Kontrolné diktáty SJ pre 9. ročník

  Názov práce Kategória
Slovenčina Diktát na opakovanie pravopisných javov (9. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na interpunkciu v jednoduchom súvetí (9. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na ohybné slovné druhy (9. ročník) Diktáty
Slovenčina Diktát na interpunkcia vo vete, opakovanie pravopisných javov z 8. ročníka Diktáty
0.010