Znaky štátu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 504 slov
Počet zobrazení: 6 952
Tlačení: 482
Uložení: 496
Znaky štátu
 
Štát má tieto špecifické znaky : štátnu moc, ktorá je viazaná na určité sústavy štátnych orgánov, štátne územie  a hranice, štátne občianstvo, štátne symboly, štátnu suverenitu

Štátna moc j e taký druh verejnej moci, keď možnosť určovať správanie všetkých členov v spoločnosti  sa sústredila v rukách  určitej skupiny , ktorá sa zaoberá len výkonom moci. Štátna moc je vlastne zvrchovaný mechanizmus, ktorý spravuje vývoj  na určitom území. V demokratickom režime sú pojmy štátna moc a politická moc identické / totožné / . Územie štátu je  priestor vymedzený hranicami štátu . Predstavuje celý  suchozemský povrch  vo vnútri  štátnych hraníc , vnútorné vodstvo, prípadne pobrežné teritoriálne / územiu prislúchajúce vody /. Vzdušný priestor, a priestor pod povrchom Zeme smerom k jadru Zeme. K štátnemu územiu patrí aj priestor bojových lodí a bojových lietadiel. Územie štátu  sa môže rozširovať , zmenšovať  ba aj zanikať. Štátne občianstvo  znamená príslušnosť osoby k určitému štátu. Je to trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom. V podmienkach demokracie štátni  občania sú zdrojom štátnej moci. V zmysle spoločenskej  zmluvy si slobodne vytvárajú štát  a štátnu moc, ktorej sa dobrovoľne podrobujú. Na správe štátu sa zúčastňujú priamo prostredníctvom zvolených zástupcov. Medzi štátom a občanom je štátnoobčiansky vzťah , teda že práva a povinnosti majú obaja : štát aj občania.

Štátne občianstvo
možno nadobudnúť : narodením rodičov, z ktorých je aspoň jeden štátnym občanom , alebo narodením sa na príslušnom štátnom území, naturalizáciou- uzatvorením manželstva s cudzincom, udelením štátneho občianstva na základe žiadosti. Štátne občianstvo udeľuje Ministerstvo vnútra  SR a nadobúda sa doručením listiny s udeleným štátnym občianstvom. Štátne občianstvo nemožno odňať nikomu proti jeho vôli. Štátne symboly vznikali a stabilizovali sa na prelome  18.a 19. stor.  a majú zväčša národný význam, pretože vyjadrujú cestu národov k štátnosti a samostatnosti. Spolu s názvom štátu  sú to vonkajšie prejavy štátnosti , ktorými sa štát reprezentuje  navonok a zároveň vyjadruje svoju históriu, štátnu formu a národnú identitu. Štátne symboly SR schválila Národná rada SR zákonom 63 /1993/ a patrí k nim : štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Štátny znak  sa používa na významných listinách  NR SR  a vláda SR na insigniách starostov, primátorov obcí a miest , v zasadacích  a rokovacích miestnostiach  štátnych a samosprávnych orgánov  ale aj na označovanie prírodných rezervácií , používajú ho  ústredné orgány štátnej správy, štátne organizácie ,  orgány verejnej správy.

Štátna vlajka sa skladá z pozdĺžnych  pruhov : bieleho , modrého, červeného , na prednej polovici vlajky  je štátny znak .Štátna pečať  tvorí štátny znak, okolo ktorého  je do okruhu nápis  Slovenská republika. Priemer pečate je 45mm a má ju prezident. Štátna hymna je tvorená prvými dvoma slohami piesne Jána Matušku  Nad Tatrou sa blýska  na nápev ľudovej piesne, ktorá vznikla v roku 1844 pri odchode študentov Ľudovíta Štúra  z Prešporského lýcea do Levoče na protest proti perzekúciám ich učiteľa .  Štátna suverenita sa vymedzuje ako  nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci , či už vo vnútri štátu alebo  mimo hraníc daného štátu. Rozlišujeme  suverenitu vonkajšiu a vnútornú. Vnútorná suverenita štátu znamená nezávislosť štátnej moci od iného politického subjektu, vo vnútri štátu. V demokratických štátoch to znamená moc podrobenú zákonom. Vonkajšia suverenita znamená právo štátu  uzatvárať medzinárodné dohody a zmluvy ,nadväzovať  a udržiavať diplomatické styky  a pod.  Suverenita je  v medzinárodných vzťahoch politický a právny  výraz nezávislosti a samostatnosti štátu .Neznamená izoláciu , ale predpokladá nevyhnutnosť spolupracovať s inými štátmi- príkladom je kolektívna bezpečnosť.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.8)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014