:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Názvoslovie anorganických zlúčenín

Prírodné vedy » Chémia

Autor: Dievča tinuska55 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 26.10.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 577 slov
Počet zobrazení: 12969
Tlačení: 615
Uložení: 601
Názvoslovie anorganických zlúčenín
Oxidačné číslo – vyjadruje počet elementárnych elektrických nábojov, ktoré by atóm získal, keby sa väzbové elektróny v zlúčenine priradili atómu s vyššou elektronegativitou (zapisuje sa rímskymi číslami so znamienkom (okrem + pred číslom).

Nábojové číslo – vyjadruje veľkosť náboja iónu, často sa zhoduje s oxidačným číslom (zapisuje sa arabskými číslami, jednotka a znamienko + sa nepíše, znamienko – zapisujeme za číslo).

Pravidlá pre určovanie oxidačného čísla

1. oxidačné číslo nezlúčených atómov alebo zlúčených atómov toho istého prvku sa rovná 0
2. súčet oxidačných čísel v molekule sa rovná 0
3. súčet oxidačných čísel iónu sa rovná veľkosti náboja iónu

Chemické vzorce -
opisujú zloženie, štruktúru alebo priestorové usporiadanie atómov.

Typy chemických vzorcov:

stechiometrický vzorec - udáva základné zloženie zlúčeniny bez ohľadu na skutočný počet atómov v molekule. V podstate určuje pomer atómov v molekule. Ak chceme zdôrazniť, že sa jedná práve o stechimetrický vzorec, píšeme ho do zložených zátvoriek.
Napríklad:
{HO} – peroxid vodíka
{NaCl} – chlorid sodný
molekulový vzorec - je podobný stechiometrickému vzorcu, rozdiel je v tom, že udáva skutočný počet atómov v molekule. So stechiometrickým vzorcom je zhodný alebo je jeho jednoduchým násobkom.
Napríklad:
benzén   C6H6
peroxid vodíka  H2O2
funkčný (racionálny) vzorec - vyjadruje charakteristické atómové zoskupenia. Takýto typ vzorca sa často používa v organickej chémii.
Napríklad: CH3COOH kyselina octová
štruktúrny (konštitučný) vzorec - väzby sú znázornené čiarkami, ktoré spájajú navzájom viazané atómy. Štruktúrne vzorce neznázorňujú geometrické usporiadanie jednotlivých atómov v molekulách. Udávajú poradie navzájom zlúčených atómov:
Napríklad: peroxd vodíka H-O-O-H
štruktúrny elektrónový vzorec - štruktúrny elektrónový vzorec slúži na znázornenie usporiadania valenčných elektrónov v atómoch, molekulách alebo v iónoch. Elektróny sa vo vzorci označujú bodkou, elektrónové páry sa označujú čiarkou pri symbole prvku.
Väzba je označená čiarkou medzi zlúčenými atómami.
Napríklad: chlorid uhličitý
 
geometrický (konfiguračný) vzorec - znázorňuje priestorové usporiadanie atómov, molekúl alebo iónov. V tomto type vzorcov sa uvádzajú často aj údaje o dĺžke väzieb a väzbových uhloch.
Napríklad: voda
 
1. Napíšte vzorce týchto anorganických zlúčenín:
a) Oxid dusičný, alán, oxid sírový, oxid osmičelý, chlorid uhličitý, fluorid dusitý, chlorid sírnatý, sulfid uhličitý, nitrid hlinitý, plumbán, nitrid kremičitý, sulfid strieborný, fluorid vápenatý, karbid kremičitý, silicid horečnatý, arzenid galitý, fluorid boritý, nitrid lítny, karbid volframičitý, oxid dusný, fluorid boritý, silicid sodný, hydrid vápenatý, stibán, stanán
b) kyanid horečnatý, hydroxid ciničitý, kyanid kademnatý, kyselina arzeničná, kyselina chlórová, kyselina brómna, hydroxid zlatitý, kyselina kremičitá, kyanid hlinitý, hydroxid olovnatý, kyselina manganistá, kyselina dusitá, kyselina ruteničelá, kyanid meďnatý, kyselina dusičná, kyselina telúrová, kyselina chlórna, chróman strieborný, chloristan rubídny, dusitan bárnatý, jodičnan sodný, jodistan zlatitý, chlórnan ortuťnatý, siričitan cézny, kremičitan kobaltitý, dusnatan zirkoničitý
c) chlorid amónny, heptahydrát síranu železnatého, kyselina dihydrogéndisiričitá, hydrogénsulfid draselný, boritan kobaltnatý, horečnatý katión, hydrogenuhličitanový anión, železitý katión, dichromanový anión
2. Napíšte názvy týchto anorganických zlúčenín:
a) , ,
b) ,   , ,
c) AlH3, Na2Cr2O7, HI3O8, XeO4, KClO4, NO3-,
 
Koordinačné zlúčeniny
Vzorec  Názov
Rb3[GaF6] hexafluorogalitan rubídny, hexafluorogalitan trirubídny, hexafluorogalitan(3–) rubídny
K3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný, hexakyanoželezitan tridraselný, hexakyanoželezitan(3–) draselný
Na3[Al(OH)6]  hexahydroxohlinitan sodný, hexahydroxohlinitan trisodný, hexahydroxohlinitan(3–) sodný
Li3[BS3]  trisulfidoboritan trilítny, trisulfidoboritan(3–) lítny
(NH4)2[SnCl6] hexachlorociničitan diamónny,  hexachlorociničitan(2–) amónny
Na2[MnBr4] tetrabromomangánatan sodný, tetrabromomangánatan disodný, tetrabromomangánatan(2–) sodný
Cs[BiI4]  tetrajodobizmutitan cézny
Li7[VN4] tetranitridovanadičnan(7–) lítny, tetranitridovanadičnan heptalítny
[Ni(NH3)6]2+ hexaamminnikelnatý katión, hexaamminnikelnatý(2+) katión
[Cu(H2O)(NH3)4]SO4 síran akva-tetraamminmeďnatý, síran akva-tetraamminmeďnatý(2+)
[CoCl2(NH3)4]HSO4 hydrogensíran tetraammin-dichlorokobaltitý, hydrogensíran tetraammin-dichlorokobaltitý(1+)
[Fe(H2O)6]SO4 · H2O   monohydrát síranu hexaakvaželeznatého, monohydrát síranu hexaakvaželeznatého(2+)
[Ni(H2O)4](ReO4)2 renistan tetraakvanikelnatý, renistan tetraakvanikelnatý(2+)
[Ni(NH3)4](NO2)2 dusitan tetraamminnikelnatý, dusitan tetraamminnikelnatý(2+)
[UCl4O2]2–  tetrachloro-dioxouránanový anión, tetrachloro-dioxouránanový(2–) anión
[Co(NH3)6][BiCl6]  hexachlorobizmutitan hexaamminkobaltitý, hexachlorobizmutitan(3–) hexaamminkobaltitý(3+)
[Mg(H2O)6][Sb(OH)6]2 hexahydroxoantimoničnan hexaakvahorečnatý, hexahydroxoantimoničnan(1–) hexaakvahorečnatý(2+)
[PCl4][SbF6]  hexafluoroantimoničnan tetrachlorofosforečný, hexafluoroantimoničnan(1–) tetrachlorofosforečný(1+)
[Mn(H2O)6][ZnBr4]  tetrabromozinočnatan hexaakvamangánatý, tetrabromozinočnatan(2–) hexaakvamangánatý(2+)
[Co(NH3)6][CuCl5] pentachloromeďnatan hexaamminkobaltitý, pentachloromeďnatan(3–) hexaamminkobaltitý(3+)
[NiCl2(H2O)4] tetraakva-dichloronikelnatý komplex
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.1)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Koordinačné zlúčeniny Poznámky 86 slov 3.1
Slovenčina Klasifikácia organických zlúčenín Referát 2106 slov 3.7
Slovenčina Organická chémia a org. zlúčeniny Referát PDF 0
Čeština Rozdělení organických sloučenin, typy vzorců Maturita 479 slov 7
Slovenčina Látky - prvky, zlúčeniny, zmesi Referát 740 slov 8.3
0.010