Finančný trh, Funkcie finančného trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 16.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 036 slov
Počet zobrazení: 304
Tlačení: 14
Uložení: 14

Finančný trh

-je miesto, kde sa stretáva ponuka finančných prostriedkov a dopyt po týchto prostriedkoch

-výsledkom stretnutia ponuky a dopytu po finančných nástrojoch je ich cena, ktorá má rôznu podobu (poistné, kurz, úrok)

-prostredníctvom finančného trhu sa presúvajú prostriedky od tých, ktoré ich majú prebytok (prebytkový sektor – veritelia), k tým, ktoré spotrebúvajú viac ako sú ich príjmy (deficitný sektor – dlžníci)

-je univerzálnym trhom

Funkcie finančného trhu

 • Akumulačná funkcia – zhromažďovaanie finančných prostriedkov z prebytkových zdrojov.
 • Alokačná funkcia – umiestnenie finančných prostriedkov tam, kde prinesú výnos.
 • Prerozdelovacia funkcia – sprostredkovanie zmeny držby (vlastníckych práv) finančných nástrojov.
 • Selektívna funkcia – rozdielny prístup k jednotlivým subjektom trhu, podporuje rozvoj perspektívnych subjektov a urýchľuje zánik neperspektívnych subjektov.
 • Funkcia ochrany investorov
 • Platobná funkcia
 • Politická funkcia
 • Cenotvorná funkcia – tvoria sa ceny finančných nástrojov

Základné segmenty finančného trhu

A: Peňažný trh

Trh s krátkodobými finančnými nástrojmi, ktorých splatnostnosť je kratšia ako 1 rok. Slúži na krytie krátkodobých potrieb.

Subjekty peňažného trhu

 • banky
 • podniky
 • obyvateľstvo

Nástroje peňažného trhu

- krátkodobé pôžičky a úvery (kontokorentný úver)

- krátkodobé vklady (vklady na požiadanie - vista vklady)

- krátkodobé cenné papiere (šeky, poukážky)

- iné krátkodobé nástroje (faktoring, operatívny leasing..)

Charakteristické vlastnosti nástrojov peňažného trhu

- vysoká likvidita

- nízke riziko /menšia pravdepodobnosť, že sa zmení situácia na peňažnom trhu/

- nižšie výnosy

- väčšia stálosť cien

Základnou cenou na peňažnom trhu je úrok. Jeho výšku ovplyvňuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitáli a menová politika centrálnej banky.

Rozdelenie peňažného trhu

 1. podľa nástrojov
 2. a) trh krátkodobých úverov
 3. b) trh osobitných foriem podnikania (faktoring, forfaiting)
 4. c) trh cenných papierov (šeky)
 1. podľa organizovanosti
 2. a) organizované (burza)
 3. b) neorganizované

B: Kapitálový trh

Trh so strednodobými a dlhodobými finančnými nástrojmi, ktorých splatnosť je dlhšia ako jeden rok. Slúži na financovanie investícií.

Subjekty kapitálového trhu

 • podniky
 • banky
 • poisťovne
 • správcovské spoločnosti
 • orgány verejného sektora
 • medzinárodné a nadnárodné inštitúcie
 • obyvateľstvo

Nástroje kapitálového trhu

- strednodobé a dlhodobé úvery (hypotekárny úver)

- strednodobé a dlhodobé vklady (termínované vklady)

- strednodobé a dlhodobé cenné papiere (akcie, dlhopisy)

- iné strednodobé a dlhodobé nástroje (forfaiting, finančný leasing)

Cenami na kapitálovom trhu sú úrok, kurzy cenných papierov, ceny predkupných práv.

Rozdelenie kapitálového trhu

 1. Základné rozdelenie
 2. a) Primárny trh

- obchodovanie s novými cennými papiermi

- emitent cenných papierov získava finančné prostriedky na investovanie

 1. b) Sekuntárny trh

- obchodovaine s tzv. starými CP

- emitent CP už nezískava ďalšie prostriedky

- hlavné úlohy

- zabezpečiť likvidity cenných papierov

- určenie cien CP, ktoré emitent predáva na primárnom trhu

 1. Podľa organizovanosti rozdeľujeme sekuntárne trhy na:
 2. a) organizovaný trh - burzový trh, miniburzový - voľne prístupný OTC

OTC - obchodníci disponujú základnou zásobou cenných papierov, sú ochotní uskutočniť obchod s každým, kto príjme ich cenu

 1. b) neorganizovaný trh - na základne inzerátov, medzi známymi
 1. Podľa vzťahu investora k emitentovi
 2. a) trh dlhodobých CP - dlhopisy
 3. b) trh majetkových CP - akcie
 1. Z časového hľadiska
 2. a) Promptný trh (rýchly) - kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu (max. do 3dní).
 1. b) Termínovaný trh - dodacia lehota je 1-6 mesiacov po uzatvorení kontraktu.
 2. c) Kombinovaný trh
 1. Z teritorálneho hľadiska
 2. a) Národný trh
 3. B) Medzinárodný trh

C: Devízový trh

Stretáva sa tu ponuka a dopyt po zahraničných menách. Obchoduje sa s devíziami a valutami. Cena na devízovom trhu je devízový kurz.

Menový kurz - cena peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrená v peňažných jednotkách iných krajín.

Devízový kurz - vyjadruje vzťah domácej a zahraničnej meny v bezhotovostnej forme.

Valutový kurz - vyjadruje vzťah domácej a zahraičnej meny v hotovostnej forme.

D: Trh drahých kovov

Na trhu sa obchoduje so zlatom (najväčší význam), striebrom, platinou a inými drahými kovmi.

Ponuka zlata: nová produkcia, predaje emisných bánk.

Dopyt po zlate: nákupy na menové účely, na priemyselné a umelecké spracovanie, na tezauráciou (hromadenie zlata súkromnými osobami - ako poklad).

Finančné centrá:

 • Londýn
 • Frankfurt nad Mohanom
 • Paríž
 • New York
 • Tokio

Cena je určená v USD na 1 trojskú uncu, cena trojskej unce je pohyblivá. Obchody sa uskutočňujú v zliatkoch (tehlách), ktorej hmotnosť je 350-450 trojskych uncí.

E: Poistný trh

Ponuka a dopyt po špecifickom druhu tovaru (poistení). Cenou poistenia je poistné.

Cvičenie:

 1. Rozhodnite, či ide o finančné nástroje peňažného trhu alebo kapitálového trhu:
 2. a) nákup akcií za účelom získania podielu v akciovej spoločnosti (Kapitálový trh)
 3. b) uloženie peňazí v banke na dvojročný termínovaný vklad (Kapitálový trh)
 4. c) poskytovanie lombardného úveru (Peňažný trh)
 5. d) predaj krátkodobej pohľadávky splatnej o 3 mesiace pred lehotou splatnosti (Peňažný trh)
 1. Rozhodnite, na ktoré segmenty finančného trhu prichádza finančný manažér podniku v uvedených prípadoch:
 2. a) chce poistiť majetok podniku proti živelným rizikám (poistný)
 3. b) potrebuje požičať 100 000,- na 3 mesiace na nákup materiálu (peňažný)
 4. c) investovanie voľných peňažných prostriedkov na základe rozhodnutia predstavenstava a. s. do kúpy akcií inej a. s. (kapitálový)
 5. d) navrhuje investovať voľné finančné prostriedky do zlata (drahých kovov)
 6. e) potrebuje obstarať americké doláre na plánovaný nákup zariadenia v USA (devízový)

Financovanie

 1. Priame financovanie - dlžníci získavajú finančné prostriedky od veriteľov.

Výhody: Nie sú poplatky za sprostredkovanie, jednoduchá operácia.

Nevýhody: Dlžník musí mať záujem o rovnaké množstvo finančných prostriedkov, aké chce veriteľ požičať.

Dlžník a veriteľ nemajú o sebe dostatok informácií (nedostupné pre individuálnych účastníkov).

 1. Nepriame financovanie

VERITELIA DLŽNÍCI

5 2

1 4 3

úrok ­< úrok

FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA

(banka, poisťovňa, podielové fondy, burzy)

1 – ponuka finančných prostriedkov

2 – dopyt po finančných prostriedkoch

3 – poskytnutie finančných prostriedkov

4 – vrátenie finančných prostriedkov + úrok

5 – vrátenie finančných prostriedkov + úrok

Výhody: Zjednodušený kontakt medzi veriteľom a dlžníkom vďaka sprostredkovateľom.

Väčší kapitál a kvalifikovaný zamestnanci (menšie riziko - menšie straty).

Znižujú sa náklady na vyhľadávanie dlžníkov alebo veriteľov.

Nevýhody: Poplatky za sprostredkovanie.

Veritelia nemôžu úplne ovplyvniť rozmiestnenie svojich finančných prostriedkov.

Cvičenie:

 1. a) podnikateľovi Jankovi banka poskytla úver (nepriame)
 2. b) pani Viera si vymenila v banke eurá za libry (nepriame)
 3. c) podnikateľ si požičal peniaze od iného podnikateľa (priame)
 4. d) pani Jana oslovila obchodníka s cennými papiermi, aby predal jej CP na burze (nepriame)

Investovanie

Vloženie voľných finančných prostriedkov majetku s cieľom dosiahnuť výnos.

Základné druhy investícií:

reálne investície - viažu sa na konkrétny predmet alebo podnikateľskú činnosť (výrobná linka, dom,...)

finančné investície - CP, peňažné vklady, poistenie,...

Investičný trojuholník

 • výnos
 • riziko
 • likvidita

Zlaté pravidlo investovania - dosiahnuť, čo najvyšší výnos, pri čo najnižšom riziku a najvyššej likvidite.

Portfólio je kombináciou investičných možností, do ktorých uvažuje investor vložiť svoje finančné prostriedky.

Druhy protfólia

 1. rastové (agresívne) - rizikovejšie nástroje, ktoré môžu viac zhodnotiť investovanie finančných prostriedkov (akcie)
 2. zabezpečujúce (defenzívne) - nástroje s fixným výnosom (štátne dlhopisy)
 3. štandardné (kombinácia predchádzajúcich dvoch) - smernica MiFID na ochranu investorov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#finančný manažér #Urok


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012