Vnútorný obchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: anika (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 822 slov
Počet zobrazení: 12 573
Tlačení: 671
Uložení: 566
Vnútorný obchod
 
Obchod – je odvetvie Národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálových statkov a služieb z výrobnej sféry do sféry spotreby. Najdôležitejšiou úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľov tovarmi. Obchod je sprostredkujúci medzičlánok medzi výrobcom a spotrebiteľom.
 
Základné právne normy:
1.  Obchodný zákonník
2.  Živnostenský zákon
3.  Občiansky zákonník
4.  Daňové zákony
5.  Zákon o ochrane spotrebiteľa
6.  Zákon o cenách
 
Členenie obchodu:
1.  Z hľadiska vlastníctva:
- súkromný
- družstevný
- štátny
2.  Z územného hľadiska: 
- vnútorný obchod (obaja účastníci sú z tej istej krajiny)
- zahraničný obchod (jeden z účastníkov pochádza zo zahraničia)
3.  Z hľadiska rozsahu objemu predaja a väzby na spotrebiteľa:
- veľkoobchod
- maloobchod
 
CHARAKTERISTIKA A FUNKCIE OBCHODNÝCH PODNIKOV
 
Obchodný podnik – je podnik služieb, nakupuje tovar s cieľom ďalšieho predaja.
 
Funkcie obchodných podnikov:
1.  preklenovacia funkcia – vyplýva z priestorovej a časovej disproporcie medzi výrobou a spotrebou
a)  priestorová (transportná) funkcia – vyplýva z prírodných podmienok alebo ju spôsobuje koncentrácia výroby na určitom mieste (kde je to ekonomicky výhodnejšie – zdroje surovín, pracovné sily)
b)  časová (skladová) funkcia – vyplýva z toho, že výroba je sústredená do určitého časového obdobia a spotreba sa uskutočňuje pravidelne po celý rok alebo opačne
2.  kvantitatívna funkcia – obchod sústreďuje čiastkové množstvá od rôznych výrobcov a naopak – rozdeľuje veľké množstvá od veľkovýrobcov do malých množstiev
3.  kvalitatívna funkcia – obchod ju zabezpečuje zušľachtením tovaru alebo pretváraním výrobného sortimentu na obchodný sortiment
4.  úverová (finančná) funkcia – umožňuje realizovať nákup tovaru na úver
5.  poradenská funkcia – poskytovanie odborných rád spotrebiteľom
6.  informačná funkcia – prenášanie informácií z výroby do spotreby a opačne
7.  funkcie výrobného charakteru – napr. úprava konfekcie, príprava jedál, balenie a doprava
8.  riziková funkcia – obchod preberá na seba riziká spojené so skladovaním a dopravou, pri ktorom sa tovar môže poškodiť, znehodnotiť alebo demódovať
 
VEĽKOOBCHOD
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s predajom tovaru – služieb FO a PO, ktoré ich chcú ďalej predať alebo ešte spracovať.
 
Základné znaky veľkoobchodu:
1.  Nakupuje tovar vo veľkom množstve, prevažne u špecializovaných výrobcov
2.  Vytvára zásoby a skladuje ich
3.  Predáva tovary väčšinou maloobchodníkom na ďalší predaj alebo výrobcom na ďalšie spracovanie
 
Členenie veľkoobchodu
1.  Veľkoobchod podľa vlastníckych vzťahov a rozsahu poskytovania služieb:
a)  samostatní veľkoobchodníci – tovar kupujú do svojho vlastníctva a nesú riziká s ním spojené
b)  makléri a agenti – tovar nevlastnia a fyzicky ním nedisponujú, ich úlohou je sprostredkovať nákup a predaj tovaru a služieb, za čo dostanú províziu z predajnej ceny
c)  obchodné orgány výrobcov – vytvárajú si ich výrobcovia s cieľom znížiť svoju závislosť od samostatných obchodníkov.
 
2.  Veľkoobchod podľa väzby na ostatné články hospodárstva:
a)  samostatný – plní len veľkoobchodné funkcie
b)  integrovaný – ide o spojenie veľkoobchodu s maloobchodom, plní niektoré maloobchodné funkcie, prípadne je s maloobchodom zlúčený ekonomicky a organizačne
 
3.  Veľkoobchod podľa princípu obsluhy:
a)  dodávkový – tradičná forma, zákazník si tovar objedná, veľkoobchodník ho dodá, vystaví a pošle faktúru
b)  odvážací – zákazník si tovar vyberie, zaplatí a odvezie (cash and carry)
 
CASH AND CARRY
- zakladá sa na myšlienke „zaplať v hotovosti a zober si tovar so sebou“
- je to veľkoobchodník so samoobsluhou, ktorá obchoduje s ohraničeným sortimentom tovaru s vysokou obrátkovosťou
- drobným maloobchodníkom predáva za hotovosť
- nákup je možný len na základe nákupného preukazu
- zákazníci sú spravidla živnostníci
- nakupuje sa v dohodnutých minimálnych množstvách

Výhody Cash and Carry:
a)  Pre veľkoobchodníka
- nakupuje u výrobcov veľké množstvá a tým dosiahne nižšie ceny
- nakoľko odberatelia platia v hotovosti, nemajú neplatičov
- znižuje sa potreba pracovných síl
 
b)  Pre zákazníka
- rýchly presun tovaru
- môže si tovar prezrieť
- môže si tovar dokupovať
 
Technologický proces vo veľkoobchodnom sklade
Etapy práce:
1.  príjem tovaru
2.  skladovanie tovaru
3.  príprava na expedíciu
4.  expedícia tovaru
 
1.  Príjem tovaru
- začína sa pristavením dopravného prostriedku ku skladu a vyložením tovaru. Skladá sa z 2 častí:
a)  odber dodávky – kontrola hmotnosti, počtu kusov, neporušenosti zásielky podľa dodacieho listu. Obyčajne ho robí vedúci skladu, ktorému vodič odovzdá dodací list.
b)  prebierka tovaru – skladá sa z kvalitatívnej a kvantitatívnej prebierky.
Kvantitatívna prebierka
- príjemca vyberá z prebratých obalov tovar, premeriava ho a prepočítava. Vyhotovuje záznam prevzatého tovaru na osobitnom tlačive - príjemke tovaru. Porovnávajú sa údaje v príjemke s údajmi v dodacom liste a prípadné nedostatky spíšu do reklamného zápisu.
Kvalitatívna prebierka
- zakladá sa na akostnej kontrole tovaru, pričom sa nekvalitný tovar zadrží skôr, ako sa dostane do obchodnej siete. V rámci kvalitatívnej prebierky sa uskutočňuje sortimentová prebierka, ktorou sa zisťuje a kontroluje zloženie dodaného sortimentu, komplexnosť dodávky podľa druhov, farieb...
 
2.  Skladovanie tovaru
Sklad je základná prevádzková jednotka veľkoobchodu.
Zahŕňa tieto činnosti:
1.  Preprava tovaru na určité miesto
2.  Uloženie tovaru
3.  Ošetrovanie tovaru
4.  Triedenie tovaru
5.  Spotrebiteľská úprava tovaru
 
Druhy skladov:
a)podľa spôsobu uskladnenia:
- otvorené (nekryté priestranstvá)
- polootvorené (majú strechu)
- kryté (špeciálne – napr. chladiarenské zariadenia)
b)podľa funkcie pri premiestňovaní tovaru:
- nákupné – umiestnené tam, kde sa tovar nachádza
- obchodné – prevádzkové, poloprevádzkové, odbremeňovacie

c)z hľadiska doby skladovania:
- úložné – na dlhšie uloženie
- distribučné – na krátkodobé uloženie
 
Požiadavky na skladovanie
Pri skladovaní treba optimálne využiť všetky miesta na skladovej ploche, aby bol tovar uložený prehľadne, aby bol ľahko dostupný pre potreby kontroly a manipulácie s ním. Pri skladovaní treba dbať na frekvenciu príjmu a odberu tovaru. Tovary s častým odberom sa umiestňujú najbližšie
ku kompletizovaným a expedičným priestorom. Tiež treba rešpektovať hmotnosť tovaru, objemné a ťažké tovary uskladniť do spodných regálov, ako aj špecifické vlastnosti tovarov, napr. krehkosť, schopnosť vylučovať, resp. pohlcovať určité pachy.
 
3.  Príprava na expedíciu
Zahŕňa:
- prevzatie a spracovanie objednávok
- vyhotovenie výdajky
- vybratie tovaru z miesta uloženia
- premiestnenie tovaru na miesto kompletizácie zásielky
- kompletizácia dodávok
- úprava tovaru a tvorba expedičných jednotiek
- kontrola tovaru
- uloženie tovaru na miesto pre hotové zásielky
 
4.  Expedícia tovaru
- prevzatie tovaru zo skladu, odovzdanie tovaru odberateľovi alebo prepravcovi
 
MALOOBCHOD
Uskutočňuje predaj tovarov a služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie.
Predajňa je základná prevádzková jednotka maloobchodu.
 
Základné znaky maloobchodu:
- centralizovaný nákup tovaru, prevažne vo veľkých množstvách vo veľkoobchode alebo u výrobcu
- decentralizovaný predaj prevažne konečným spotrebiteľom
- predaj tovaru v malých množstvách
- predaj tovaru prevažne spotrebného charakteru

Úlohy maloobchodu:
- priblížiť tovar spotrebiteľom
- zabezpečiť predaj spotrebných tovarov konečným spotrebiteľom
 
Členenie maloobchodu:
1.  Maloobchod podľa rozsahu poskytovania služieb
a)  samoobslužný maloobchod – rýchly nákup, nerušený výber, hygienický predaj, vyššia produktivita práce, väčší objem predaja, menej namáhavá práca predavačov
b)  maloobchod s vlastným výberom – zákazníci si sami vyberajú tovar, čiastočná pomoc personálu
c)  maloobchod s ohraničenou ponukou služieb – väčšia pomoc personálu, doplnkové služby, vyššie prevádzkové náklady, vyššie ceny
d)  maloobchod s úplnou ponukou služieb – špecializované predajne, luxusné obchodné domy, pomoc zákazníkovi v každej etape nákupu, vyššie prevádzkové náklady, vyššie ceny

2.  Maloobchod podľa sortimentu
a)  predajne so širokým sortimentom – veľký počet rôznych druhov tovarov
b)  predajne s úzkym sortimentom – niekoľko druhov tovarov
c)  predajne s hlbokým sortimentom – veľký počet variantov v jednotlivých tovarových skupinách
d)  predajne s plochým sortimentom – jeden alebo málo variantov v jednotlivých tovarových skupinách
 
3.  Maloobchod podľa miesta predaja (spôsoby predaja v MOO)
a)  maloobchodný predaj realizovaný v maloobchodných predajniach
- špecializované predajne
- supermarkety
- hypermarkety
- obchodné strediská
- nákupné centrá
- diskontné predajne
- kiosky
b)  maloobchod realizovaný bez predajných priestorov
- katalógový predaj (tzv. Zásielkový obchod)
- priamy marketing – v reklamnej kampani je výrobok predstavený zákazníkovi, ktorý si ho môže objednať prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov
Formy priameho marketingu :
-priame zaslanie zásielok na adresu vybraných potencionálnych 
 zákazníkov
-priama distribúcia do schránok
-telemarketing
-homeshopping
-faxmailing
-teleshoping
-objednávkové automaty
- maloobchodný predaj prostredníctvom automatov
- predaj osobnou cestou prostredníctvom obchodných zástupcov (podomový predaj)
- elektronický obchod
 
Maloobchodný predaj realizovaný v maloobchodných predajniach
1.  Špecializované predajne
- hlboký sortiment jedného radu
- špecializuje sa na predaj tovaru jednej značky
2.  Obchodné domy
- typická plnosortimentovosť
- každý druh tovaru sa predáva v samostatnom oddelení
- odevy, obuv, kozmetika...
- poskytujú rôzne služby, napr. predaj na úver
3.  Obchodné strediská
- ucelené obchodné komplexy
- veľký počet nezávislých predajní s rozmanitým tovarom
- umiestnené mimo centra
4.  Supermarkety
- veľké samoobslužné predajne (400-1000m2)
- predaj tovarov častej spotreby
- lacnejší tovar
5.  Diskontné predajne
- veľkoobchodný sklad s možnosťou zakúpiť si členstvo
- prevažne sa predáva tovar spotrebného charakteru
- zákazník sa obsluhuje sám
- sklady sú mimo centra mesta
- veľký obrat, nízke ceny
6.  Predajne s predĺženou prevádzkou
7.  Hypermarkety
- obrovské samoobslužné predajne (20 000m2)
- široký sortiment
- celý komplex – jedna predajňa, ktorá ponúka rôzny sortiment, rôzne služby
- zákazník sa obsluhuje sám
- nákup si môže odviesť k autu
- nižšie ceny
- predajne sú mimo centra mesta
 
Pracovný proces v maloobchodnej predajni
Technologický proces v maloobchode predstavuje operácie, ktoré je potrebné na tovaroch uskutočňovať od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu.
Celý technologický proces rozdeľujeme na:
1.  Hlavný – predaj tovaru
2.  Vedľajší – pohyb tovarov od ich vstupu až po prípravu na predaj a činnosti spojené s pohybom obalov
3.  Pomocný – kontrola a oprava pracovných zariadení, klimatizačné podmienky pre tovary a ľudí, udržiavanie čistoty, bezpečnostná a protipožiarna ochrana)
 
Pracovný proces v predajni zahŕňa:
1.  Príjem tovaru
a)  odber tovaru – kontroluje sa počet prepravných obalov, hrubá hmotnosť dodávky, neporušenosť obalov, porovnáva sa označenie tovaru s dodacími dokladmi
b)  prebierka tovaru – robí sa priamo v predajni, zisťujú sa zjavné chyby.
2.  Skladovanie tovaru
- zahŕňa činnosti a požiadavky ako vo veľkoobchodných skladoch
3.  Príprava tovaru na predaj
- urýchľuje predaj tovarov, ukladanie tovaru, označenie tovaru cenou
4.  Predaj
- základná činnosť predavača
 
Služby v maloochode
- cieľom je získať zákazníka
Rozlišujeme :
a)  ochodné služby
b)  technické služby
Napr.: donáška do domu, zásielkový predaj, predaj na základe telefonickej objednávky, porada s odborníkom, detský kútik, občerstvenie, parkovisko, právo na výmenu...
 
Franšízing
Je to moderná obchodná metóda. Ide o dohodu medzi majiteľom licencie a nezávislým podnikateľom. Právnym dokumentom je zmluva o franšízingu. Podnikateľ kupuje od majiteľa licencie právo poskytovať rovnaké služby, používať rovnaký postup alebo obchodnú značku.
 
Účastníci:
Franšízer – poskytovateľ licencie
Franšízant – nadobúdateľ licencie
 
Znaky franšízingu:
- licencia na podnikanie počas určitej doby na určitom území
- predmetom zmluvy je overená obchodná činnosť
- franšízer poskytuje koncept metódy, franšízant ho musí dodržiavať
- franšízer zaškolí franšízanta, pomáha mu, aby bol úspešný
- franšízant sa zaväzuje platiť určité % z predaja
- franšízant podniká na vlastné riziko
 
Faktory, ktoré ovplyvňujú zákazníka pri výbere maloobchodníkov
Cena, pohodlnosť nákupu, možnosť výberu, kvalita predavačov, šírka a hĺbka sortimentu, citové dôvody (napr. tradície v rodine), vzdialenosť.

Elektronické registračné pokladnice
Zákon stanovuje povinnosť viesť evidenciu z predaja elektronickou registračnou pokladnicou (ERP).
 
Výhody ERP pre predávajúceho:
- možnosť sledovať pohyb každej tovarovej položky
- zjednodušenie administratívy
- skrátenie inventúry
- prehľad o zásobách tovaru, pružné reagovanie cien
- zvýšenie výkonu personálu
 
Výhody ERP pre kupujúceho:
- skvalitnenie predaja
- zvýšenie úrovne služieb
- prehľadnosť výpisu z ERP
 
Čiarový kód:
- medzinárodne využívaný systém označovania tovarov
- skladá sa zo súboru čísel a svetlých pruhov, pre vizuálne čítanie je každý znak označený číslom
- čítanie pomocou skenerov pripojených k pokladniciam
Typy kódov:
UPC – v USA a Kanade
EAN (European article numbering) – používané v Európe (napr. EAN 13 pre bežné výrobky, EAN 8 pre výrobky malých rozmerov)
 
Výhody čiarových kódov:
Pre výrobcov:
- zjednodušenie a urýchlenie označovania výrobkov v procese balenia
- presné a rýchle informácie o odbyte a dodávkach výrobkov
Pre veľkoobchodníkov:
- zrýchlené objednanie, prijímanie, vyberanie a odosielanie tovarov,
- efektívnejšie skladovanie a skladové inventúry
Pre maloobchodníkov:
- znižovanie administratívnych nákladov pri prijímaní tovaru
- možnosť určovať a meniť ceny v pokladniciach
- hospodárnejšie a presnejšie riadenie zásob
- presný zdroj informácií o danom tovare
- rýchlejšie manipulácia s tovarom pri pokladnici
- zníženie fyzickej námahy pokladníkov
Pre zákazníkov:
- rýchlejšie a efektívnejšie služby pri pokladnici
- ľahšia orientácia pri kontrole nákupu na základe výpisu z registračnej pokladnice
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015