Obchodné spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 191 slov
Počet zobrazení: 18 522
Tlačení: 950
Uložení: 885

Obchodné spoločnosti

– zakladajú sa z cieľom podnikať, založiť ich môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti.

Podľa obchodného zákonníka je možné založiť štyri typy obch. spoločností:

– Verejná obchodná spoločnosť (VOS)
– Komanditná spoločnosť (KS)
– Spoločnosť s ručením obmedzením (S.R.O.)
– Akciová spoločnosť (A.S.)

1. Verejná obchodná spoločnosť – VOS

Môžu ju založiť min. 2 osoby, ktoré za záväzky spoločnosti ručia nerozdielne a neobmedzene. Zakladá sa podpísaním zmluvy a zápisom do obchod. registra Spoločenskú zmluvu možno zrušiť len so súhlasom všetkých spoločníkov. Riadiť ju môže každý zo spoločníkov alebo sa dohodnú a riadi jedna osoba.

Každý spoločník má právo nahliadať do dokladov. Je to osobná spoločnosť. Základné imanie nie je zákonom dané. Ak sa základné imanie vytvára, tvoria ho peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov, podľa ktorých sa delí aj dosiahnutý zisk. Ak sa zákl. imanie nevytvára, tak sa zisk delí rovným dielom. Zaniká vyradením z obchod. registra.

2. KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ – KS

Je to osobná spoločnosť. Spoločnosť sa skladá s dvoch typov spoločníkov:

– Komandisti
– Komplementári

Spoločníkmi môžu byť fyzické aj právnické osoby. Komplementári ručia za záväzky neobmedzene a komandisti len do výšky svojho nesplatiteľného vkladu. Spoločnosť sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy ktorú podpisujú aj komandisti aj komplementári, pričom musí byť uvedené či je komplementár alebo komandista. Riadiť a zastupovať spoločnosť môžu iba komplementári O ostatných záležitostiach rozhodujú aj komandisti aj komplementári. Komandisti majú právo kontroly dokumentov. Dosiahnutý zisk sa delí na dve časti:
Komplementári si delia svoju časť rovným dielom, komandisti si svoju časť delia   podľa výšky splatných vkladov.

Každý so spoločníkov má nárok na vrátenie všetkých vkladov, ak je likvidačný zostatok nízky prednostné právo pri vyplácaní majú komandisti. Ak ostane nejaká čiastka tak si hu rozdelia komplementári rovným dielom. Ak v komanditnej spoločnosti zaniknú komandisti, spoločníci môžu spoločnosť zmeniť na verejnú obchodnú spoločnosť.

3. SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM – SRO

Patrí medzi kapitálové spoločnosti. Môže ju založiť jeden vlastní alebo viacero spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene to je iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Ak spoločnosť zakladá jeden vlastník (spoločník) podpisuje zakladateľskú listinu, ak spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci podpisujú spoločenskú zmluvu. SRO je právnickou spoločnosťou a vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Pred zápisom do obchodného registra musia spoločníci splatiť minimálne 30% svojich upísaných vkladov, zvyšnú časť musia splatiť do 5-tich rokov od vzniku spoločnosti. Ak spoločnosť zakladá jeden spoločník pri zápise do obchodného registra musí splatiť celú výšku. Základné imanie tvorí súhrn všetkých kapitálových vkladov.

Minimálna hodnota základného imania je 200000 SK. Pričom výška vkladu jedného spoločníka je minimálne 30000 SK. O zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie. Každá spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná pri svojom vzniku vytvoriť rezervný fond vo výške 5% základného imania.

Pričom každoročne sa dopĺňa o 5% z dosiahnutého zisku až dokiaľ nedosiahne výšku 10% zo základného imania. Každý so spoločníkov má právo riadiť a kontrolovať. Štatutárnym orgánom je jeden alebo viac konateľov, Konateľov menuje valné zhromaždenie a nemôže byť členom dozornej rady. Kontrolným orgánom je dozorná rada musí mať minimálne troch členov pričom nemôžu nimi byť konatelia. Zisk sa delí podielovo, podľa výšky splatených vkladov. Spoločníci pri rušení spoločnosti majú nárok na likvidačný zostatok ,ktorí sa delí ako zisk podielovo podľa výšky splatených vkladov. Spoločnosť zaniká vymazaním s obchodného registra.

4. AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ – AS

Získava kapitál vydaním a predajom akcii veľkému množstvu ľudí akcionárom, ktorí sa stanú akcionármi – vlastníkmi spoločnosti. Akciová spoločnosť zodpovedá za záväzky spoločnosti celým majetkom, ale jednotlivý akcionári za záväzky spoločnosti neručia a nezodpovedajú.

Akcia je cenný papier, ktorý je dokladom o kapitálovej účasti v spoločnosti.

Akcionári majú právo podieľať sa na riadení zisku podniku a podieľať sa na likvidačnom zostatku.

Dividenda je podiel zisku ktorý pripadá na jednu akciu.

Každá akcia má nominálnu hodnotu, ktorá je na nej vytlačená na burze sa však obchoduje s akciami za trhovú cenu, nie nominálnu. Výška dividendy závisí od dosiahnutého zisku. Kurz akcii závisí od výšky dividendy a výšky úrokovej miery.

Kurz akcie =  dividenda*100
 Úroková miera

Druhy akcii:

1. akcie na meno

– obsahujú meno majiteľa akcie a ich prevod sa uskutočňuje písomným záznamom na rube akcie. Akciová spoločnosť si vedie zoznam akcionárov na meno a preto im treba zmenu majiteľa nahlásiť.

2. akcie na majiteľa
– neobsahujú údaje o tom kto je vlastníkom a sú prevoditeľné jednoduchým odovzdaním novému majiteľovi. Takéto akcie nie sú chránené proti odcudzeniu.

3. kmeňové akcie
– sú to základné akcie z ktorých vyplývajú základné práva a povinnosti akcionára.

4. zamestnanecké akcie
– znejú na meno a sú prevoditeľné iba medzi zamestnancami a medzi bývalými zamestnancami. Ich úlohou je podnietiť ich osobný záujem aby sa snažili dosiahnuť veľký zisk.

5. prioritné akcie
– akciová spoločnosť ich môže alebo nemusí vydať. Ak ich vydá musí byť vopred stanovená v stanovách. Majitelia týchto akcii majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu. Nemajú hlasovacie právo.

Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická osoba alebo dve fyzické osoby. Ak spoločnosť zakladá jedna osoba podpisuje zakladateľskú listinu. Ak dve osoby podpisujú zakladateľskú zmluvu. Minimálna výška základného imania je 1000000 SK. Základné imanie spoločnosti tvoria peňažné a nepeňažné vklady jednotlivých spoločníkov.

Založenie akciovej spoločnosti môže byť:

a.) S upísaním akcií

Základné imanie tvoria vklady jednotlivých akcionárov. Výzva na upísanie akcií sa musí vopred uverejniť v tlači. Upísanie akcií predstavuje záväzok upisovateľa splatiť hodnotu upísaných akcií, pričom pri upisovaní musí splatiť 10 % zo upísanej sumy, ďalších 30 % do konania ustanovujúceho valného zhromaždenia a zvyšok musí splatiť do jedného roku. Akcie možno vydať akcionárom až po úplnom splatení. Do 60 dní od upísania akcií sú zakladatelia povinný zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie.

b.) Bez výzvy na upísanie akcií

Ak sa zakladatelia AS dohodnú, že v určitom pomere splatia celú výšku základného imania. Každá AS musí povinne vypisovať stanovy, ktoré prednostne upravujú práva a povinností akcionárov. AS vzniká dňom zápisu do obchod registra. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie akcionárov, ktoré sa koná najmenej 1x za rok. V AS sa rozhoduje hlasovaním pričom rozhoduje ten, kto vlastní najviac akcií. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo , ktoré volí a odvoláva valné zhromaždenie. Kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá má min. troch členov, ktorí sa volia na 5 rokov.
– zvýšenie základného imania môže uskutočniť:

– upísaním svojich akcií
– z majetku spoločnosti, ktoré prevyšuje základné imanie
– zvýšením nominálnej hodnoty doterajších akcií

Pri vzniku A.S. sa musí vytvárať rezervný fond vo výške 10 % ZI, ktorý sa každoročne dopĺňa o 5 % zo zisku až kým nedosiahne 20 % ZI. O zrušení rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou (2/3) väčšinou prítomných hlasov. Zaniká vymazaním z obchod. registra.

DRUŽSTVÁ

Družstvá upravuje obchod. zákonník, je to spoločenstvo neohraničeného počtu osôb založené na účel podnikania. Členmi družstva môžu byť fyzické aj právnické osoby. Družstvo môžu založiť min. 5 fyzických alebo 2 právnické osoby. Za záväzky družstva zodpovedá družstvo celím svojím majetkom, pričom jednotlivý členovia družstva za záväzky neručia a nezodpovedajú. ZI družstva je 500 000 Sk a zapisuje sa do obchod. registra. Vzniká dňom zápisu do obchod. registra.

Družstvo je povinné pri svojom vzniku vytvoriť nedeliteľný fond vo výške 10 % ZI a pravidelne ho dopĺňať o 10 % z čistého zisku, až kým nedosiahne polovicu ZI. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza, ktorá sa schádza min. 1x ročne. Družstvá z veľkým počtom členov, členskú schôdzu nahrádza zhromaždenie delegátov. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom nie je dozorná rada, ale kontrolná komisia. Funkčné obdobie členov orgánu družstva je 5 rokov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu