Slované v Evropě

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 11.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 975 slov
Počet zobrazení: 3 640
Tlačení: 459
Uložení: 487
Praktické!
JIŽNÍ EVROPA
Byla osídlena Slovany. Prapůvodní oblast  Slovanů je Podkarpatská kotlina (mezi Vislou a Dňeprem), odtud šíření do různých oblastí: Peloponés, Apeninský poloostrov, Byzantská říše, přes Polsko do Čech. Bulhaři - z Asie, zastavili se u Azovského moře, pak u Černého. Slovinci - Korutanští Slované, při horním toku Sáva a Dráhy; vliv Říma a Bavorska, prosazeno západní křesťanství - latinská bohoslužba. Chorvati - jednak dalmačtí Chorvati a druhá část v oblasti Sávy a Drávy - panonští Chorvati. Sjednocení za knížete Tomislava, stal se 1.králem. Centry byly Split a Dubrovník. Působili zde žáci Cyrila a Metoděje, ale prosazena latinská bohoslužba. V roce 1102 se Chorvati a Dalmácie dostali pod Uherský stát (do 1918). Srbové - stát založen až ve 12.stol.,křesťanství z Byzance, řecká (slovanská) bohoslužba.
 Bulharská říše - 1.slovanský stát, podmanili si 7 slovanských kmenů, v čele chán. 680-1018 - první bulharské království, založeno chánem Asparuchem. Rozkvět říše za chána Kruma (802-814) . rozšířil území na úkor Avarů, boje s Byzancí. Výrazné poslovanšťování původně turkotatarských kmenů. Car Boris Michal I. - Michalem III. (byzantským císařem) donucen přijmout křesťanství (asi 865) a usmířit se s Byzancí. Bulharsko se později ujímá žáků Cyrila a Metoděje vyhnaných Svatoplukem z VM, např. biskup Kliment - považuje se za autora legendy o Konstantinovi a Metodějovi. Spory mezi Římem a Cařihradem, nakonec získává v Bulharsku hlavní slovo Cařihradský patriarcha, po něm je bulharský arcibiskup. Za Borise vydána důležitá literární památka - 1.slovanský zákoník - soubor občanského práva - Zákon sudnyj ljudem. Car Simeon (893-927) opět rozkvět bulharské moci. Prohlásil se císařem Bulharů a Řeků. Jmenován bulharský patriarcha. Simeonovým synem byl Petr (927-969) říše napadána Maďary a Pečeňehy. Špatná sociální situace podnítila vznik sekty Bogomilů - kacíři (heretikové) - podle nich je podstata světa boj mezi dobrem a zlem, usilovali o návrat k původní nebojovné křesťanské církvi. Car Samuel (973-1014) využívá rozporů v Byzanci a obnovil Simeonovu říši v téměř původním rozsahu. Roku 1018 však bylo Bulharsko obsazeno byzantským císařem Basileiem II. Bulharobijcem. V roce 1186 vznikla druhá bulharská říše a trvala do konce 14.stol.

KYJEVSKÁ RUS
Území od Karpat po Volhu odpradávna osídleno Slovany. Po Volze - karavany arabských a židovských obchodníků - obchodní styk se Skandinávií. Volha ve spojení s Podněpřím - centrem Kyjev. Podněpřím putovali normanští kupci a bojovníci (do Byzance, zde zváni Varjagové), Kyjevané je nazývali Rusové (finsky Ruotsi). Jedna ze skupin Normanů - žoldáků se pod vedením Rurika zmocnila Novgorodu a Rurik se stal jeho knížetem. Poté vláda Igora - zabit kmenem Prevljanů (za vybírání daní), jeho žena Olga se za jeho smrt mstila (nechala lidi zakopat zaživa, upálit v sauně,..), byla první kdo přijal křesťanství, v Cařihradě. Než Igor dospěl vládl jeho příbuzný Oleg (879-911), který roku 882 dobyl Kyjev, sjednotil s Novgorodem - vznik Kyjevské Rusi. Začíná užívat titulu velký kníže, usiluje o nadvládu nad územím osídleným východními Slovany. Varjagové splynuli s původním slovanským obyvatelstvem, převzato jméno Rusové. Oleg se vypravil k Cařihradu, obléhal ho a vynutil si výkupné a výhodné obchodní smlouvy. Igor podnikl podobnou výpravu. Svjatoslav (945-972) - syn Igora, významný vojevůdce. Za jeho vlády zničena říše Chazarů a vedeny boje s Bulhary - pozván na pomoc do Byzance, byzantský císař se obával Svjatoslavovi moci a poslal na něho Pečeňehy - jejich vůdce si pak dal z jeho lebky udělat pohár (tehdy mezi Pečeňehy běžná praxe). Nepřátelé Kyjevské Rusi - Pečeňehové (Polovci), Bulharsko, Byzanc. Vladimír (980-1015) - Svjatoslavovův syn, oženil se s Annou - sestra byzantských císařů. Nejdřív chtěl sjednotit pohanské bohy, pak se mu nabízel islám, západní křesťanství, židovství, až nakonec přijal východní křesťanství v roce 987(988) - počátek křesťanství na celé Rusi, pravoslavná víra, přátelské styky s Byzancí i Římem. Soustředil pod vládou všechny země východních Slovanů a připojil Halič (Červená Rus). Vnitřní poměry: hrady se správci; vojenskou sílu má skupina bojovníků - 2 složky: Bojaři (starší družina) - vliv na knížete; mladší družina - prostí bojovníci, obojí placeni knížetem. Vladimír měl 12 synů z různých manželství, nastává spor o nástupnictví - jeden syn vždy dostal titul knížete, ostatní údělná knížectví. Jenže, když je dělil svým synům zmenšovaly se - tj. i v jiných zemích příčinou pozdější feudální rozdrobenosti - oslabení moci panovníka. Z bojů vyšel vítězně Jaroslav Moudrý (1019-1054) za něj rozkvět a šíření křesťanství (chrám sv. Sofie a Pečerský klášter v Kyjevě). Byl vzdělaný - zákoník Russkaja pravda, dobrý diplomat - sňatky synů s dcerami evropských panovníků. Byzantský vliv na architekturu, literaturu, výtvarné i užitné umění. Za vlády synů úpadek říše - na jednotlivá knížectví, byli napadáni zvenčí Polovci. Vladimír Monomach - za něj se Rus rozpadá. Písemné památky: Slovo o pluku Igorově, Nestor.
 
POLSKO
Sjednocení knížectví v 9.stol. Nejvýznamnější z nich byly Vyslané a Polané. Měšek a Doubravka (dcera českého krále Boleslava I.) zakládají dynastii Piastovců, Měšek byl pohan, aby si ho vzala Doubravka přijal křesťanství. Vládl ve Velkopolsku, Dolním Slezsku a Mazovsku. Boleslav I. Chrabrý (992-1025) - největší stát ve střední Evropě. Po smrti Boleslava dobývá Krakovsko, Moravu, Slovensko i Čechy - Praha, krátce tam panoval. Čechy na straně Jindřicha ve sporech v SŘŘ - pomoc SŘŘ, Poláci vyhnáni. Roku 1018 uzavřen Budsišinský mír - nevýhodné podmínky pro Boleslava Chrabrého. Pak expanze na východ - boj s Vladimírem, dobyl Halič i Kyjev. Poskytl azyl 3 Slavníkovcům, vnitřní stabilita státu (to bylo tehdy v Evropě neobvyklé), státní správa - hradská soustava (kasteláni - úředníci, vládci hradů - odváděli daně panovníkovi, měly vojenskou i politickou moc v daném regionu, hradský soudce). Zřízeno arcibiskupství - 1. Arcibiskupem byl bratr sv. Vojtěcha Radim, založeno roku 1000 v Hvězdně. Roku 1025 přijal Boleslav Chrabrý titul polského krále. Boleslav III. Křivoústý - za něj nástupnický řád, centrum Krakov, synové měly údělná knížectví. Po jeho smrti dynastické boje, ztráta území, zmatky a úpadek. Vznikla feudální rozdrobenost.

SÁMOVA ŘÍŠE
V letech 564-568 se na našem území objevují Avaři, kteří si podmanili Slovany. V 7.stol. tudy procházel franský kupec Sámo - zvolen za vůdce, Avary porazil. 623 se stal vládcem Slovanů, asi do 658. S 12 ženami měl 22synů a 15 dcer. Dějiny Sámovy říše v Fredegarově kronice. Na našem území přepadeni franští kupci - Frankové si jdou stěžovat, posel Sicharius (převlékl se za Slovana), Sámo ho vyhnal - franský král Dagobert táhne proti Sámově říši, v třídenní bitvě u Vogastisburgu (631 nebo 632) Dagobert poražen, zahnán na útěk jsa nucen zanechat celý tábor v plén Slovanů
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014