Dejiny Slovenska rok po roku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.05.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 138 slov
Počet zobrazení: 3 285
Tlačení: 112
Uložení: 117

Dejiny Slovenska rok po roku

1918, 30. október - Martinská deklarácia
1918, 3. november - podpísanie primeria medzi Rakúsko-Uhorskom a Dohodou vo Villa Giusti pri Padove
1918, 4. november - Národný výbor vymenoval dočasnú vládu pre Slovensko na čele s V. Šrobárom
1918, 6. november - dočasná vláda pre Slovensko sa ujala funkcie v Skalici
1918, 13. november - francúzsky generál F. d'Esperey uzavrel s maďarskou vládou v Belehrade zvláštne prímerie
1918, 14. november - T. G. Masaryk zvolený za prvého prezidenta Československej republiky
1918, 3. december - šéf dohodovej vojenskej misie v Budapešti pplk. Vyx žiadal maďarskú vládu, aby jej vojsko odišlo z územia Slovenska
1918, 6. december - československý vyslanec v Budapešti M. Hodža dohodol s maďarskou vládou demarkačnú čiaru, za ktorú sa malo stiahnuť maďarské vojsko
1918, 7. december - vytvorenie Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska
1918, 11. december - V. Dvortsák vyhlásil v Košiciach Slovenskú ľudovú republiku
1918, 24. december - pplk. Vyx odovzdal maďarskej vláde nótu so stanovením demarkačnej čiary medzi Maďarskom a ČSR
1919, 1. január - obnovenie činnosti Matice slovenskej
1919, 20. január - rozpustenie Slovenskej národnej rady
1919, 4. február - príchod Šrobárovho ministerstva do Bratislavy
1919, 25. marecna - Slovensku vyhlásené stanné právo v dôsledku vyhlásenia Maďarskej republiky rád
1919,16. apríl - prijatie zákona o pozemkovej reforme
1919,4. máj - smrť Milana Rastislava Štefánika
1919, máj-júl - boje o Slovensko s Maďarskou republikou rád
1919, 27. jún - založenie Univerzity Komenského v Bratislave
1919, 8. júl - prezident vymenoval novú vládu na čele s VI. Tusarom
1920, 29. február - prijatie prvej Ústavy Československej republiky
1920,1. marec  - založenie Slovenského národného divadla v Bratislave
1920, 16. apríl  - prvé voľby do Národného zhromaždenia
1920, 25. máj - prezident vymenoval vládu na čele s VI. Tusarom ako prvú vládu, ktorá vznikla na základe parlamentných volieb
1920, 27. máj - Národné zhromaždenie zvolilo za prezidenta ČSR T. G. Masaryka
1920, 4. jún - podpísanie mierovej zmluvy s Maďarskom v Trianone
1920, 15. september - nastúpila úradnícka vláda J. Černého
1921, 21. február - v Nitre sa konala vysviacka troch slovenských katolíckych biskupov J. Vojtaššáka, M. Blahu a K. Kmeťka
1921, 26. september - nastúpila vláda E. Beneša
1922, 25. január - Slovenská ľudová strana predložila Národnému zhromaždeniu prvý návrh na autonómiu Slovenska
1922, 7. október - prezident vymenoval novú vládu na Čele s agrárnikom A. Švehlom
1922, 22. október - v Liptovskom Sv. Mikuláši sa konala vysviacka dvoch slovenských evanjelických biskupov J. Janošku a S. Zocha
1923, 6.marec - parlament prijal tzv. zákon na ochranu republiky
1925, 15. november - parlamentné voľby
1925, 12. októbra - prezident vymenoval vládu A. Švehlu
1925, 2. december - ustanovujúce zhromaždenie Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave
1927-1929 - účasť Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo vláde
1927, 27. máj - T. G. Masaryk zvolený opäť za prezidenta ČSR
1927, 14. júl - prijatie zákona o reforme verejnej správy
1928, 1. júl - na Slovensku vzniklo krajinské zriadenie na čele s krajinským prezidentom
1929, 27. október - parlamentné voľby
1929, 7. december - vláda E Udržala
1930-1934 - veľká hospodárska kríza
1932, 25.-26. jún - zjazd mladej slovenskej inteligencie v Trenčianskych Tepliciach sa vyslovil za autonómiu Slovenska
1932, 29. október - prezident vymenoval vládu na čele s J. Malypetrom
1933, 24. máj  - T.G. Masaryk opäť zvolený za prezidenta ČSR
1933, 12.-15. august - v Nitre sa konali Pribinove oslavy, ktoré HSĽS zmenila na politickú demonštráciu autonomizmu
1935, 16. máj  - podpísanie spojeneckej zmluvy medzi ČSR a ZSSR
1935, 19. máj - voľby do parlamentu a do krajinského zastupiteľstva
1935, 4. jún - vláda J. Malypetra
1935-1938 - Milan Hodža predsedom československej vlády
1935, 18. december - Edvard Beneš zvolený za prezidenta ČSR
1936, 30. máj-l.jún - v Trenčianskych Tepliciach sa zišiel prvý kongres slovenských spisovateľov
1937, 25. jún - založená Slovenská vysoká škola technická
1938, 4.-5. jún - zjazd HSĽS prijal nový návrh autonómie Slovenska
1938, 16. august - smrť Andreja Hlinku
1938, 22. september - odstúpenie vlády M. Hodžu, nastúpila vláda J. Syrového
1938, 23. september - mobilizácia československej armády
1938, 29. september  - mníchovský diktát
1938, 5. október - prezident E. Beneš odstúpil a emigroval do Londýna 
1938, 6. október - vyhlásenie autonómie Slovenska v Žiline
1938, 7. október  - vymenovanie krajinskej autonómnej vlády J. Tisa
1938, 2. november - Viedenská arbitráž a odtrhnutie južných oblastí Slovenska a Podkarpatskej Rusi a ich pripojenie k Maďarsku
1938, 8. november - vytvorenie HSĽS - Strany slovenskej národnej jednoty
1938, 22. november - schválenie zákona o autonómii Slovenska Národným zhromaždením
1938, 30. november - Emil Hácha zvolený za prezidenta ČSR
1938, 1. december - prezident vymenoval vládu R. Berana
1938, 18. december - voľby do autonómneho slovenského snemu
1939, 2. február - prvé zasadnutie slovenského snemu
1939, 9. marec - zosadenie a reorganizácia slovenskej autonómnej vlády, tzv. Homolov puč
1939, 11. marec - prezident vymenoval autonómnu vládu na čele s K. Sidorom
1939, 14. marec  - vyhlásenie slovenského štátu slovenským snemom
1939, 23. marec - podpísanie ochrannej zmluvy medzi Nemeckom a Slovenskom
1939, 23. marec - maďarská invázia na východnom Slovensku (začiatok tzv. malej vojny)
1939, 21. júl  - prijatie ústavy Slovenskej republiky
1939, september - účasť Slovenska na vojne proti Poľsku
1939, 26. október - Jozef Tiso zvolený za prezidenta Slovenskej republiky 
1939, 22. novembra - M. Hodža založil v Paríži Slovenskú národnú radu
1940, 21. máj - prezident J. Tiso prijal demisiu A. Mácha na funkciu hlavného veliteľa Hlinkovej gardy
1940, 21. júl - uznanie českoslovednskej vlády v Londýne britskou vládou
1940, 28. júl - salzburské rokovania medzi Hitlerom a Tisom
1940, 24. november - pristúpenie Slovenska k Paktu troch
1941, 23. jún  - vstup Slovenska do vojny proti ZSSR
1941, 18. júl - Sovietsky zväz uznal londýnsku československú vládu
1941, 9. september - vydanie vládneho nariadenia, tzv. židovského kódexu
1941, 25. november - Slovensko pristúpilo k paktu proti Kominteme
1942, 25. marec - prvý transport slovenských Židov do vyhladzovacích táborov
1942, 2. júl - založenie Slovenskej akadémie vied a umení
1942, 22. október - slovenský snem udelil J.Tisovi titul vodca
1943, 12. december - podpísanie spojeneckej zmluvy medzi ČSR a ZSSR
1943, december - vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady a podpísanie Vianočnej dohody
1944, 10. apríl - vznik 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
1944, 29. august  - vyhlásenie Slovenského národného povstania
1944, 17. september - vyšlo prvé čislo Času, orgánu Demokratickej strany
1944, 6. október - ČA a 1. československý armádny zbor prekročili pri Dukle hranice Slovenska
1944, 27. október - nemecká armáda obsadila Banskú Bystricu, centrum SNP
1945, 4. apríl - ČA vstúpila do Bratislavy
1945, 5. apríl - v Košiciach vyhlásený Košický vládny program
1945, 9. máj - ČA vstúpila do Prahy
1945, 10. máj - vláda Zd. Fierlingera prišla do Prahy
1945, 15. máj - SNR vydala nariadenie o retribučných súdoch
1945, 2. august - dekrét prezidenta o strate občianstva Nemcov a Maďarov
1945, 24. október - dekréty prezidenta republiky o znárodnení
1946, 22. február - československo-maďarská dohoda o výmene obyvateľstva
1946, 5. apríl - zverejnenie dohody medzi Demokratickou stranou a slovenskými katolíckymi politikmi - tzv. Aprílová dohoda
1946, 26. máj  - voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia
1946, 19. jún  - E. Beneš prezidentom ČSR
1946, 28. jún - Tretia pražská dohoda o vzťahu celoštátnych a slovenských politických orgánov
1946, 2. júl - vláda na čele s komunistom K. Gottwaldom
1946, 13. august - komunista G. Husák sa stal predsedom Zboru povereníkov
1947, 1. január - začiatok dvojročného plánu
1947, 18. apríl - poprava Jozefa Tisa
1947, júl - vláda ČSR odmietla Marshallov plán
1947, 14. september - Povereníctvo vnútra vydalo správu o "protištátnom sprisahaní"
1947, 19. november - komunistami vynútená reorganizácia Zboru povereníkov
1948, 21. február - G. Husák v rozpore s ústavou odvolal zo Zboru povereníkov povereníkov za Demokratickú stranu
1948, 25. február - komunistický prevrat
1948, 29. apríl - ukončenie súdneho pojednávania proti účastníkom "protištátneho sprisahania"
1948, 9. máj - prijatie novej ústavy ČSR
1948, 15. mája - odsúdenie činiteľov DS J. Kempného a M. Bugára
1948, 30. máj - voľby s "jednotnou kandidátkou" do Národného zhromaždenia
1948, 14. jún - komunista Klement Gottwald zvolený za prezidenta ČSR
1948, 15. jún - vláda A. Zápotockého
1949, 23. február - prijatie zákona o jednotných roľníckych družstvách
1949, 25.-29. máj - IX. zjazd KSČ prijal "generálnu líniu výstavby socializmu"
1949, 11. júl - rozsudok nad príslušníkmi Bielej légie
1950, 13. apríl  - násilná likvidácia kláštorov v ČSR
1950, 1. september - vznik prvých stredísk Pomocných technických práporov (PTP)
1950, 21. október - ukončenie procesu s partizánskym veliteľom V. Žingorom
1951, 10.-15. január - proces proti biskupom J. Vojtaššákovi, M. Buzalkovi a P. Gojdičovi
1952, 20.-27. novembra - proces s R. Slánskym a spol.
1953, 14. marec - smrť K. Gottwalda
1953, 21. marec - prezidentom sa stal A. Zápotocký, predsedom vlády V. Široký
1953, máj  - menová reforma v ČSR
1953, 26. jún - vznik Slovenskej akadémie vied
1953, 5. september - prvým tajomníkom ÚV KSČ sa stal A. Novotný
1954, apríl - proces s tzv. slovenskými buržoáznymi nacionalistami
1957, 13. november - smrť A. Zápotockého 
1957, 19. november - prezidentom sa stal A. Novotný
1960, 11. júl - schválenie novej ústavy, premenovanie štátu na Československá socialistická republika (ČSSR)
1963, apríl - po zasadnutí ÚV KSČ sa začal proces rehabilitácie komunistov postihnutých v procesoch
1967, jún - IV. zjazd Zväzu československých spisovateľov kritizoval politiku A. Novotného
1968, január - Alexander Dubček zvolený za prvého tajomníka ÚV KSČ, začiatok tzv. pražskej jari
1968, 30. marec - L. Svoboda zvolený za prezidenta ČSSR
1968, apríl - prijatie a zverejnenie reformného Akčného programu ÚV KSČ
1968, 8. apríl - vláda O. Černíka
1968, 27. jún - zverejnenie výzvy Dve tisíc slov
1968, 21. august - vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa
1968, 23.-26.august - moskovské "rokovania" medzi L. Brežnevom a československou delegáciou
1968, 27. október - prijatie zákona o česko-slovenskej federácii
1969, 17. apríl - zvolenie G. Husáka za prvého tajomníka ÚV KSČ
1970, 6. máj - podpísanie zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ČSSR a ZSSR
1970, december - vydanie Poučenia z krízového vývoja v strane a v spoločnosti po XIII. sjazde KSČ
1975, 29. máj - G. Husák zvolený za prezidenta ČSSR
1977, 1. január - vznik Charty 77
1977, 16. september - podpis medzištátnej zmluvy s Maďarskom o výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros
1987, 11. apríl - pri oficiálnej návšteve ČSSR navštívil M. GorbaČov Bratislavu
1987, 17. december - G. Husáka vo funkcii generálneho tajomníka ÚV KSČ nahradil M. Jakeš
1988, 25. marec - manifestácia veriacich, tzv. sviečková demonštrácia v Bratislave
1989,16. november - demonštrácia študentov v Bratislave
1989, 17. november - brutálny zásah polície proti študentskej demonštrácii v Prahe
1989, 19. november - vznik Verejnosti proti násiliu (VPN)
1989, 24. november - M. Jakeš odstúpil z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ, nahradil ho K. Urbánek
1989, 27. november - generálny štrajk v Československu
1989, 5. december - rozhodnutie ministerstva vnútra zrušiť drôtené zátarasy na hraniciach s Rakúskom
1989, 8. december - odstúpila slovenská vláda, poverenie zostaviť novú vládu dostal M. Čič
1989, 10. december - nastúpila vláda "národného porozumenia" na čele s M. Čalfom
1989, 28.december - predsedom Federálneho zhromaždenia sa stal A. Dubček
1989, 29. december - za prezidenta ČSSR bol zvolený V. Havel
1990, marec  - kardinál J. Tomko vysvätil troch biskupov, všetky slovenské diecézy tak boli obsadené
1990, 20. apríl - oficiálne sa zmenil názov štátu na Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR)
1990, 22. apríl - počas návštevy ČSFR pápež Ján Pavol II. navštívil Bratislavu
1990, jún - slobodné voľby do Federálneho národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
1990, 27. jún  - nastúpila koaličná vláda VPN a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na čele s V. Mečiarom
1990, 5. júl - Federálne zhromaždenie zvolilo opäť V. Havla za prezidenta ČSFR
1991, 27. marec - posledné sovietske vojenské jednotky opustili územie ČSFR
1991, 23. apríl - na čele zrekonštruovanej vlády nahradil odvolaného V. Mečiara J. Čarnogurský
1991, 1. máj - rozkol vo VPN sa skončil vznikom Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) na čele s V. Mečiarom
1992, 5.-6. jún - parlamentné voľby
1992, 24. jún - koaličná vláda HZDS a Slovenskej národnej strany (SNS) na čele s V. Mečiarom
1992, 17. júl - SNR schválila Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky
1992, 26. august - predsedovia vlád ČR a SR v Brne dohodli termín rozdelenia ČSFR: 1. január 1993
1992, 1. september - SNR prijala Ústavu Slovenskej republiky
1992, 7. novemberna - následky autohavárie (1. september) zomrel A. Dubček
1992, 25. november - Federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon o zániku ČSFR
1993, 1. január vznik Slovenskej republiky (SR)
1993, 19. január - SR sa stala 180. členským štátom OSN
1993, 8. február - po menovej odluke začala na Slovensku platiť nová mena: Slovenská koruna (SK,-)
1993, 15. február - za prezidenta SR bol zvolený M. Kováč
1993, 23. jún - SR podpísala asociačnú dohodu s Európskym spoločenstvom
1993, 30. jún - SR bola prijatá do Rady Európy
1994, 11. marec - odvolanie V. Mečiara z funkcie predsedu vlády
1994, 15. marec - nastúpila vláda J. Moravčíka
1994, 30. september - 1.október - predčasné parlamentné voľby, po ktorých vznikla koaličná vláda HZDS, SNS a Združenia robotníkov Slovenska (ZRS) na čele s V. Mečiarom
1994, 3.-4. november - predstavitelia novej vládnej koalície - HZDS, ZRS a SNS, využili väčšinu v parlamente a začali deštrukciu demokratického systému
1995, 19. marec - v Paríži predsedovia vlád Slovenska a Maďarska podpísali základnú medzištátnu zmluvu
1995, 27. jún - SR podala oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ
1995, 31. august - únos prezidentovho syna do Rakúska
1997, 23. máj - ministrom vnútra zmarené referendum o priamej voľbe prezidenta
1998, 2. marec - ukončenie funkčného obdobia prezidenta M. Kováča, prechod prezidentských právomocí na V. Mečiara 
1998, 25.-26. september - parlamentné voľby
1999, 15. a 29. máj - prezidentské voľby, za prezidenta zvolený Rudolf Schuster
2004, 15. jún - Ivan Gašparovič slávnostne inaugurovaný na post prezidenta Slovenskej republiky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026