Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 28.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 249 slov
Počet zobrazení: 3 473
Tlačení: 339
Uložení: 366
Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov
 
Inventarizácia – je porovnávanie skutočného stavu majetku, vlastného imania a záväzkov s účtovným stavom a vyčíslenie prípadných inventarizačných rozdielov. Má 3 fázy:
1)  Inventúra - zistenie skutočného stavu
Inventúra môže byť:
a)  fyzická – robí sa prepočítaním, premeraním, prevážením a zisťuje sa ňou SS, napr.: peniaze v hotovosti, materiálu, tovaru, DHM.....
b) dokladová – používa sa tam, kde nie je možné uskutočniť fyzickú inventúru a zisťuje sa ňou napr.: SS peňazí na bankových účtoch, výška bankových úverov, pohľadávok, záväzkov a pod..
c)  kombinovaná – je kombináciou fyzickej a dokladovej inventúry.
 
Výsledky inventúry sa zaznamenávajú do inventúrnych spisov.
 
2)  Porovnávanie SS zisteného  inventúrou s ÚS
Výsledok môžu byť 3 skutočnosti:
a)  SS = ÚS..........ideálny stav
b) SS < ÚS .........manko (schodok u peňazí v hotovosti a cenín)
c)  SS > ÚS .........prebytok
 
3)  Vyúčtovanie a vyrovnanie inventarizačných rozdielov tak, aby sa SS = ÚS.
 
Inventarizáciu vykonáva inventarizačná komisia, ktorá musí byť najmenej 3 – členná.
 
Inventarizácia môže byť:
a)  riadna – inventarizácia je vopred naplánovaná a u väčšiny druhov majetku, vlastného imania a záväzkov sa uskutočňuje k poslednému dňu účtovného obdobia.
Výnimku tvoria peniaze v hotovosti, pri ktorých sa musí inventarizácia uskutočňovať minimálne 4 krát do roka.
DHM, ktorý je trvale pripevnený v halách stačí inventarizovať raz za 2 roky. U veľkého množstva zásob, ktoré sú uložené často na viacerých miestach sa inventarizácia robí priebežne, posledné 3 mesiace účtovného obdobia, prípadne prvý mesiac nasledujúceho účtovného obdobia.
b) mimoriadna – sa uskutočňuje napr. ku dňu vzniku účtovnej jednotky, ku dňu zániku, pri zmene zodpovedného zamestnanca, pri krádeži, živelnej pohrome a podobne.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014