Informácia, manažment

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 490 slov
Počet zobrazení: 236
Tlačení: 10
Uložení: 18

Informácia, manažment

Pod pojmom informácia rozumieme správu, oznámenie o určitej udalosti, fakte, jave.

Správa je širší pojem ako informácia.

Pod info sa v riadení rozumejú také správy, kt. :

 • sú v určitom vzťahu k systému riadenia
 • sú informačným zdrojom pre niekt. z prvkov systému riadenia
 • pre príjemcu znamenajú zmenšenie jeho neistoty alebo iným spôsobom ovplyvnia jeho správanie.

Rozlišujeme 2 stránky informácie:

 • kvalitatívna (sématická, významová) – hodnotí:
  • primeranosť zobrazenia skutočnosti danou info
  • užitočnosť obsahu info pre príjemcu
 • kvantitatívna (syntaktická) – zloženie správy z jednotl. znakov, kt. umožňujú prenos správ (výpočtová technika)

Z pohľadu manažéra sú dôležité tieto charakteristiky info:

 • kvalita (ako výstižne a presne info zobrazuje skutočnosť)
 • včasnosť (ako rýchlo je info k dispozícií)
 • úplnosť (príliš málo – príliš veľa)
 • relevantnosť (ako sa info týkajú daného problému)
 • dostupnosť
 • jasnosť (či tomu rozumiem).

Rozdelenie info

 • podľa obsahu
  1. ekonomické – zisk, N(zamestnanci), cena
  2. neekonomické – výkon stroja, počasie (poľnohospodárstvo, cest. ruch)
 • podľa pôvodu zdroja
  1. externé – info o dodávateľoch, odberateľoch, konkurencii
  2. interné – info o zamestnancoch, DM, výrobe
 • podľa stupňa agregácie
  1. prvotné (pôvodné) – FA, sklad. karta, inventárna karta
  2. druhotné (odvodené) – veľkosť tržieb, VH
 • podľa stupňa dôležitosti
  1. základné (rozhodujúce) – sortiment, objem výroby ; počet zamestnancov, strojov
  2. doplnkové (odvodené) – evidenčné číslo, vek zamestnancov
 • podľa miery stálosti
  1. fixné – právne predpisy
  2. variabilné (premenlivé) – všetky krátkodobé info
 • podľa dokumentácie
  1. dokumentované – účt. doklady
  2. nedokumentované – info povedané ústne
 • podľa spôsobu vyjadrovania
  1. verbálne – povedané
  2. číselné – 13, 7
  3. grafické –
  4. zmiešané (kombinované)

Informačný systém podniku

 • zahŕňa jednak súbor info, ale aj materiálne prostriedky a pracovníkov, kt. sú potrební na prácu s info
 • info systém zabezpečuje nevyhnutné info pre účinné riadenie podniku, pre účinné prepojenie riadiaceho a riadeného systému
 • nežiaducimi javmi sú tzv. informačné šumy (znehodnotenie info)

Fázy (činnosti) info systému:

 • zber a prenos
 • uchovávanie
 • spracovanie
 • distribúcia

Zákl. požiadavky na info systém podniku:

 • IS musí sprostredkovať potrebné info. vstupy do podniku a výstupy do okolia
 • IS musí pripraviť všetky info potrebné pre riadenie na rôznych úrovniach:
  • vrcholový manažment – info o externom prostredí, napr. trendy vývoja dopytu, predpoveď vývoja inflácie
  • stredný manažment – info o internom a externom prostredí (objem výroby, predaja), info o zákazníkoch, konkurencii
  • prvostupňový manažment – info o internom prostredí (normy platné v podniku, produktivita, dochádzka, požívanie alkoholu, fajčenie)
 • IS musí poskytovať info k požadovanej forme, kvalite, času, rozsahu a usporiadaní
 • IS musí byť dostatočne pružný a efektívny

Rozdelenie info systému

 1. Formálny – vyjadrený v organizačných normách, je kostrou IS podniku, do značnej miery je nezávislý od osôb, kt. sa na ňom podieľajú (obch. účt. dokladov)
 2. Neformálny – výsledkom neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi resp. útvarmi, takmer celkom závisí od konkrétnych osôb, kt. sa na ňom podieľajú (ohováranie, poškodzovanie dobrého mena)

Rozdelenie podľa jednotlivých hľadísk

 • Z hľadiska spôsobu práce s info
  1. manuálny
  2. počítačový
 • Z hľadiska tvorby systémov
  1. podľa hierarchického usporiadania – podsystém závodu, prevádzky
  2. podľa riadených činností – podsystém zásobovania, výroby
  3. podľa funkcií riadenia – podsystém plánovania, kontroly
 • Z hľadiska podpory manažérskej práce
  1. transakčné – pracujú na základe jednoduchého PC vybavenia, používajú ich predovšetkým I. stupňový manažéri (evidencia platieb, FA)
  2. manažérske – pomáhajú zvyšovať výkonnosť funkčných útvarov, kvalitu manažérskej práce (hlásenia, hodnotiace správy)
  3. exekutívne – najvyššia úroveň info. technológií (PC siete, videozáznamy)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011