO3- + Na+ +Cl- → AgCl + Na++NO3-
Ag+ +  Cl- → AgCl
C: podľa javového opisu organické látky delíme:

- adičné – zlučovanie 2 alebo viacerých častíc na jednu zložitejšiu, zánik násobnej väzby

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

- eliminačné – jedna častica sa štiepi na viac jednoduchších, vznik násobnej väzby

CH3 – CH3 - H2 CH2=CH2

- substitučné – zánik jednej a vznik druhej väzby na tom istom atóme

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
4.  prešmyky – premiestnenie atómov, skupín alebo častí uhlíkového reťazca
CH3 – CH2 – CH2 – CH3 →  CH3 – CH  – CH3

  CH3
D: podľa prebiehajúceho chemického deja:
1.  oxidačno – redukčné (redoxné) – prenos elektrónov, ktorý sa prejaví zmenou oxidačného čísla niektorých prvkov.
Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
2.  acidobázické (protolytické, neutralizácia)- prenos protónov H+
HCl +  NaOH  → NaCl + H2O
3.  koordinačné (komplexotvorné) – ide o prenos atómov alebo skupín atómov
CuCl2 + 4H2O → [Cu(H2O)4]Cl2

E: podľa fázy v reakčnej sústave:
1.  homogénne reakcie – reaktanty aj produkty sú v rovnakej fáze, napr. látky v roztoku
2.  heterogénne reakcie – reaktanty a produkty sa nachádzajú aspoň v dvoch fázach – patria tu zrážacie reakcie (z roztokov východiskových látok vzniká aspoň jeden produkt vo forme zrazeniny)

Reakcie, ktoré prebiehajú vo vodných roztokoch, majú často iónový charakter:

Chemické reakcie opisujeme chemickými schémami alebo rovnicami:

- Na ľavú stranu chemickej rovnice píšeme pomocou značiek a vzorcov reaktanty a na pravú stranu produkty.
- Obidve strany zápisu spájanie šípkou →
- Pre chemické reakcie platí zákon zachovania hmotností (počet atómov každého druhu je na obidvoch stranách rovnaký).
- Ak reakcie prebieha v len v jednom smere = jednosmerná reakcia

HCl +  NaOH  → NaCl + H2O

- Ak reakcia prebieha v obidvoch smeroch, používame dve šípky opačného smeru ↔ reakcia sa nazýva reverzibilná (vratná)

NH4Cl  ↔  NH3 + HCl

- Chemická rovnica má trojaký význam:
- špecifikuje reaktanty a produkty reakcie
- vyjadruje počet reagujúcich molekúl a vznikajúcich molekúl
- vyjadruje látkové množstvá a hmotností reaktantov a produktov

Pred jednotlivými vzorcami píšeme stechiometrické koeficienty (podiel látkových množstiev, v ktorých látky reagujú).
 
2Na +  Cl2 → 2NaCl
 
Stechiometrické koeficienty,
ak nie je pred prvkom alebo zlúčeninou žiadne číslo, je tam jedna, ktorá sa nepíše
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029