Chemická kinetika

Prírodné vedy » Chémia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 529 slov
Počet zobrazení: 25 218
Tlačení: 1 093
Uložení: 1 132
Chemická kinetika
 
Chemická kinetika – je vedná disciplína skúmajúca rýchlosť chemických reakcií a ich závislosť od reakčných podmienok a od faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Chemická kinetika sa zaoberá aj vysvetľovaním reakčného mechanizmu priebehu chemických reakcií.
 
Podmienky ovplyvňujúce priebeh chemickej reakcie: teplota, tlak, koncentrácia reaktantov, prítomnosť katalyzátorov, prítomnosť elektromagnetického žiarenia a iných faktorov.
 
Rýchlosť chemickej reakcie (v)
je daná zmenou koncentrácie reaktantov alebo produktov za určitý časový interval.
alebo  alebo 
Účinná zrážka – je potrebná, aby častice reaktantov mohli reagovať ( majú: a) dostatočnú energiu nazývanú aktivačná energia b) vhodnú priestorovú orientáciu)
Aktivovaný komplex – veľmi nestály, energeticky bohatý medziprodukt, v ktorom je také usporiadanie častíc, ktoré má počas premeny reaktantov na produkty najväčšiu energiu
-  predstavuje energetickú bariéru medzi reaktantami a produktami
-  rýchlo sa rozpadá buď na pôvodné častice alebo na produkty
Aktivačná energia (Ea, EA) – minimálna energia, ktorú častice musia mať, aby po ich zrážke došlo k chemickej reakcii.
Rýchlostná rovnica – Guldebrg a Waage (1867): Rýchlosť chemickej reakcie pri určitej teplote je úmerná počtu okamžitých koncentrácií reaktantov.
Rýchlostná konštanta (k) - závisí od aktivačnej energie reakcie; teploty a  nezávisí od koncentrácie reagujúcich látok
Katalyzátor – látka, ktoré zvyšujú rýchlosť chemickej reakcie, ale sama sa nemení
- nie je reaktantom ani produktom
- jej prítomnosť sa v chemickej reakcii zapisuje nad alebo pod šípkou
Inhibítor – látka, ktorá spomaľuje rýchlosť chemickej reakcie.
Homogénna (heterogénna) katalýza - katalyzovaná reakcia, v ktorej sú reaktanty a katalyzátor v rovnakej fáze (katalyzovaná reakcia, pri ktorej katalyzátor vytvára samostatnú fázu)
Rýchlosť určujúci stupeň reakcie - reakčný stupeň s najvyššou Ea je najpomalší, preto určuje rýchlosť celej reakcie
Faktory vplývajúce  na rýchlosť reakcií v priemysle a v bežnom živote
Vplyv koncentrácie na rýchlosť chemickej reakcie
Vyššia koncentrácia znamená v určitom objeme viac častíc, tým sa zvyšuje aj počet účinných zrážok a tým sa zvyšuje aj rýchlosť chemickej reakcie.
Vplyv teploty na rýchlosť chemickej reakcie
Zvýšením teploty sa zväčšuje počet častíc s aktivačnou energiou, čím sa zvýši počet účinných zrážok a tým sa zvyšuje aj rýchlosť chemickej reakcie.
(Experimentálne sa zistilo, že pri zvýšení teploty o 10°C sa rýchlosť chemickej reakcie zväčí 2- až 4- násobne).
Vplyv katalyzátorov na rýchlosť chemickej reakcie
– zmenšuje hodnotu aktivačnej energie chemickej reakcie, vytvára s jedným z reaktantov nestály medziprodukt, ktorý sa pri reakcii s druhým reaktantom rozkladá, za vzniku produktov a súčasného uvoľnenia katalyzátora
Vplyv veľkosti povrchu tuhých látok na rýchlosť chemickej reakcie
Čím drobnejšie kusy tuhých látok sa zúčastňujú chemickej reakcie, tým je povrch reaktantov väčší a tým sa zvýši aj počet účinných zrážok a tým sa zvýši aj rýchlosť chemickej reakcie.

Rýchle a pomalé chemické reakcie – hrdzavenie, hnitie dreva, starnutie, neutralizácia, reakcie sodíka, draslíka so vzduchom, vodou, vzácne plyny a dusík sú pri bežných podmienkach nereaktívne, halogény a chlorovodík sú veľmi reaktívne. Tuhnutie a tvrdnutie betónu závisí, okrem iného, od chemického a mineralogického zloženia cementu. 
Príklad 1:
Vypočítajte rýchlosť chemickej reakcie ak viete, že koncentrácia produktu sa zmenila z 0,7 mol/dm3 na 2 mol/dm3 za 30 s.
Riešenie:
Δc = 2 mol/dm3 - 0,7 mol/dm3 = 1,3 mol/dm3
Δt = 30 s

Príklad 2:
Rýchlosť chemickej reakcie je 0,5 mol/dm3.s . Aká je koncentrácia produktov za 20 s, ak koncentrácia reaktantov na začiatku reakcie bola 0,2 mol/dm3.
Riešenie:
cr = 0,2 mol/dm3
v = 0,5 mol.dm-3.s-1
Δt = 20 s
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013