Slovenský odboj počas 1. sv. vojny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: agile (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 496 slov
Počet zobrazení: 1 858
Tlačení: 100
Uložení: 114

Slovenský odboj počas 1.sv.vojny

(domáci a zahraničný odboj,Slovenská liga, ČSNR v Paríži, Štefánik)

Domáci odboj 

 • Martin- SNS-Matúš Dula
 • Ružomberok Vavro Šrobár
 • BA –SDS-Emanuel Lehotský
 • Viedeň- Milan Hodža,Ivan Dérer
 • Predstavy : Československo
 • Pasivita
 • Prenasledovanie 

Zahraničný odboj (USA,Fr.)

 • USA-1907 Slovenská liga-Mamatej
 • Cleveland,Pittsburg
 • Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských
 • Daxner a Mamatej ↑ informovasnie o skutočnosti
 • 1914- T.G.Masaryk odišiel z Prahy do cudziny pomôcť k zániku Rak-Uh. a vytvoreniu ČSR, máj 1915 predložil angl.vláde Independent Bohemia
 • zo Švajčiarska → Londýn-prekladá anglickej vláde plán povojn. samost. štátu Čechov a Slovákov (jednotný národ) , podpora doma –tajná organizácia Maffia
 • v armáde uvedomelí a polit. angažovaní občania
 • perzekučné opatrenia →zastrašiť odporcov vojny, národnostne orientovaných politikov

→ SNS vyhlasuje pasivitu

 • tajné združovanie stúpencov myšlienky ČSR (v Martine,Ružomberok-Šrobár, BA,LM,DK,viedenský byt-Hodža,Dérer,Stodola) 
 • 1915 E. Beneš Londýn 
 • M.R.Štefánik vo Fr. armáde, letec na záp.fronte, zblíženie zahraničného odboja s fr. polit. elitou
 • Masaryk + Beneš + Štefánik →osobnosti oslobodz. hnutia Čechov a Slovákov v zahraničí /Fr.
 • publikovanie manifestu o založení česko-slov. zahr. protimonarch. odboja-odignorovaný
 • 1916 založili v Paríži Českoslov. nár. radu –vrcholný odbojový orgán- v kontakte s dom.hnutím
 • Predseda Masaryk 
 • Cieľ –vytvoriť samostatný štát S. a Č.
 • Predpoklad –zánik Rak-Uh.
 • Dohoda uzná čs odboj ak budú bojovať po ich boku →vznik čs légií vo Fr.

Československé légie

 • jednotky dobrovoľníkov a hl. vojnových zajatcov 
 • bojovali na strane Dohody
 • vytvorili ich Masaryk a Štefánik
 • v Tal.- 20 000, v Rusku 70 000,vo Fr. 10 000, v USA 2300 (v armáde USA 42000)
 • jednotky boli úspešne nasadené na záp. fronte  
 • 1918 Rím -kongres utláčaných národov Rak-Uh. rokovali s Tal. a Fr.

Za Slovensko Beneš, Štefánik, Štefan Osuský

-vzájomné zblíženie polit. predstaviteľov národov Rak-Uh.

 • ČSNR –vrcholný orgán budúcej ČSR – uznalo Fr. 29.6.1918, Angl. 9.8.1918,USA 3.9.,Tal. 3.10

Vavro Šrobár 

Milan Hodža

Daxner

 

Vyhlásenivznie ČSR

 • máj 1918
 • Porada slov. politikov v Turčianskom sv. Martine (zvolal Dula,SNS)

výsledok : žiadajú samourčovacie právo slov. národa a vytvorenie štátu pozostávajúceho zo Sl,Čiech, Moravy a Sliezska

úloha: vytvoriť vlastnú slov. radu 

 • V. Šrobár búril ľudí, aby podporili vznik ČSR,8-hodinový prac.čas,... –Lipt.sv.Mikuláš

Washingtonská deklarácia 

 • júl 1918 v Prahe založený Národný výbor- K.Kramár , Dula ho navštívil a vyjadril pozit.postoj k ČSR
 • 18.10.1918 T.G.Masaryk uverejnil v amer.tlači dokument Washingt.deklarácia
 • vyhlásila  základné občianske slobody (slobodu náboženstva, tlače, vedy a právo na zhromažďovanie), štátny systém, zásady vnútornej a zahraničnej politiky, hospodárske a sociálne reformy, vyvlastniť veľkostatky a zrušiť šľachtické výhody
 • odmietla snahy o obnovu a federáciu  R-U a vyhlasovala vznik samost. česko-slov. štátu
 • 27.-28.10. min. zahran. vecí gróf Andráši vyhlásil kapituláciu R-U a súhlas so vznikom nár.štátov

Vyhlásenie ČSR

 • 28.10.1918 Čs Národný výbor v Prahe vyhlásil vznik ČSR, K.Kramár+ Vavro Šrobár
 • dočasnú vládu prevzala ČSNR
 • parlament na základe volieb z 1911

Martinská deklarácia –súhlas so vznikom ČSR

 • 30.10.1918 schôdza slov. politikov v Martine 
 • cca 200 účastníkov, zástupcov všetkých politických smerov
 • vytvorenie Slovenskej národnej rady (20 členov a 12-členný výkonný výbor) predseda-Dula
 • SNR prijala Deklaráciu slovenského národa, predniesol ju Samuel Zoch
 • zostavovane Dsn E. Stodola, J. Damborský a S. Zoch
 • vyhlásenie R-U ministra zahr. veci – J. Andrášiho vláde USA zo dňa 27. októbra 1918, monarchia prijala podmienky Dohody a amerického prezidenta Wilsona (známych 14 Wilsonových bodov)
 • štátoprávny dokument o postavení Slovenska v novom štáte
 • SNR jediná mohla v mene sl. národa hovoriť a konať
 • rozhodnutie Slovákov rozísť sa s Uhorskom
 • vytvoriť spoločný štát s Čechmi
 • M. Hodža prítomným oznámil, že československý štát je už niekoľko desiatok hodín realitou
 • Signátori : Dula,Hlinka,Lehotský,Blaho,Dérer,Krčméry

Okt.1918 –Ženeva stretnutie domáceho a zahraničného odboja 

-dohoda o republik. forme štátu

-prezident T.G.Masaryk

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#domáci odboj #légie #Emanuel Lehotsky


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021