Dejepis slovník

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča babuska (23)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.01.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 303 slov
Počet zobrazení: 401
Tlačení: 33
Uložení: 36

Dejepis slovník

Abaz – perzská strieborná minca

Abolicionizmus – radikálne hnutie v USA v 1. pol. 19. stor. usilujúce o zrušenie otroctva

Adha – drobná indická strieborná minca

Anarchizmus – teoretický smer i politické hnutie snažiace sa o likvidáciu štátu

Anšlus – smer politiky žiadajúci pripojenie rakúska k Nemecku, v užšom zmysle spôsob samotného pripojenia

Altyn – ruská strieborná minca

Alabastron – grécka menšia fľaštička na voňavku

Aes Rude – prvá bronzová minca rímskej republiky

Aes Grave – rímska medená minca

Amfora – dvojuchý grécky džbán zdola nahor sa rozširujúci, s hrdlom zúženým

Apartheid – ideológia, podľa ktorej sa jednotlivé rasy musia vyvíjať úplne oddelene

Appeasment – zahraničná politika západoeurópskych mocnosti a V. v medzivojnovom období 20. stor.

Apsida – polkruhovitý, polovičnou kupolou zaklenutý priestor alebo výklenok

Arkáda – oblúkové podlubie

Archdiakonáty – územnosprávne jednotky katolíckej cirkvi

Arma – znak zemana ( hist. )

Anály – historické písomné pramene zachytávajúce udalosti v chronologickom slede

Anatéma – osobitý typ väčšej exkomunikácie

Alódium – dedičná pôda, neskôr pôda v bezprostrednej držbe zemepána

Armáles – listina o povýšení do zemianskeho stavu udelením erbu bez udelenia majetku

Arkier – uzavretá časť obytného domu vyčnievajúca z priečelia

Austroslavizmus – politický program časti predstaviteľov slovanských národov s orientáciou na Viedeň

Aurea – Cézarova zlatá minca

Akinakes – krátky dvojsečný meč Skýtov

Bratstvá – záujmové združenia kňazov alebo svetských osôb v stredoveku

Bogomili – kacírska sekta v Bulharsku a na Balkáne

Bratríci – vojenské skupiny bývalých husitských bojovníkov

Bandérium – vo všeobecnosti bojová zástava, neskôr slávnostný jazdecký oddiel, príp. ozbrojená jednotka pod zástavou toho kto ju postavil

Biela légia – organizovaná aj individuálna forma protikomunistického odboja na Slovensku v r. 1948 - 1955

Biedermeier – umelecký a životný štýl a móda v 1. pol. 19. stor.

Bigae – rímsky voz ťahaný 2 koňmi

Biatek – keltská strieborná minca

Brakteát – stredoveká strieborná minca

Bradatica – mohutná sekera s rozšírenou čepeľou

Cantus catholici – prvý slovenský katolícky slovník

Cech – organizácie remeselníkov, príp. iných výrobcov a obchodníkov za feudalizmu

Cithara sanctorum – jeden z 1. slovenských tlačených evanjelických spevníkov

Castellum – latinsky / vojenská rímska pevnosť

Chinampas – mexickí indiáni na nich pestovali úrodu, boli to úrodné pozemky, ktoré vznikli upravením močaristých častí jazera Texcoco

Chiron – múdry grécky kentaur – mytologická postava

Chronometer – prístroj na meranie času a zemepisnej dĺžky

Commonwealth – forma zväzku VB s jej bývalými kolóniami a domíniami

Containment – politika, ktorá po 2. sv. vojne v začiatkoch studenej vojny uplatňovali USA a západoeurópske štáty voči komunizmu

Čechoslovakizmus – ideový a politický prúd, vychádzal z presvedčenia, že Česi a Slováci tvoria jeden národ

Dekolonizácia – proces rozpadu veľkých koloniálnych ríš vybudovaných najmä v 19. stor.

Demografia – PVH zaoberajúca sa štruktúrou obyvateľstva

Destalinizácia – odstraňovanie kultu osobnosti J. V. Stalina

Desiatok – cirkevná daň v hodnote 1/10 úrody

Deviatok – daň poddaných zemepánovi odvádzaná v naturáliách

Disidenti – ľudia, ktorí sa vedome hlásia k spoločenstvu zastávajúcemu iné ako oficiálne ( zväčša štátom uznávané a presadzované ) normy správania, konania, zmýšľania

Diadochovia – velitelia / nástupcovia Alexandra Macedónskeho

Diplomatika – PVH zaoberajúca sa spracovaním starých dokumentov

Didrachnia – strieborná minca

Dominikál – pôda v držbe zemepána

Dualizmus – spôsob štátoprávneho usporiadania habsburskej monarchie

Dvorníci – kategória obyvateľstva v ranofeudálnom Uhorsku, pôvod siaha do veľkomoravského obdobia

Dúhovka – keltská zlatá minca

Dukát – zlatá obchodná minca, rozšírená po celej Európe

Denár – strieborná minca rímskej republiky Lapis Lazuli - svetlo až tmavomodrá nepriehľadná hornina s lazuritom

Donžon – hlavná veža hradu, hladomorňa

Dutka – strieborná minca

Efor – každoročne volený úradník v Sparte

Ejálet – samostatná územnosprávna jednotka na úrovni miestodržiteľskej provincie v osmanskej ríši

Elektrón – zliatina striebra a zlata

Empora – horná miestnosť na západnej strane rotundy

Emfyteutické právo – nemecké zákupné právo

Enata – starogrécka pohrebná obeta

Exkomunikácia – vylúčenie z cirkvi

Familiári – vo všeobecnosti čeľadníci, družníci, členovia rodiny, neskôr forma vazalskej závislosti

Fašizmus – režim a ideológia príbuzné s talianským systémom: otvorená diktatúra antiliberálneho a antidemokratického zamerania

Federácia – spojenie dvoch a viacerých štátov na základe spoločných záujmov a ústavy

Feudalizmus – spoločensko - ekonomický systém založený na federálnom vlastníctve pôdy

Florén – zlatá stredoveká minca

Fibula – lýtková kosť, ihlica

Gladius – krátky dvojsečný rímsky meč

Inkunábuly – prvotlače, najstaršie tlačené knihy

Inkvizícia – inštitúcia na vyhľadávanie a súdenie kacírov

Insurekcia – vo všeobecnosti povstanie, v uhorskom brannom systéme branná pohotovosť

Interdikt – vo všeobecnosti zákaz, druh cirkevného trestu

Internacionály – organizácie medzinárodného robotníckeho hnutia

Izmaeliti – pôvodne moslimská šiitská sekta, neskôr bulharskí mahamedáni

Izolacionizmus – jeden zo smerov americkej politiky

charakteristickým odmietaním dať sa zaťahovať do mimoamerických problémov

 

Janičiari – príslušníci elitného pešieho vojska osmanskej armády

Jobagióni – kategória ľudí s výsadným či popredným postavením, neskôr poddaní

Kampanela – zvonica

Kapitula – stály zbor kanonikov pri významnom chráme

Kastelán – správca hradu

Kódex – rukopisná kniha neúradnej povahy

Koncha – polkruhová klenba

Kopula – priestorová konštrukcia, ktorej plocha je vytvorená rotáciou rovinnej krivky alebo priamky okolo vertikálnej osi rotácie. Navrhujú sa kruhovým, polkruhovým, elipsovitým, mnohouholníkovým,

štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom

 

Grajciar – strieorná neskôr len medená stredoveká minca

Káli – indická bohyňa zla

Krinet – pancier, ktorý chránil v boji krk koňa

Kvadrigát, Viktoriát – strieborné rímske mince

Kráter – veľká grécka nádoba

Légia – 5000 rímskych peších vojakov

Lias – oddiel jury

Lekytos – grécka štíhla nádoba s úzkym hrdlom a kalichovitým horným okrajom - bol na olej

Mortárium – trecia miska, vo vnútri opatrená ostrými kamienkami na drvenie potravín

Monoxyl – plavidlo / loď/ zhotovené z jedného kusa dreva. Najstaršie monoxyly sa objavili už v mezolite

Magdalénien – najmladšia paleolitická kultúra

Matronýmia – odvodzovanie pôvodu a mena podľa matky

Matrilokácia – usádzanie sa novozaložených rodín v osade manželkinej matky

Menhir – zvislo zasadený veľký kameň

Mikrolit – drobný štiepaný kamenný nástroj

Mousterién – stredo paleolitická kultúra, ktorá sa vyvinula z Levallo / Sienu

Murus Gallicus – keltské opevnenie

Mos – zvyk po latinsky

Namur – stupeň karbónu

Nartex – krytá pravouhlá predsieň západného vchodu do starokresťanskej alebo byzantskej baziliky

Nonnos – tiež keltská strieborná minca

Oinoche – grécka kanvica

Oere – švédska strieborná minca

Obolos – staroveká grécka drobná minca v hodnote 1/6 Drachmy

Ops – starorímska bohyňa úrody

Parthenon – aténsky chrám, zasvätený bohyni Aténe

Palcát – ručná stredoveká zbraň - železná guľa s ostňami pripevnená reťazou k rúčke

Palisáda – obranná stena z drevených zahrotených kolov tesne vedľa seba kolmo zapustených do zeme

Panoš – rytiersky čakateľ

Piktogram – obraz predstavujúci určitú myšlienku, zrozumiteľnú aj bez znalosti jazyka

Pleistocén – štvrtohory

Pazúrik – tvrdá, celistvá hornina homogenného vzhľadu, kremité hľuzy

Peliké – grécka nádoba, vyvinula sa z Amfory

Pireus – 2500 ročný prístav v Aténach

Pilum – rímska kopija

Pyxida - je schránka s vekom, vyrábali sa z dreva a mali rôzne podoby - valcovitá, oválna a slúžila na vloženie rozličných predmetov

 

Pugio – rímska dýka

Quadrigae – rímsky voz ťahaný 4 koňmi

Rádiokarbónová metóda – metóda založená na skutočnosti, že všetok uhlík v živých organizmoch pochádza z atmosféry. C14 sa rozpadá s polčasom asi 5730 rokov

Rímske vojenské tábory v Panónii – Karmuntum ( Petronell, Rakúsko), Brigetio ( Ó - Szony, Maďarsko ), Slovensko - Stupava, Devín,

Bratislava, Iža, Laugaricio ( Trenčín ), Gerulata ( Rusovce Rímsky peňažný systém za cisára Augusta - 1 Aureus = 25 Denárov = 100 bronzových sesterciov = 400 Asov

 

Rohovec – kremitá konkreácia s hľuzami, celistvá hornina v rôznych farbách

Salino – ozdobný grécky mramor

Satyr – démon bujnosti Spatha - starogrécky dlhý meč Semispatha - dlhší rímsky meč Scramasax - dlhšia dýka

Toliar – pôvodne európska strieborná minca

Terakota – drobná figurálna plastika z vypálenej hliny

Tholos – starogrécka kruhová stĺpová stavba

Triéra – grécka bojová trojveslica - loď

Tot – egyptský boh mesiaca

Vale – starorímsky pozdrav dovidenia

Výplňový múr – vonkajší múr hradu

Zamat, damask a taft – rozličné druhy hodvábu

Aiolos, Aiolus, Eol – grécky boh vetrov Aisa - 1 zo starogréckych bohýň osudu Aiter - grécky boh horných nebies Apolón - grécky boh svetla a slnka Asklepios - grécky boh lekárstva

Baal –semitský boh slnka, najvyšší babylonský boh, fenicky boh Boreas - grécky boh severného vetra

Dionýzos – grécky boh vína

Donar – grécky, germánsky boh hromu Euros - grécky boh východného vetra Ganymedes - grécky čašník bohov Hymén - grécky boh sobáša

Hypnos – grécky boh spánku

Chaos – grécky podzemný boh, syn noci Chronos - grécky boh zosobňujúci čas Icelos - grécky boh snov

Iduna – grécky boh rozdávajúci večnú mladosť Kronos - grécky boh času, syn a nástupca boha Urána Maius - grécky boh vzrastu rastlín

Moira – 1 z gréckych bohýň osudu Nereus - grécky boh mora

Notos – grécky boh južného vetra

Olymp – sídlo starogréckych bohov Pan - grécky boh lesov a pastierov Poseidon - grécky boh mora

Plutos – grécky boh bohatstva

Sotér – titul k menu niektorých gréckych bohov Tanatos - grécky boh smrti

Tartaros – titan, grécky boh podsvetnej priepasti Tyché - grécky boh náhody

Urános – grécky boh neba

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#politika appeasmentu #Dominkal #dejepis historické pramene #grécky chrám parthenon


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020