Živnosti, Druhy živností

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 05.06.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 863 slov
Počet zobrazení: 315
Tlačení: 18
Uložení: 20

Živnosti

Živnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených Živnostenským zákonom.

Živnosťou nie je:

 • prevádzkovanie činností, ktoré nemôže vykonávať nikto iný ako štát, resp. za týmto účelom zriadená PO (súd, pošta)
 • činnosti, ktoré Živnostenský zákon označuje ako výkon povolaní (lekár, advokát, reštaurátor, psychológ,...)
 • činnosti, ktoré sú upravené osobitými právnymi predpismi (činnosti bánk, rozhlasové a TV vysielanie,...)

Podmienky prevádzkovania živnosti:

Všeobecné podmienky

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť (v predmete podnikania)

Osobitné podmienky

 • odborná spôsobilosť
 • iná spôsobilosť (podľa zákona)

Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť:

 1. FO
 2. PO

Druhy živností

 1. remeselné – podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (nie je nutná prax)

Ak ide o príbuzný odbor (výučný list, maturitné vysvedčenie,... + 1 ročná prax v odbore, resp. 2 ročná prax v príbuznom odbore)

Ak nie sme vyučený v odbore – dokladom o vykonaní najmenej 10ročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako 3 roky .... mäsiarstvo; výroba piva, sladu; výroba mliečnych výrobkov

 1. viazané – odborná spôsobilosť je stanovená pri každej živnosti osobitne

činnosť odborného lesného hospodárstva

úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore – alebo úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore

horská vodcovská činnosť, vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti – asociáciou – alebo zahraničnou PO, kt. je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA)

výroba tabakových výrobkov

Ø osvedčenie

predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh

inseminácia

vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo – osvedčenie o odbornej spôsobilosti

aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkoch

 1. voľné – odborná spôsobilosť nie je stanovená

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve – vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín; vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel; poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím); sušenie dekoračných rastlín; pozberové úpravy rastlinných komodít; pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín

Chov vybraných druhov zvierat

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá – prevádzkovanie hotela, a útulku pre zvieratá (kŕmenie, bežná hygiena, venčenie, ...); výcvik psov a mačiek; kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie,...)

Údenárska výroba – údenie mäsových a hydinových výrobkov, syrových výrobkov, rybacích výrobkov

Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny – výroba zemiakových lupienkov; výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl; výroba zemiakového škrobu; spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny; výroba ovocných a zeleninových štiav; konzervovanie ovocia, zeleniny

Z hľadiska predmetu podnikania

 1. obchodné ž. – kúpa tovar na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), resp. iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), pohostinská činnosť (do 10 lôžok)
 2. výrobné ž. – činnosti súvisiace so zabezpečením výroby; výroba obalov, etikiet ... umožňujúcich predaj svojich výrobkov
 3. ž.poskytujúce služby – poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie potrieb

Osvedčenie z živnostenskom oprávnení /nahrádza živnostenský list a koncesnú listinu/

Slovenská FO v ohlásení uvedie

 1. osobné údaje, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúcej sa prevádzkovania živnosti
 2. obchodné meno
 3. predmet podnikania
 4. IČO, ak bolo pridelené
 5. miesto podnikania
 6. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené
 7. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú
 8. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia

K ohláseniu treba priložiť

 • údaje potrebné na výpis z registra trestov, ak FO nie je registrovaná na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni, údaje potrebné k registrácii
 • kolky (voľná živnosť 5€, remeselná a viazaná 15€)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v kt. je zriadená prevádzkareň (ak je adresa odlišná od miesta bydliska)
 • preukaz odbornej spôsobilosti, ak si to živnosť vyžaduje
 • vyhlásenie zodpovedného zástupcu, že nemá zákaz činnosti v predmete podnikania a súhlasí s ustanovením do funkcie

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti, podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá svedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Živnostník dostane pri ohlásení živnosti rozpísané všetky predmety podnikania.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení obsahuje:

 1. osobné údaje podnikateľa
 2. obchodné meno
 3. identifikačné číslo
 4. predmet alebo predmety podnikania
 5. dobu, na kt. sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú
 6. deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti
 7. dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Identifikačné číslo pridelí FO živnostenský úrad.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané PO obsahuje:

 1. obchodné meno a právnu formu
 2. sídlo
 3. identifikačné číslo
 4. predmet alebo predmety podnikania
 5. dobu, na kt. sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú
 6. deň začatia živnosti, ak ide o PO, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia
 7. dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu

 • ZZ je FO ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti, musí byť v pracovno-právnom pomere k podnikateľovi (okrem manželky, príbuzného v priamom slede,...)
 • musí spĺňať podmienky prevádzkovania živnosti
 • musí mať bydlisko na území SR (resp. oprávnenie na pobyt)
 • podnikateľ, ktorý má zriadených viac ako 1 prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú, resp. viazanú živnosti je povinný ustanoviť ZZ pre každú prevádzkareň
 • ak podnikateľ nespĺňa podmienky, musí mať ZZ

Zánik živnostenského oprávnenia

 • smrťou FO, ak v živnosti nepokračujú dedičia alebo správca dedičstva
 • uplynutím času, na ktoré bolo živnostenské oprávnenie vydané
 • rozhodnutím živnostenského úradu
 • zrušením trvalého pobytu na území SR,...

Živnostenský register

 • verejná časť – meno, štátna príslušnosť, predmet podnikania, miesto podnikania, ...
 • neverejná časť – dátum narodenia, rodné číslo, ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Zákon o veterinárnej starostlivosti #zemiakový škrob výroba #živonosti #živnosť #živnosti


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036