Logistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 871 slov
Počet zobrazení: 1 827
Tlačení: 66
Uložení: 67

LOGISTIKA

Pojem logistika a uplatnenie logistiky v materiálovom hospodárstve

 • logistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá:
  • fyzickými tokmi tovaru od dodávateľa k odberateľovi (zahŕňajú dopravu, prebierku a skladovanie)
  • informačnými tokmi v ústnej a písomnej podobe (uskutočňujú sa pomocou dokladov – dodací list, príjemky, skladová karta)

Definícia krátkodobého majetku podniku

 • pôsobí v podnikovom transformačnom procese krátkodobo (do jedného roka) a celý sa v ňom spotrebuje
 • slúži na zabezpečenie prevádzky, t. j. na priamu výrobu alebo na realizáciu služieb
 • zúčastňuje sa len jedného výrobného cyklu, pretože sa spotrebuje naraz a celú hodnotu prenáša na výrobky, na výrobu ktorých sa použil

Zložky krátkodobého majetku podniku

 • krátkodobý majetok podľa charakteru členíme na:
  • zásoby
  • krátkodobý finančný majetok
  • krátkodobé pohľadávky

Význam zásob pre podnik

 • zásoby umožňujú plynulý priebeh podnikového transformačného procesu, čím sa zvyšuje jeho efektívnosť
 • podnik si vytvára zásoby vo všetkých fázach transformačného procesu, preto k zásobám zahŕňame – materiál, nedokončenú výrobu, polotovary, hotové výrobky, zvieratá a tovar

Členenie zásob

 1. nakupované zásoby
  1. výrobkové materiály (súčasť výrobku)
   • základné materiály ® tvorí podstatu výrobku, napr. látka – šaty
   • pomocné materiály ® dotvára vzhľad výrobku, napr. gombíky
   • obaly ® chránia výrobky
  2. technologické materiály – pri prevádzke strojov, napr. oleje, palivo
  3. nakupovaný tovar – niektoré tovary podnik nevyrába, ale potrebuje ich na kompletizáciu svojich výrobkov, napr. autorádiá
  4. zvieratá – zvieratá, ktoré si podnik nakupuje za účelom chovu, napr. sliepky
 2. zásoby vlastnej výroby
  1. nedokončené výrobky – zatiaľ nie sú určené na predaj, v podniku sa ďalej spracúvajú (výrobok pred vstupnou kontrolou)
  2. polovýrobky – pre jeden podnik sú hotovým výrobkom (cesto) a druhý podnik ich dokončuje (pečenie koláčov), podnik môže polovýrobky predať (diel auta) a tie nazývame polotovary vlastnej výroby
  3. výrobky – konečné výsledky výroby
  4. tovar v predajniach – výrobky odovzdané do podnikovej predajne
  5. zvieratá – prírastky chovu (kuriatka)

Organizácia a ciele zásobovania

 • organizácia zásobovania – zásobovací útvar môže byť v obchodnom alebo výrobnom úseku, vo veľkých firmách má dva oddelenia (nákup a skladovanie) a v malých firmách (zásobovači, nákupcovia)
 • ciele zásobovania:
  1. technické – zabezpečiť zásoby v požadovanom množstve, sortimente a v správnom čase a mieste
  2. ekonomické – obstarať a skladovať s optimálnymi nákladmi

Zásobovacie činnosti

 • plánovanie zásob
 • nákupná činnosť
 • skladovanie a evidencia
 • riadenie zásob

Nákupná politika

 • obstarávanie zásob (materiálu) a uskutočňuje sa prostredníctvom prvkov nákupnej politiky:
  1. súvisiace s predmetom nákupu – cena, množstvo, kvalita
  2. súvisiace so zdrojmi nákupu – počet dodávateľov, územné rozloženie
  3. súvisiace s tvorbou podmienok nákupu – nákupná reklama
 • nákupnú politiku možno vyjadriť:

dodávateľ ® prepravca ® odberateľ (príjemca)

Postup pri obstarávaní

 1. výber spôsobu obstarávania
  1. náhodné (od prípadu k prípadu) – používa sa v zákazkovej výrobe
  2. skladové
  3. bezskladové (just in time) – používané v automobilovom priemysle a v stavebníctve
 2. prieskum trhu
  • zabezpečuje ho marketing
  • pripravuje podklady pre výber dodávateľa, určenie cien,...
 3. výber vhodného dodávateľa
  • podnik si vypracúva obstarávaciu kalkuláciu – prepočítava si obstarávacie náklady
  • berie do úvahy kritéria ako sú cena, kvalita, sortiment, bonita dodávateľa, platobné a dodacie podmienky, goodwill,...
 4. právne zabezpečenie dodávky
  • uskutočňuje sa podľa kúpnej zmluvy, ktorú upravuje Obchodný zákonník
  • kúpna zmluva vzniká na základe objednávky (ústna, písomná, e-mailom,...)
 5. uskutočnenie dodávky
  • môže sa uskutočňovať vlastnými dopravnými prostriedkami alebo ju uskutočnia verejný prepravcovia (Železnice SR)
 6. prevzatie dodávky
  • prevezme ju na základe dodacieho listu väčšinou vedúci skladu alebo jeho zástupca, urobí kvalitatívnu, kvantitatívnu a sortimentnú prebierku, vystaví príjemku a zapíše tovar do skladovej karty
  • ak zistí nedostatky spíše ich do protokolu, ktorý slúži ako podklad pre reklamáciu
 7. zaplatenie dodávky
  • odberateľ zaplatí podľa podmienok kúpnej zmluvy, zaplatí faktúru, ktorú si zapíše do knihy prijatých faktúr
  • najčastejšie sa platí bezhotovostným prevodom na účet

Kúpna zmluva

 • dvojstranný právny akt (záväzok) zmluvných strán kupujúceho a predávajúceho
 • podstatné náležitosti kúpnej zmluvy
  • zmluvné strany – názov, sídlo, zástupcovia
  • druh a kvalita – spôsob určenia kvality tovaru závisí od toho či je zastupiteľný (každý kus má rovnaké znaky) alebo nezastupiteľný (každý kus je iný – pozemok, dom)
  • množstvo:
   • základné merné jednotky, ale aj špeciálne v ZO (bavlna v balíkoch, ropa v bareloch)
   • určené presne alebo približne (cca, ±)
   • brutto (hrubý, celkový – BTTO), netto (čistý, bez obalu – NTTO), tara (hmotnosť obalu, pohotovostná hmotnosť – TA), nettisimo ( absolútne čistá váha)
 • cena:
  • môže byť stanovená ako priama (pevná) cena, napr. 140 €/ks alebo nepriama (pohyblivá) cena – dohodnú sa pravidlá, podľa kt. sa cena určí neskôr alebo platí cena uzavretá na burze)
  • zľavy z ceny – skonto (zrážka z ceny za rýchle platenie), rabat (množstevná, vernostná zľava), bonifikácia (zľava za drobné straty, napr. za odparenie)
 • vedľajšie náležitosti kúpnej zmluvy:
  • balenie:
   • druh obalu a spôsob balenia
   • ak sa nedohodnú tak sa použije obal typický v krajine predávajúceho
   • súčasťou niektorých obalov je signo (návod na zaobchádzanie s tovarom)
  • dodacie podmienky:
   • dodacia lehota – kupujúci chce čo najkratšiu dodaciu lehotu, rozlišujeme termínové a promptné obchody
   • miesto plnenia dodávky – symbolicky (odovzdávajú sa len doklady) alebo osobne
   • miesto prechodu nákladov a rizík
  • platobné podmienky:
   • subjekty platenia
   • miesto – banka kupujúceho alebo predávajúceho
   • spôsob – bezhotovostne, hotovostne
   • lehota – pred dodávkou, počas dodávky, po dodávke
  • chyby plnenia kúpnej zmluvy
   • najčastejšie chyby v plnení KZ:
    • nedodržanie kvality, druhu, množstva alebo času dodania
    • neprevzatie tovaru bez uvedenia dôvodu
    • nezaplatenie za tovar (dubiózne riziko – riziko z nezaplatenia)
    • chyby v dokladoch
   • chyby môžu byť:
    • zjavné – odhalíme ich na prvý pohľad
    • skryté – nedajú sa zistiť bežnou prehliadkou

Náklady spojené so zásobami

 • členia sa na:
  • náklady na obstaranie zásob
   • náklady pri nákupe
   • náklady pri výrobe
  • náklady na držanie zásob
   • úroky a poistenie
   • náklady na skladový priestor a správu zásob
   • náklady z rizika (fyzické a morálne opotrebenie, nepredajnosť výrobkov)
  • náklady deficitu – straty z predčasného vyčerpania zásob vtedy, ak okamžitá skladová zásoba nestačí k včasnému uspokojeniu zákazníkov, pričom to môže mať tieto následky:
   • nesplnená zákazka
   • zrušená objednávka
   • narušenie plynulosti práce
   • zvýšenie veľkosti prestojov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017