Štát, jeho funkcie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 305 slov
Počet zobrazení: 5 124
Tlačení: 491
Uložení: 471
Štát, jeho funkcie
 
Štát je forma organizácie spoločnosti , ktorá vznikla a existuje na základe spoločenskej zmluvy, je neosobný mocenský mechanizmus, ktorého cieľom je efektívne spravovať územie a všetko, čo sa na tomto území nachádza: ľudia, inštitúcie, majetok, príroda a pod. Štát sú aj inštitúcie, ktoré rozhodujú a kontrolujú. Pojem štát pochádza z latinského slova status , čo znamená stav ,ústava alebo poriadok.

Rozlišujeme status naturalis – prirodzený stav , stav existujúci pred štátom , status civilis –občiansky  stav odvodený od vzniku štátu. Rímskou expanziou a vytváraním Imperium Romanum zaniká význam mestského štátu a štát začali označovať pojmami imperium , neskôr Machiavelli zaviedol  používanie výrazu štát vo forme republiky a monarchie. V 18. a 19. sa význam pojmu štát postupne stabilizoval. V minulosti štáty vznikali alebo sa rozširovali najmä prvotnou  okupáciou . V súčasnosti  sú legálne rôzne spôsoby vzniku štátu , či už zvonka alebo z iniciatívy parlamentu. Napr. po druhej svetovej vojne vzniklo Česko- Slovensko , pričlenením napr. NSR a NDR, rozčlenením napr. Česko, Slovensko, odčlenením časti územia od pôvodného štátu a pod.

Pod pojmom štát chápeme politický, ekonomický, sociálny a geograficko-teritoriálny útvar a na ňom žijúce obyvateľstvo, nad ktorým viac alebo menej z jeho vôle vykonávajú moc príslušné štátne orgány. Moc vo vnútri i navonok štátu je nezávislá a uznaná inými štátmi. Obsah štátu určuje ústava, zákony, a po voľbách  aj program väčšiny Štátna moc sa realizuje prostredníctvom funkcií štátu. Charakter funkcií podmieňuje viacero faktorov. Môže to byť veľkosť štátu, stupeň priemyselného rozvoja štátu, vojenský potenciál, surovinová základňa. Funkcie štátu : vonkajšie a vnútorné. Medzi vonkajšie funkcie štátu  / zahraničná politika štátu / sú zamerané na zabezpečovanie hospodárskej a politickej spolupráce s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami, na ochranu pred agresiou a vonkajšiu bezpečnosť štátu, vytváranie  priaznivej predstavy  o štáte , o stave  dodržiavania ľudských práv, právnom systéme , kultúre a pod

Vnútorné
funkcie môžeme nazývať aj vnútornou politikou štátu a zaraďujeme  sem: ochranu práv a slobôd občanov, ochranu verejného a súkromného majetku, ochranu verejného poriadku, ochranu kultúrnych pamiatok a prírody, tvorbu pravidiel hospodárskeho života  a ich zabezpečovanie, podporu  a rozvoj školstva , vzdelania, vedy a kultúry .
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018