Maturitné otázky z chémie

Prírodné vedy » Chémia

Autor: ImpossibleGirl (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 03.09.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 279 slov
Počet zobrazení: 23 080
Tlačení: 464
Uložení: 491
BIOCHÉMIA:

- ENZÝMY
- def. pojem enzým; ich zloženie; aktívne centrum, indukcia a represia; rôzne typy inhibície a aktivácie
- klasifikujte enzýmy do jednotlivých tried
- graficky nakreslite a porovnajte zmeny E bez enzýmu a s enzýmom
- analyzujte špecifickosť enzýmov a fakty ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií
- praktický význam enzýmov

- VITAMÍNY
- charakterizujte vitamíny podľa chem. zloženia, výskytu, rozpustnosti a ich pôsobenia na org. ; analyzujte vznik vitamínov
- posúďte vzťah medzi vitamínmi a enzýmami, medzi vlastnosťami vitamínov a úpravou aj uchovaním potravy
- vymenujte jednotlivé vitamíny a popíšte príznaky ich nedostatku

- HORMÓNY
- def. pojem hormón, ich rozdelenie
- uveďte pôsobenie niektorých hormónov a tiež príznaky ich čiastočnej alebo totálne absencie
- posúďte vzťah pôsobenia inzulínu a glukagónu
- vzťah hypotalamus – hypofýza- endokrinné žľazy

- LIPIDY (TUKY)
- def. pojem lipid; rozdelenie lipidov do skupín; zložky
- pomenujte a napíšte vzorce kyselín, kt. sa najčastejšie vyskytujú v triacylglyceroloch a uveďte, kt. z nich sú esenciálne
- z kys. stearovej, olejovej napíšte dva druhy triacylglycerolov
- charakterizujte štruktúru zložitých lipidov a ich biologický význam
- popíšte biologickú funkciu lipidov
- posúďte vzťah zložitých lipidov a biomembrán
-  (na nich) vysvetlite ich rozpustnosť
- chemickými rovnicami objasnite princíp stužovania tukov + ich hydrolýzu
- proces žltnutia
- def. pojem mydlá; posúďte vlastnosti mydla a jeho čistiace účinky; čím sa líšia saponáty a mydlá ( + chem. hľadisko); použitie mydiel a saponátov v domácnosti

- SACHARIDY (CUKRY)
- def. pojem sacharidy
- triedenie podľa stavby, počtu atómov uhlíka, funkčných skupín, rozpustnosti a chem. vlastností (+ príklady)
- porovnajte podstatné rozdiely medzi jednoduchými a zložitými sacharidmi
- na vzorcoch škrobu a celulózy poukážte na ich podobnosť a odlišnosť a ich praktické využitie
- na jednoduchej rovnici popíšte vznik sacharidov a poukážte na význam fotosyntézy ako aj sacharidov
- napíšte acyklické vzorce glukózy, fruktózy, ribózy a vyznačte chirálne uhlíky
- vzorce zákl. monosacharidov a disacharidov v acyklickej a cyklickej forme
- uveďte argumenty na ich ▲ odlišné vlastnosti
- porovnajte oxidačno-redukčné vlastnosti sacharidov
- schémy reakcií sacharidov s H3PO4; HNO3; vznik kys. D-glukónovej; D-glucitolu

- BIELKOVINY (PROTEÍNY) + NK
- def. pojem bielkoviny
- popíšte ich stavbu, jednotky, výskyt, biologický význam, štruktúry bielkovín a väzby v nich, denaturáciu; rozdelenie bielkovín
- porovnajte štruktúru a vlastnosti bielkovín
- reprodukujte pojem NK, ich stavebnú jednotku, štruktúru NK, druhy väzieb v NK; hlavné fázy proteosyntézy
- rovnicami zapíšte vznik peptidovej väzby a biuretu
- zo štruktúrnych vzorcov AK (glycín, alanín...) určite chem. charakter daných AK a ich optickú aktivitu
- napíšte rovnice glycínu s NaOH a HCl
- prečo teplota nad 40°C , soli ťažkých kovov s etanolom sú nebezpečné pre život človeka
- porovnajte štruktúry, funkcie a význam DNA a RNA

- CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SÚSTAV
- analyzujte jednotu prírody na základe chemického zloženia a chem. deja
- posúďte špecifické znaky živých sústav z hľadiska chemického zloženia, fyzikálno-chem. dejov a výmeny E s okolím
- popíšte chem. znaky živých sústav; biogénne prvky; zlúčeniny a ich rozdelenie
- charakterizujte nízkomolekulové látky (H2O, CO2, NH3) a ich význam pre živé sústavy
- def. katabolickú, anabolickú, amfibolickú a metabolickú dráhu; endergonický a exergonický dej, izotónia prostredia

- FOTOSYNTÉZA
- popíšte princíp fotosyntézy ako zákl. biochem. procesu a kolobehu kyslíka v prírode
- napíšte sumárnu rovnicu fotosyntézy a hľadajte súvislosti medzi jej jednotlivými zložkami a človekom prírodou
- podľa schémy popíšte priebeh svetelnej a tmavej fázy fotosyntézy (funkcia chlorofylu, svetla, fotolýza vody, látky vstupujúce a vystupujúce zo svetelnej a tmavej fázy)
- odôvodnite pôvod E fosílnych palív

- DÝCHANIE
- riešte problematiku anaeróbnej oxidácie u glukózy v kvasinkách, u človeka (schéma)
- prečo sa pri infúziách podáva roztok glukózy a nie sacharózy
- popíšte enzymatickú premenu zložitých sacharidov na glukózu
- napíšte rovnice premeny kys. pyrohroznovej na etanal a etanol a na acetylkoenzým A
- energetická bilancia

- KATABOLIZMUS A BIOSYNTÉZA LIPIDOV
- rovnicou vyjadrite hydrolýzu triacylglycerolu (in vivo)
- podľa schémy posúďte chem. deje metabolizmu karboxylových kyselín (β-oxidácia) a ich opätovnú syntézu
- energetická bilancia - analyzujte vzťah medzi sacharidmi a lipidmi a porovnajte ich energetickú stránku

- BIOSYNTÉZA BIELKOVÍN a NK + KATABOLIZMUS BIELKOVÍN, AK a NK
- vymenujte fázy, miesto a typy NK, kt. sa zúčastňujú proteosyntézy

- LÁTKOVÁ PREMENA
- def. lát. premena; opíšte premenu lipidov a bielkovín až na konečné produkty
- porovnajte zloženie zákl. živín človeka a ich premenu na spotrebný produkt acetylkoenzým A
- podľa schémy (citrátový cyklus, koncový dýchací reťazec) analyzujte ich premenu na CO2, H2O a ATP.
- ukážte význam vitamínov, koenzýmov a mitochondrií pri premene
- ukážte následnosť redoxných dejov a konkrétne porovnajte priebeh redoxných reakcií v živých a neživých sústavách
- popíšte úlohy lipidov, bielkovín, sacharidov, vitamínov, enzýmov, hormónov a minerálnych solí v živých sústavách
- informujte o získavaní E živých sústav zo živín
- def. oxidačná fosforylácia
- vymenujte hlavné metabolické dráhy pri metabolizme látok

- INÉ
- úloha hemoglobínu pri prenose kyslíka a oxidu uhoľnatého
 
VŠEOBECNÁ CHÉMIA:

1.  CHÉMIA, LÁTKY A SÚSTAVY LÁTOK
• def. častica, prvok, zlúčenina, chem. čistá látka, zmes
• rozdelenie chem. čistých látok a zmesí; sústava, typy sústav, fázy
• spôsoby oddeľovania zložiek zmesí používaných v chem. praxi a v domácnosti
• na predložených ukážkach určite počet fáz a zložky, typy zmesí a typy sústav
• porovnajte zloženie molekúl prvkov, zlúčenín a makromolekúl
• • analyzujte podobnosť a rozdielnosť prírodných a syntetických látok

 2.  ATÓM A JEHO STAVBA

• menujte vedcov, kt. sa podieľali na riešení atómovej štruktúry + ktoré objavy zmenili názor na nedeliteľnosť atómu
• popíšte stručne rádioaktivitu, planetárny model atómu (+ porovnanie so súčasným) a kvantovo-mechanický model (dualizmus, princíp neurčitosti); ión, orbitál, valenčná sféra, elektrónová konfigurácia, izotop, základný a excitovaný stav atómu
• popíšte zloženie atómu a význam kvantových čísel
o ktoré kvantové čísla musíme poznať na aplikáciu výstavby elektrónového obalu a aplikujte ich pre prvky s číslom Z=1 až 10; a prvky s číslom Z=20 a 21
o doplňte el. konfigurácie daných prvkov rámčekovým diagramom
o  určite počet elektrónov týchto častíc: 1H+ , 1H-, 16S2-, 11Na+, 9F0
o  na základe elektrónovej konfigurácie 1s2  2s2  2p6  3s2 3p4 určite postavenie prvku v PSP
• nakreslite jednotlivé tvary orbitálov a určite ich počet

3.  PSP
• informujte o vzniku PSP, periodickom zákone a modifikáciách tabuliek
• popíšte krátku, polodlhú a dlhú modifikáciu, určite v nej základné , prechodné a vnútorne prechodné prvky
• def. pojmy: elektronegativita, elektrónová afinita, ionizačná energia, oxidácia a redukcia
o  z postavenia prvkov (10Ne, 9F, 11Na) v PSP a na základe elektrónovej konfigurácie argumentujte o stabilite atómov prvkov, vyslovte predpoklad pre vznik iónov a ich veľkostí
o  na príkladoch 3Li, 11Na, 12Mg, 17Cl porovnajte 1. ionizačnú energiu, ich maximálne oxidačné čísla, acidobázické a redoxné vlastnosti
o  napíšte elektrónovú konfiguráciu 1.A skupiny a 4.periódy, z nich vyvoďte vlastnosti prvkov a zatrieďte ich medzi s, p, d prvky
o  z elektrónovej konfigurácie 1s2 2s2 2p3 určite hodnotu Z a postavenie daného prvku v PSP
o  zdôvodnite rozdielnosť vo väzbovosti dusíka a fosforu

4.  ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI PRVKOV A ZLÚČENÍN + VÄZBY
• popíšte princíp vzniku molekuly H2 ako stabilnejšieho útvaru látok, príčiny a spôsoby jej vzniku; (na molekule vodíka pomocou grafu vysvetlite energetické zmeny a vznik kovalentnej väzby)
• pri popise vzniku väzieb ▲ používajte pojmy väzbovosť, donor, akceptor, chemická väzba, väzbová energia, väzbový uhol, dĺžka väzby, voľné elektrónové páry, polarita väzby, polarita molekuly, radikál
• poukážte na súvislosť väzbovosti so štruktúrou a hybridizáciou
• vysvetlite vzťahy medzi väzbami a stálosťou látok
• na modeloch látok charakterizujte vlastnosti látok  v závislosti od typu väzby
• vysvetlite princípy vzniku väzieb (iónová, kovalentná, polárna, nepolárna, jednoduchá, násobná, delokalizovaná, koordinačná, kovová, vodíková, medzimolekulové sily)
• v daných zlúčeninách určite typ väzby: X2, H2O, NH3, CH4, BeCl2
• charakterizujte anomáliu vody

5.  ROZTOKY
• vodné roztoky zohrávajú významnú úlohu v prírode a v ľudskom tele; def. pojmy: roztok, jeho zloženie, druhy roztokov, elektrolyty
• popíšte spôsoby vyjadrovania zloženia roztokov
• vysvetlite princíp rozpúšťania chloridu sodného vo vode a tým vznik elektrolytu a rovnovážneho stavu
• teoreticky analyzujte proces zavedenia amoniaku, chlorovodíka a kyslíka do vody
• aplikujte poznatky o zložení roztokov bežného života (minerálne vody, hnojivá, čistiace prostriedky a pod.)

6.  TERMOCHÉMIA
• zmeny v prírode sú spojené so zmenami energie; def.: termochémia, exo a endotermický dej, väzbová E, entalpia, entropia,
• popíšte termochemické zákony, rýchlosť chem reakcie, účinná zrážka, aktivačná energia, katalyzátor, inhibítor, grafický priebeh exo a endotermickej reakcie, rovnovážny stav, rovnovážna konštanta
• uveďte príklady praktického využitia princípu pohyblivej rovnováhy
• na syntéze jodovodíka aplikujte a graficky vyjadrite zrážkovú teóriu a teóriu aktivovaného komplexu
• charakterizujte faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem. reakcie a faktory ovplyvňujúce chem. rovnováhu
• porovnajte E reaktantov aktivovaného komplexu, produktu a reakčného tepla
• z rovnice  vyvoďte rovnovážnu konštantu
o  CH4(g)  +  2 O2(g)  →  CO2(g)  + H2O(g)
• zo znamienka ∆G určte spontánnosť reakcie
• určite, kt. z termochem. rovníc vyjadrujú exo- a endotermické reakcie, svoje tvrdenia zdôvodnite
o  CaCO3(s)  + 178 kJ  →  CaO(s)  +  CO2(g)
o  N2(g)  +  O2(g)  →  2 NO  ∆H=180,6 kJ·mol-1
o  Ag(aq)  +  Cl-(aq)  →  AgCl(s)  ∆H <0
o  C(s) + O2(g)  →  CO2 + 393,5 kJ
• overte správnosť rovníc:
o H2(g) + Cl2(g)  →  2 HCl(g)  ∆H= -184,8 kJ·mol-1
o C(s)  +  O2 (g)  → CO2 (g)  ∆H= -393,5 kJ·mol-1
o C(s)  +  O2 (g)  → CO(g)  ∆H= -393,5 kJ·mol-1

7.  KYSELINY A ZÁSADY
• na príkladoch HCl, H2CO3, HS-, HNO3, HSO3-, HClO4, H3PO4, Ba(OH)2, M(OH) definujte podľa Brönstedovej teórie kyseliny a zásady, ich silu, delenie, protolytické reakcie, konjugované páry, amfoterné látky, neutralizáciu, soľ, autoprotolýzu vody, jej iónový súčin a jeho hodnotu
• popíšte úlohu radikálov pri zisťovaní pH
• doplňte rovnice, uveďte z nich podľa Brönstedovej teórie kyseliny, zásady a konjugované páry; uveďte, kt. z reakcií sú protolytické, neutralizačné, nájdite ich soli, amfoterné látky
o  HNO3 + H2O →
o  NH3  +  H2O  →
o  HCl + NaOH →
• v rovnici: Cl2 + AlCl3  →  Cl+  + AlCl4-  a na vzniku komplexných zlúčenín aplikujte Lewisovu teóriu zásad a kyselín
• uvedené látky NH4+, HSO4-, H2SO4, Cl2, H2O, NH3, CH3COOH,  H3PO4, H3O+ zaraďte medzi kys., zásady, amfotérne látky a priraďte im konjugované páry
• z autoprotolýzy vody odvoďte jej iónový súčin a vzťah pre výpočet pH roztoku
• posúďte hodnotu pH roztoku týchto látok AlCl3, CH3COONa, NaCl, svoj názor zdôvodnite

8.  CHEMICKÉ REAKCIE A ROVNICE
• def. pojem chem. zmeny, chem. reakcie + aké typy reakcií poznáme
• def. vzťah chem. rekcia a chem. rovnica
• popíšte podstatu redoxných, zrážacích a komplexotvorných reakcií
• význam elektrochem. radu napätia kovov
• chem. rovnicami vyjadrite elektrolytické výroby Na, Cl2, NaOH, Al
• na rozpustnosti chloridu strieborného odvoďte súčin rozpustnosti
• v zlúčeninách K3[Fe(CN)6], Na2[Zn(OH)4],  K4[Fe(CN)6]  určite oxidačné čísla centrálnych atómov a celkový náboj koordinačných iónov, zlúčeniny pomenujte
• rovnicami vyjadrite reakcie a zaraďte do určitého typu chem. reakcií, na poslednej reakcii vysvetlite pravidlá výpočtu stechiometrických koeficientov
o  síran meďnatý so železom
o  síran meďnatý s amoniakom
o  rozpúšťanie železa v kys. chlorovodíkovej
o  dusičnan bárnatý a síran sodný
o  hydroxid draselný a kys. sírová
o  meď s kys. chlorovodíkovou
o  meď s kys. dusičnou
 
ANORGANICKÁ CHÉMIA:

1. ANORGANICKÉ LÁTKY A ICH NÁZVOSLOVIE
· popíšte vznik ‚chemickej reči‘ značiek a vzorcov, kt. sa používa jednotne na celom svete; poukážte na praktický význam použitia chem. vzorcov
· popíšte význam vzorcov a typy vzorcov s uvedením príkladov
· na príklade zlúčenín hydroxidu amónneho a vody aplikujte pravidlá písania stechiometrického, molekulového, racionálneho a štruktúrneho vzorca
· k uvedeným značkám alebo názvom prvkov (K, Sn, Mg, Si, Ag, Au, Cd, fluór, argón, antimón, ortuť, mangán, kobalt) doplňte názvy alebo značky
· pomenujte zlúčeniny a zároveň určite oxidačné čísla atómov prvkov: Na2O, CrO3, Ni(OH)2, H3AsO4, CaSO4 · 2 H2O, K4[Fe(CN)6], Ca(HCO3)2, K2Cr2O7
· napíšte vzorce zlúčenín: metán, sulfán, peroxid sodný, modrá skalica,  dodekahydrát síranu draselno-chromitého, dihydrogéndifosforečnan antimonitý
· vysvetlite pravidlá tvorenia názvov anorganických zlúčení, katiónov (Ag+, NH4+, H3O+, Ca2+, [Ag(NH2)03] a aniónov (Cl-, SO42-, Cr2O72-, Fe(CN6)4-; v aniónoch určite oxidačné čísla

2. S-PRVKY
· charakterizujte prvky s-bloku, popíšte zlúčeniny, v kt. sa vyskytujú
· popíšte fyzikálne vlastnosti vodíka a ostatných prvkov s-bloku; na základe elektrónovej konfigurácie porovnajte vlastnosti H s prvkami s1 a s2, atómové polomery, väzby, fyzikálne a chemické vlastnosti
· napíšte chem. rovnice reakcií s-prvkov  s kyslíkom, halogénmi, vodou, kyselinami, rovnicami vyjadrite princíp krasových javov jaskýň, odstraňovanie prechodnej tvrdosti vody, pálenia a hasenia vápna, tuhnutia malty
· posúďte vlastnosti vody a rovnicou vyjadrite odstraňovanie vodného kameňa
· elektrolytickú výrobu s-prvkov a ich zlúčenín
· analyzujte postavenie s-prvkov v rade napätia kovov
· uveďte možnosti praktického využitia zlúčenín s-prvkov
· zlúčeniny NaCl, NaNO3, NaOH, H2O, NaHCO3, Na2CO3, CaO, Ca(OH)2

3. III. a IV. PRVKY
· všeobecne charakterizujte prvky III.A a IV.A (p1, p2), ich štruktúru, väzby, výskyt a alotropické modifikácie uhlíka
· napíšte el. konfigurácie prvých dvoch prvkov III.A a IV.A ; odvoďte z nej typy väzieb, väzbovosť, hybridizácia, delokalizácia elektrónov, reťazenie atómov prvku, možné oxidačné čísla
· rovnicami napíšte reakcie Al, C s kyslíkom
· popíšte amfotérne vlastnosti Al
· porovnajte vodivosť Al, C, Si  a ich využitie v praxi
· aplikujte redoxné vlastnosti Al, C pri výrobe niektorých kovov, reakcie zapíšte chem. rovnicami
· popíšte výrobu Al a posúďte vplyv oxidov uhlíka na životné prostredie
· aké je využitie uhličitanov prvkov p1, p2 v praxi
· def. praktický význam prvkov p1, p2 a ich zlúčenín pre keramický, sklársky, energetický a chem. priemysel

4. IV. A V. PRVKY
· charakterizujte prvky IV.A a V. skupiny, elektrónovú konfiguráciu, väzbovosť, skupenstvo, ich výskyt v prírode a použitie v praxi
· popíšte alotropické modifikácie P a vlastnosti amoniaku
· napíšte rovnice prípravy amoniaku, reakcie Cu, Zn s koncentrovanou HNO3
· napíšte štruktúrne vzorce HNO3, H3PO4, H4P2O7
· poukážte na znečisťovanie ŽP zlúčeninami dusíka
· z elektrónovej konfigurácie N a P vysvetlite maximálnu väzbovosť prvkov a tiež vznik N2
· z molekuly N2 odvoďte fyzikálne a chem. vlastnosti
· rovnicou vyjadrite výrobu NH3 a z jeho štruktúry odvoďte vlastnosti
· rovnicami popíšte výrobu kys. dusičnej a na reakcii s meďou posúďte jej redoxné vlastnosti a pasiváciu niektorých kovov

5. VI. PRVKY
· charakterizujte elektrónovú konfiguráciu prvkov VI.A skupiny a z nej odvoďte väzbovosť, oxidačné čísla O, S, skupenstvo, ich výskyt v prírode a biogénny význam
· popíšte vlastnosti kyslíka, alotropické modifikácie S a spôsob riedenia H2SO4
· vymenujte charakteristické vlastnosti H2S
· nájdite súvislosť medzi ekologickými problémami a kyslými dažďami
· na základe el. konfig. určite ox. čísla prvkov VI.A sk. a väzbovosť kyslíka a síry
· rovnicami vyjadrite prípravu kyslíka a vznik ozónu v prírode
· porovnajte väzby, väzbovosť a geometriu prvkov v molekulách O2, S2, H2O, H2S, H2SO4, SF6, H3O+, H2O2
· vytvorte hypotézu o rozdielnych fyzikálnych vlastnostiach H2O a H2S
· rovnicami vyjadrite proces výroby H2SO4, popíšte jej vlastnosti a riedenie
· nakreslite štruktúrne vzorce H2SO4, H2SO3 a porovnajte ich acidobázické vlastnosti

6. VII. a VIII. PRVKY
· na základe el. konfigurácie prvkov VI.A a VIII.A skupiny charakterizujte ich oxidačné čísla a fyzikálne vlastnosti
· nájdite súvislosť medzi el. konfiguráciami týchto prvkov a ich stabilitou a ich výskytom v prírode
· napíšte rovnice leptania skla, syntézy chlorovodíka a opíšte využitie chlórového vápna a chlorečnanov v praxi
· na základe el. konfig. porovnajte stabilitu prvkov VIII.A skupiny s ostatnými prvkami p1-p5 a možné excitácie a oxidačné čísla halogénov v rôznych zlúčeninách
· z el. konfig. a elektronegativít halogénov určite ich charakteristické väzby v zlúčeninách a vzájomnú reaktivitu
· porovnajte reaktivitu halogénvodíkových a kyslíkatých kyselín
· napíšte rovnice reakcií Zn, Cu s HCl, podstatu deja analyzujte
· zdôvodnite, prečo Cl a chlórové vápno sú vhodnými dezinfekčnými prostriedkami

7. PRECHODNÉ
· def. d-prvky a opíšte ich spoločné vlastnosti
· opíšte výrobu železa, ocele a zinku
· uveďte príklady praktického využitia d-prvkov a ich zlúčenín; ktoré z nich sa využívajú vo fotografickom priemysle
· z el. konfig. d-prvkov odvoďte možné excitované stavy prvkov 4.periódy, možné oxidačné čísla (Se, Ti, V), tvorbu koordinačných zlúčenín a farebnosť iónov
· rovnicami napíšte výrobu Fe, Zn, a reakciu Cu s kys. dusičnou
· rovnicami opíšte prípravu Cr2O3, aluminotermickú výrobu Cr a reakcie Cr, Fe, Zn s HCl, H2SO4, HNO3; amfoteritu Zn, Zn(OH)2
· uveďte argumenty pre postavenie Cu, Ag, Au, Hg, Zn, Fe v elektrochem. rade napätia kovov
· vysvetlite princíp elektroluminiscencie ZnS a pojem amalgám
 
 ORGANICKÁ CHÉMIA:
1.  ORGANICKÉ ZLÚČENINY  + UHĽOVODÍKY
• popíšte históriu vzniku pojmu org. látka, org. chémia
• reprodukujte optickú aktivitu látok, optickú izomériu, chirálny uhlík, antipódy, racemická zmes a izoelektrický bod
• nakreslite a popíšte štruktúru jednoduchých uhľovodíkov a  popíšte zloženie, štruktúru a väzbové uhly (metán, etén, etín, benzén), vyvoďte z nich zákl. chem. vlastnosti
• def. pojem izomérie a jej typy
• na modeli etánu a cyklohexánu popíšte konformácie a analyzujte stabilitu uhľovodíkov
• def. pojem uhľovodík; klasifikujte uhľovodíky do systému: podľa uhľovodíkového reťazca a typu väzby
• def. elektrónové efekty v molekulách org. zlúčenín a delokalizovaný systém v molekule benzénu
• charakterizujte reakcie v organickej chémii a ich typy
• popíšte všetky typy kovalentnej väzby, kt. sa viaže atóm C v org. zlúčeninách (polárna, nepolárna, jednoduchá, násobná)
• vymenujte jednoduché uhľovodíky triviálnymi názvami a napíšte ich vzorce
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050