Obchodné spoločnosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 793 slov
Počet zobrazení: 5 262
Tlačení: 385
Uložení: 388
OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
 
VERENÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Je založená minimálne 2 osobami, ktoré podnikajú pod spoločným obchodným menom, ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom (neobmedzené ručenie)
 
Obchodné meno: musí obsahovať označenie v. o. s. respektíve ver. obch. spol. Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou (obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet podnikania,...). Spoločnosť vzniká dňom zápisu do Obchodného registra (OR).
 
Štatutárny orgán:
- všetci spoločníci
- každý zo spoločníkov osobitne
- 1 zo spoločníkov (spoločenská zmluva)

Zákaz konkurencie bez povolenia ostatných spoločníkov nesmie spoločník podnikať v predmete podnikania spoločnosti.
 
Rozdelenie zisku – zisk sa delí rovným dielom (ak spoločenská zmluva neurčuje inak).
 
KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ
Jej charakteristickým znakom je existencia 2 typov spoločníkov:
- Komandisti – 1 alebo viac spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v Obchodnom registri.
- Komplementári – 1 alebo viac spoločníkov, ktorí ručia za svoje záväzky spoločnosti celým svojim majetkom.

Obchodné meno musí obsahovať označenie k. s. alebo kom. spol.
Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou (obchodné meno a sídlo, predmet podnikania, rozlíšenie komplementárov a komandistov, výška vkladu komandistu 250 €).
Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR.
 
Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári, ktorí tvoria zároveň štatutárny orgán. Komandisti majú právo kontroly, oprávnenie k nahliadnutie do účtovných kníh.
 
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z OR. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok.
Rozdelenie zisku:
a)  zisk sa rozdelí na časť pripadajúcu komplementárom a na časť pripadajúcu komandistom (1:1)
b)  časť zisku pripadajúca komandistom tvorí základ dane z príjmov PO (zdaní sa)
c)  po zdanení sa rozdelí komandistom podľa výšky splatených vkladov a znova sa zdaní
d) časť pripadajúca komplementárom sa medzi nich rozdelí rovným dielom a zdaní sa
 
SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.
 
Obchodné meno musí obsahovať označenie – s. r. o., spol. s r. o.
 
Spoločnosť je založená:
- Spoločenskou zmluvou – viacerí zakladatelia
- Zakladateľskou listinou 1 zakladateľ

Spoločnosť môže mať max. 50 spoločníkov (FO aj PO). Minimálna výška vkladu 1 spoločníka je 750 €. Celá výška vkladu musí byť splatená do 5 rokov.
1 spoločník = 1 vklad
 
Práva spoločníka:
- Majetkové – právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku
- Právo týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly – zúčastňovať sa valného zhromaždenia
- Právo na informácie
 
ZI – minimálne 5000€
Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR. Pred zápisom musí byť celková hodnota splatných vkladov aspoň 50%, t. j. 2500€ (30% z každého peňažného vkladu).
 
Rezervný fond je zo zákona povinný. Možno ho použiť na krytie strát spoločnosti (dočasný nepriaznivý stav hospodárenia). Vytvára sa z čistého zisku spoločnosti min. 5% (<10% ZI).
 
Zisk – spoločníci majú nárok na podiel zisku (o veľkosti rozhodne valné zhromaždenie). Delí sa v pomere, ktorý zodpovedá splateným vkladom.
 
Orgány spoločnosti:
1. Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom, tvoria ho všetci spoločníci. Do jeho pôsobnosti patrí:

- Rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy
- Vylúčenie spoločníka
- Rozhodovanie o zvyšovaní resp. znižovaní ZI

2. Konatelia – štatutárny orgán spoločnosti. Konateľ rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti.
3. Dozorná rada – vykonáva kontrolnú činnosť v spoločnosti (nahliada do účtovných kníh..).
 
Spoločnosť zaniká ku dňu vymazania z OR. Spoločník má právo podieľať sa na likvidačnom zostatku:
- Výhody – ručenie, pružnosť rozhodovanie
- Nevýhody – nižšia úverová schopnosť

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
Spoločnosť je PO, ktorá za poručenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 
Obchodné meno: musí obsahovať označenie a. s., akc. spol.
 
Jej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.
Akcia – je cenný papier, s ktorým sú spojená práva akcionára.
 
Náležitosti akcie:
- Obchodné meno a sídlo firmy
- Číselné označenie, menovitá hodnota
- Druh akcie
- Výška ZI a počet akcií v čase vydania
- Dátum vydania + podpisy členov predstavenstva

Dividenda - podiel na zisku, ktorý pripadá na menovitú hodnotu 1 akcie.
Ážio – rozdiel medzi menovitou hodnotou a trhovou cenou akcie
 
Spoločnosť môže založiť minimálne:
- 1 PO – Zakladateľská listina
- 2 FO – Zakladateľská zmluva

ZI – minimálne 25 000€.
Pred vznikom musí byť upísaná celá hodnota ZI a splatených najmenej 30% peňažných vkladov.
 
Založenie a. s. je možné:
- na základe výzvy na upísanie akcií
- bez výzvy na upísanie akcií

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR.
 
Práva akcionára:
- oprávnenie zúčastniť sa na riadení spoločnosti
- právo podieľať sa na zisku
- právo podieľať sa na likvidačnom zostatku

Spoločnosť je povinná vytvárať rezervný fond.
 
Orgány spoločnosti:
1. Valné zhromaždenie – najvyšší orgán spoločnosti. Koná sa minimálne 1x ročne, zvoláva ho predstavenstvo.

- Rozhoduje sa o vydaní akcií
- Rozhoduje sa o zvýšení a znížení ZI

2. Predstavenstvo – štatutárny orgán spoločnosti. Má najmenej 3 členov, ktorí volia svojho predsedu (volí ho valné zhromaždenie – max. 5 rokov).
3. Dozorná rada – najmenej 3 členovia. Má kontrolnú funkciu. Ak má spoločnosť viac ako 50 spoločníkov – 2/3 členov volí valné zhromaždenie
- 1/3 členov zamestnanci
 
Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z OR.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.033