Klasifikácia enzýmov

Prírodné vedy » Chémia

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.03.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 4 758
Tlačení: 363
Uložení: 370
Klasifikácia enzýmov
 
1.  Oxidoreduktázykatalyzujú intermolekulové oxidačno-redukčné
premeny
 -  oxidoredukčné deje realizujú buď prenosom
atómov vodíka (transhydrogenázy) alebo  
elektrónov (transelektronázy), príp. zabudovaním
atómu kyslíka do substrátu (oxygenázy)
- majú povahu zložených bielkovín
- alkoholdehydrogenáza
- glukózaoxidáza
- kataláza
 
2.  Transferázy - realizujú prenos skupín (–CH3, –NH2, glukózový zvyšok,
  atď.) v aktivovanej forme z ich donoru na akceptor
  - patria medzi zložené bielkoviny
  - zúčastňujú sa mnohých biosyntetických dejov
acetyl-CoA - acetyltransferáza
hexokináza
RNA-polymeráza
 
3.  Hydrolázy - hydrolyticky štiepia väzby, ktoré vznikli kondenzáciou,
napr. peptidové, glykozidové, esterové
- majú povahu jednoduchých bielkovín
glukóza-6-fosfatáza
karboxypeptidáza A
adenozíntrifosfatáza
 
4.  Lyázy - katalyzujú nehydrolytické štiepenie a vznik (pokiaľ nie je
energeticky náročný) väzieb C–C, C–O, C–N, apod. Pritom
väčšinou zo substrátu odštepujú alebo doň vnášajú malé
molekuly (H2O, CO2, NH3)  
- majú povahu zložených bielkovín
karboanhydráza
fumaráthydratáza
seríndeamináza
 
5.  Izomerázy - realizujú vnútromolekulové presuny atómov a ich skupín,
teda vzájomné premeny izomérov
- najmenej početná skupina enzýmov väčšinou povahy
  jednoduchých bielkovín
laktátracemáza
ribulóza-fosfát-3- epimeráza
triózafosfátizomeráza
 
6.  Ligázy - katalyzujú vznik energeticky náročných väzieb za súčasného
  rozkladu látky uvoľňujúcej energiu (ATP)
  - uplatňujú sa pri rôznych biosyntézach
 - majú povahu zložených bielkovín
alanyl-tRNA-syntetáza
pyruvátkarboxyláza
DNA-ligáza
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#oxidoredukčné reakcie #chemická rovnováha #delenie enzýmov #enzymi #Glikozidová väzba #enzímy #enzýmy


Odporúčame

Prírodné vedy » Chémia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034