Výrobné faktory

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: wiki
Typ práce: Referát
Dátum: 20.10.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 539 slov
Počet zobrazení: 28 840
Tlačení: 1 262
Uložení: 1 244
VÝROBNÉ FAKTORY
 
Základnými výrobnými (ekonomickými) zdrojmi sú práca , pôda a kapitál. Niekedy sa uvádza aj štvrtý výrobný faktor, ktorým je „know – how“ alebo ľudské znalosti a podnikateľské schopnosti.
 
1. PRÁCA – ľudský kapitál - cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na vytváranie statkov a služieb, ktoré sú schopné uspokojovať ľudské potreby.
Jej množstvo  závisí od počtu a schopností pracujúcich ľudí, intenzity práce, dĺžky pracovnej doby. Kvalita závisí od vzdelania, kvalifikácie, praxe, tvorivosti, ale aj používanej techniky a organizácie práce - faktory produktivity /efektívnosti/ práce (produktivita práce – množstvo výstupu pripadajúce na časovú jednotku alebo 1 pracovníka). Pracovná sila je súhrn fyzických a psychických schopností človeka konať prácu.
Dopyt po práci závisí od dopytu po tovaroch a službách /aj cena práce má byť odvodená od cien vyrábaných tovarov a služieb, nie naopak/. Ponuka práce je tvorená počtom práceschopného obyvateľstva /tvoria ju teda aj nezamestnaní/.
Nezamestnanosť: dobrovoľná /prirodzená miera nezamestnanosti – 4 -  6%/ - počet nezamestnaných je nižší alebo rovnaký ako počet voľných pracovných miest
  nedobrovoľná nezamestnaných je podstatne viac , ako voľných pracovných miest Základné typy nezamestnanosti: a) frikčná – súvisí s migráciou pracovných síl
b) štrukturálna – súvisí so štrukturálnymi zmenami vo výrobe (technický pokrok, konverzia...)
   c) cyklická – pri narušení celkovej rovnováhy ekonomiky
   d) sezónna
Miera nezamestnanosti: počet nezamestnaných . 100
  počet všetkých prac. síl
Cenou práce je mzda – odmena za vykonanú prácu v peňažných jednotkách.
Formy mzdy:
nominálna – peňažná čiastka, ktorú zamestnanec dostáva 
reálna – objem statkov a služieb, ktoré si zamestnanec za získanú mzdu kúpi (meria sa pomocou vybraného koša spotrebného tovaru v dlhšom časovom období)
výkonová (úkolová) - odmena závisí od vyrobeného množstva
časová – odmena je závislá od dĺžky pracovnej doby
hrubá –mzda pred zrážkami na dane a príspevky na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie
čistá – po ich odrátaní
 
Význam odborov (tripartita – odbory, zamestnávatelia, štát – vláda; generálna dohoda – na úrovni štátu, kolektívna zmluva – na úrovni podniku).
 
2. Pôda a prírodné zdroje
-  Dôchodkom z pôdy ako výrobného faktora je renta: pozemková  - poplatok za prenájom pôdy
diferenciálna  - výhody jednotlivých vlastníkov  (lepšia kvalita, bližšie k odbytišťu...)
Dopyt po pôde (je odvodený od dopytu po produktoch z nej), ponuka (má monopol).
Cena pôdy (pri jej predaji): podiel renty a úrokovej miery, vyjadrený v % - suma, ktorá by po uložení v banke vyniesla ročný úrok vo výške ročnej renty.
 
3. KAPITÁL
Kapitálom sú všetky statky, vyrobené na to, aby sa používali vo výrobe (podnikateľskej činnosti) – prínosom kapitálu je zisk alebo úrok.
Rozdelenie: fyzický kapitál (základné výrobné prostriedky, výrobné zásoby, tovar určený na odbyt)
finančný (peňažné prostriedky, určené na nákup reálneho kapitálu, cenné papiere).
Osobitná forma kapitálu – technológie.
Pri požičaní peňažného kapitálu – úver - prináša veriteľovi úrok (cena peňazí za právo disponovať cudzími prostriedkami). Závisí od úrokovej miery: podiel úroku a úveru vyjadrený v %.
Akumulácia kapitálu je proces postupného hromadenia kapitálu (pridávanie dodatočného kapitálu k už fungujúcemu). Miera akumulácie závisí od ochoty ekonomických subjektov vzdať sa časti bežnej spotreby v prospech budúcej.
Dopyt po kapitále je odvodený, závisí aj od úrokovej miery; ponuka – úspory - investície (dlhodobé kapitálové vklady do výroby a obchodu, zamerané na dosahovanie zisku : hrubé (celkové) investície môžeme rozdeliť na čisté – slúžia na rozširovanie výroby a obnovovacie.
 
Výnosom z kapitálu je zisk – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi (hrubý zisk; čistý – po odrátaní daní a odvodov).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051