Odmeňovanie práce

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 415 slov
Počet zobrazení: 1 250
Tlačení: 78
Uložení: 73

ODMEŇOVANIE PRÁCE

 • mzda – peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (pri naturálnej mzde), ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu
 • základné formy mzdy:
  • časová mzda
   • najpoužívanejšia forma mzdy najmä tam, kde sa pracovný výkon nedá odmerať (administratíva, strážna služba,...)
   • jej výška závisí od odpracovaného času
  • úkolová mzda
   • závisí od skutočného výkonu zamestnanca
   • používa sa u zamestnancov, kde možno výkon merať podľa noriem (stavebný robotníci)
  • podielová mzda
   • používa sa pri predaji statkov a služieb
   • stanoví sa určitým percentom z tržby (predavač, uzavretie poistky,...)
  • zmiešaná (kombinovaná) mzda
   • možno kombinovať:
    1. časovú a úkolovú mzdu
    2. časovú a podielovú mzdu
   • manažérska mzda
    • určuje sa na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom
    • závisí od charakteru práce a od situácie na trhu práce (vedúci pracovníci)
   • naturálna mzda
    • mzda, ktorú možno použiť len so súhlasom zamestnanca
    • časť mzdy dostane vo forme výrobkov alebo služieb
   • mzdová tarifa – hodinová mzda pri časovej mzde
   • mzdová sadzba–hodinová mzda pri úkolovej mzde
   • výpočet časovej mzdy:
    • na základe hodinovej mzdovej tarify (napr. robotníci vo výrobe)
   • na základe mesačnej tarify (napr. administratíva)
   • výpočet úkolovej mzdy:
    • úkolová mzda sa vypočíta ako:
   • úkolovú sadzbu vypočítame:
    1. na základe výkonovej normy množstva (VNM)
    2. na základe výkonovej normy času (VNČ)
   • doplnkové formy mzdy:
    • odmeny – môžu byť mesačné, ročné alebo mimoriadne
    • prémie – môžu byť stanovené ako % z časovej alebo úkolovej mzdy alebo pevnou čiastkou
    • osobné ohodnotenie – používa sa tam, kde sa sleduje v práci zásluhovosť
    • podiely na výsledku hospodárenia – 13. a 14. plat
   • výpočet mzdy

Hrubá mzda

= základná mzda

 

+ doplnková mzda

 

+ mzdové zvýhodnenie

 

+ náhrady mzdy (za neodpracovaný čas)

Čistá mzda

= hrubá mzda

 

– POI (13,4%)

 

čiastkový základ dane

 

– nezdaniteľná časť na daňovníka

 

zdaniteľná mzda

 

– daň (19%)

 

+ náhrady príjmu (pri PN)

 • cena práce –mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ
 • nominálna mzda – peňažná suma, ktorú zamestnanec dostane
 • reálna mzda –množstvo tovarov a služieb, ktoré možno za mzdu kúpiť
 • minimálna mzda – najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok, minimálna mzda sa mení ročne (rok 2017 – 435 €)
 • funkcie mzdy:
  • sociálna funkcia – zabezpečuje životnú úroveň
  • ekonomická funkcia
   • mikroekonomická – spočíva v motivovaní zamestnancov a ovplyvnení nákladov
   • makroekonomická – má vplyv na tovarovo-peňažné trhy a môže ovplyvňovať infláciu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014