Vnútorný obchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 219 slov
Počet zobrazení: 1 512
Tlačení: 62
Uložení: 72

OBCHOD

 • obchod je nevýrobné odvetvie národného hospodárstva, ktoré tvorí článok medzi výrobou a spotrebou

Funkcie obchodu

 1. prekleňovacia funkcia
  1. priestorová – prekleňuje sa priestorový nesúlad medzi výrobou a spotrebou (z dôvodu prírodných podmienok – rôzne geografické pásma a ekonomických podmienok – zdroje surovín)
  2. časová – prekleňuje sa časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou, príčinou je sezónny charakter výroby a spotreby, môže ísť o:
   • prvú situáciu, keď sa vyrába len v určitom čase, ale spotrebúva sa celý rok (kompóty)
   • druhú situáciu, keď sa vyrába celý rok, ale spotrebúva sa len v sezóne (lyže)
  3. kvantitatívna (množstevná) funkcia
   1. zberová – obchod nakupuje tovary od rôznych výrobcov a následne ich predáva
   2. rozdeľovacia – obchod nakupuje od veľkovýrobcov vo veľkých baleniach a pripravuje tovar na predaj v malých spotrebiteľských baleniach
  4. kvalitatívna funkcia
 • zahŕňa zošľachtenie tovaru (dozrievanie ovocia, syrov, vína), ale aj pretváranie úzkeho sortimentu na širokých „obchodný“ sortiment
 • sortimenty:
  • široký – veľa druhov tovaru
  • úzky – jeden druh alebo málo druhov
  • hlboký – jeden druh, veľa variantov
  • plytký – málo druhov, veľa variantov
 1. úverová funkcia
 • zákazník zaplatí 1. platbu a zvyšok na splátky
 1. poradenská funkcia
 • obchod poskytuje odborné informácie o tovare, o jeho údržbe a používaní
 1. informačná funkcia
 • prenášanie informácií z výroby do spotreby
 1. funkcia výrobného charakteru
 • doplnková funkcia (úprava odevu, špecifické balenie)
 1. riziková funkcia
 • obchod na seba preberá riziká spojené so skladovaním, dopravou, poškodením a znehodnotením tovarov

Rozdiel medzi veľkoobchodom a maloobchodom

 • veľkoobchod je medzičlánok medzi výrobou a maloobchodom, pričom jeho základnou prevádzkovou jednotkou je SKLAD
 • maloobchod je medzičlánok medzi veľkoobchodom a spotrebiteľom, pričom jeho základnou prevádzkovou jednotkou je MALOOBCHODNÁ PREDAJŇA

Členenie veľkoobchodu

 1. Podľa vlastníckych vzťahov a rozsahu poskytovaných služieb
  1. samostatní veľkoobchodníci
   1. s úplnou ponukou služieb
   2. s obmedzenou ponukou služieb
  2. makléri a agenti
  3. obchodné orgány výrobkov
 2. Podľa väzby na ostatné články
  1. samostatných VO – nenadväzuje na iný článok
  2. integrovaný VO – VO sa spája s MO a VO plní niektoré funkcie MO
 • Podľa princípu obsluhy
  1. dodávkový VO – tradičná forma
  2. odvážací VO – forma cash & carry

Samostatní veľkoobchodníci s úplnou ponukou služieb

 • ido o podniky so spotrebným tovarom, ktoré predávajú maloobchodníkom
 • zaraďujú sa sem aj tzv. „priemyselní distribútori“, ktorí predávajú svoj tovar na ďalšie spracovanie

Samostatní veľkoobchodníci s obmedzenou ponukou služieb

 1. cash & carry (zaplať a odvez)
  • ide o systém, kde zákazník príde, tovar si sám vyberie a zaplatí (METRO)
  • princípy:
   • je stanovené minimálne množstvo odberu
   • platí sa v hotovosti
   • tovar si zákazník vyberá aj odváža sám
   • je potrebná karty (najčastejšie nakupujú živnostníci)
  • výhody pre zákazníka:
   • ušetrenie nákladov a času
   • zákazník má prehľad o sortimente a tovaroch
   • operatívne si môže dopĺňať zásoby v predajni a nemusí tovar skladovať
  • výhody pre veľkoobchodníka:
   • nemá neplatičov- za tovar dostane zaplatené ihneď a v hotovosti
   • šetrí prepravné náklady
   • nepotrebuje veľké množstvo pracovníkov (šetrí mzdové náklady)
   • riziká preberá zákazník
 1. zásielkový
  • veľkoobchodníci zasielajú svoju ponuku maloobchodníkom formou katalógov
  • dodávka tovaru poštou alebo kuriérom, ktorú zabezpečuje väčšinou veľkoobchod
  • využíva sa pri šperkoch alebo kozmetike (AVON)
 2. VO s nákladným autom
  • pojazdný VO, ktorý plní funkciu predávajúceho aj dopravcu
  • predáva ohraničený sortiment, predaj sa realizuje za hotovosť
  • využíva sa pri predaji mliečnych výrobkov, mrazených výrobkov

Etapy prác v sklade VO

 1. PRÍJEM
  • hrubý príjem – hrubý odber dodávky, kontrola neporušiteľnosti zásielky, celistvosť obalov, celkové množstvo, hmotnosť, dodaný sortiment
  • čistý príjem – preberanie tovaru po kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke
   • kvantitatívna kontrola – počas tejto prebierky sa vytvárajú manipulačné a skladovacie jednotky (prepočítavanie, premeriavanie, preväzovanie)
   • kvalitatívna kontrola – pomocou zmyslových orgánov, prípadne odberov vzoriek do laboratória
 1. SKLADOVANIE
 • táto etapa zahŕňa uloženie, ošetrenie, triedenie a spotrebiteľskú úpravu tovaru
 • môže uskladňovať voľne (boxy a zásobníky), do vrstiev, do regálov, do obalov, na palety
 • druhy skladov:
  1. podľa spôsobu uskladnenia
   • otvorené – štrk, piesok
   • polootvorené – hlina, cement
   • kryté – potraviny
   • špeciálne – mrazené potraviny
  2. podľa funkcie
   • nákupné – poľnohospodárske produkty
   • obchodné – prevádzkové a odbremeňovacie
  3. podľa doby skladovania
   • úložné
   • distribučné – len na dočasnú dobu, 24 hodín
 • požiadavky na skladovanie:
  • rešpektovať druh tovaru (špeciálne podmienky)
  • uloženie tovaru prehľadne kvôli manipulácii
  • potrebné využiť racionálnu plochu skladu
  • brať do úvahy frekvenciu (častosť príjmu a odberu)
  • rešpektovať hmotnosť
  • rešpektovať neprípustnosť v blízkosti skladovania určitých druhov tovarov
 1. EXPEDÍCIA
  • prevzatie objednávok a ich spracovanie
  • premiestňovanie tovarov na miesto vytvorenia expedičnej jednotky
  • úprava a vytvorenie expedičnej jednotky
  • kontrola expedičnej jednotky
  • vyexpedovanie a preprava do maloobchodu

Znaky maloobchodu

 • centralizovaný nákup od veľkoobchodu
 • decentralizovaný predaj spotrebiteľom
 • predaj tovaru spotrebného charakteru
 • predaj v malých množstvách

Úlohy maloobchodu

 • približuje tovar ku konečným spotrebiteľom
 • plynulý prísun tovarov a predaj

Členenie maloobchodných predajní

 1. podľa rozsahu služieb
  1. samoobslužná predajňa
   • výhody pre zákazníka:
    • rýchly nákup
    • nerušený predaj
    • hygienický predaj
   • výhody pre predávajúceho:
    • menej obslužného materiálu
    • menšia námaha pre predavačov
    • vyšší obrat a vyššia produktivita práce
 1. maloobchod s vlastným výberom
  • zákazník si tovar vyberá sám, pričom obsluhu a inkaso vykoná predavač
 2. maloobchod s ohraničenou ponukou služieb
  • najčastejšie ide o tovary príležitostného dopytu, napr. predajne s nábytkom
 3. maloobchod s úplnou ponukou služieb
  • luxusné špecializované predajne
 4. podľa sortimentu
  1. maloobchod so širokým sortimentom (TESCO)
  2. maloobchod s úzkym sortimentom (ZELOVOC)
  3. maloobchod s hlbokým sortimentom (VINOTÉKA)
  4. maloobchod s plytkým sortimentom (VEČIERKA)
 5. podľa metód práce (predajné priestory)
  1. kamenné predajne:
   • špecializované predajne
   • obchodné domy
   • supermarkety (BILLA)
   • hypermarkety (TESCO)
   • večierky – predajne s predĺženou predajňou
 1. bez predajných priestorov:
  • zásielkový obchod
   • katalógový predaj
   • výhody pre zákazníka – pohodlie, šetrenie času
   • nevýhody pre zákazníka – neviem zistiť kvalitu, veľkosť
   • výhody pre podnik – menej pracovníkov, nepodlieha časovým výkyvom, nepotrebuje predajné priestory
   • nevýhody pre podnik – riziká, nemá priamy kontakt so zákazníkom, náklady na reklamu, expedíciu a výrobu katalógov
  • priamy marketing
   • podstata je v reklamnej kampani, kde sa výrobok predstaví zákazníkom
   • teleshopping, telemarketing, priama distribúcia, direct mail
 1. predaj pomocou automatov
  • majú opodstatnenie na frekventovaných miestach (školy, nemocnice, stanice)
  • cigarety, nápoje
 2. pomocou obchodných cestujúcich – personal selling
 3. elektronický obchod
  • obchody založené na elektronickom spracovaní a prenose informácií
  • prenos údajov sa uskutočňuje prostredníctvom verejne prístupných komunikačných sietí (internet) alebo prostredníctvom uzavretých sietí (prístup majú len určité organizácie)
   • B2C – predaj konečným spotrebiteľom
    • internetoví obchodníci predávajú tovar konečným spotrebiteľom
   • B2B – obchod medzi podnikmi
    • komunikácia s ostatnými firmami, podnik využíva internet na objednávanie tovaru, prijímanie faktúr a platby za tovar
   • C2C – obchod medzi zákazníkmi
    • pri ňom sa bežní zákazníci stávajú predávajúcimi
   • C2B – obchod z iniciatívy zákazníkov
    • zákazníci nemusia čakať na zaslanie katalógov alebo iných informácií o tovare, sami si ich môžu vyhľadať, porovnať ponuky a rozhodnúť sa pre nákup

Výhody internetového obchodu

 • pre predajcu
  • predaj non-stop
  • úspora nákladov, času
  • online spracovanie objednávok
  • jednoduchá aktualizácia informácií
 • pre zákazníka
  • nákup non-stop
  • úspora času, peňazí
  • pohodlný nákup z domu
  • široký sortiment

Kooperácia v maloobchode

 1. filiálkové reťazcové predajne (TESCO)
  • predajne s pobočkami na viacerých miestach
  • znaky – predávajú podobný druh tovaru, majú centrálne nakupovanie, centrálnu tvorbu cien, spoločnú propagáciu, spoločnú kontrolu
  • výhody – nákup väčšieho množstva za nižšie ceny, rozdelenie nákladov na reklamu na viaceré predajne, jednotná tvorba cien
 1. shopping centrá (ESC)
  • sústreďujú sa tu rozličné typy maloobchodných jednotiek vrátane služieb (aj zábavného typu)
  • môžu vzniknúť zoskupením rôznych majiteľov pod jednu správu alebo vybudovaním celého strediska, ktoré ho riadi, financuje a prevádzkuje, zabezpečuje všetky strediská (upratovanie, údržba) a rozhoduje o výbere nájomcov a sortimente predaja
 2. franšízing (MCDONALD)
  • moderná forma obchodu
  • vzniká na základe zmluvy o franšízingu, ktorú medzi sebou uzatvárajú frašízer (poskytovateľ licencie) a franšizant (nadobúdateľ licencie)
  • výhody pre franšizéra:
   • preniknutie na nové trhy
   • otváranie nových maloobchodných jednotiek na cudzie náklady
  • nevýhody pre franšizéra:
   • riziko pokazenia goodwillu
   • vychovávanie konkurencie
   • vysoké náklady na zaučenie franšizanta
  • výhody pre franšizanta:
   • nemusí sa presadzovať na trhu
   • poskytnutá pomoc zo strany franšizéra pri štarte podnikania
  • nevýhody pre franšizanta:
   • povinnosť platiť poplatky
   • nemožnosť rozletu
   • nutnosť dodržiavania zmluvy

Základné práva spotrebiteľa

 • upravuje Zákon na ochranu spotrebiteľov
 • práva – nárok na reklamáciu tovaru, výmenu tovaru, oprava tovaru (v záručnej dobe)

Čiarový kód

 • európsky je EAN
 • slovenský je 858 na začiatku
 • je 13-miestny
 • ďalšie 4 čísla určujú výrobcu, dodávateľa
 • ďalšie určujú druh výrobku
 • na konci je kontrolné číslo

Registračná pokladnica

 • výhody pre predajcu:
  • čiarový kód je výhodou pri inventarizácii
  • informácie o počte zákazníkov a o výške tržby
 • výhody pre spotrebiteľa:
  • urýchľuje kúpu
  • kontrolu svojho nákupu´
  • prehľadné informácie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013