Vnútorný obchod

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 27.06.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 858 slov
Počet zobrazení: 4 570
Tlačení: 362
Uložení: 401
Vnútorný obchod
 
Obchod
Je odvetvie národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálnych statkov a služieb z výrobnej sféry do konečnej spotreby. Do vnútorného obchodu patria aj tie organizácie, ktoré na základe príslušného povolenia predávajú tovar spotrebiteľom, prípadne poskytujú služby. Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobiť spotrebiteľa tovarom. Pojem obchod však treba chápať aj širšie, lebo ide aj o zásobovanie priemyselných, poľnohospodárskych a iných úsekov národného hospodárstva. Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobiť spotrebiteľov tovarom, službami. Základnými predpokladmi pre rozvoj trhového hospodárstva sú platné zákony, ktoré nazývame právne normy.
 
Právne normy:
1. Obchodný zákonník,
2. Živnostenský zákonník,
3. Občiansky zákonník,
4. Daňové zákony,
5. Zákon o ochrane spotrebiteľa,
6. Zákon o cenách.
 
Privatizácia v obchode
Privatizácia mala 3 etapy:
1. etapa - reštitúcia - je proces navrátenia majetku bývalým majiteľom, ktorým majetok násilne odobrali po roku 1948,
2. etapa - malá privatizácia - znamená predaj siete obchodu, služieb a remesiel na dražbách (1979),
3. etapa - veľká privatizácia - predstavuje odštátnenie podnikov a ich prechod na rôzne formy súkromného podnikania.
Tento privatizačný proces mal svoje výhody aj nevýhody.
 
Výhody privatizácie:
-  vlastníctvo a rozhodovanie sa spojilo,
-  zrušením štátneho monopolu a nástupom nových podnikateľských subjektov sa vytvorilo konkurenčné prostredie - výhody pre spotrebiteľov,
-  spestril sa sortiment na trhu.
 
Nevýhody privatizácie:
-  nastala atomizácia ( znamená rozdrobenie maloobchodnej siete),
-  znížila sa ponuka služieb komunálneho charakteru (čistiarne, práčovne...),
-  znížila sa ochrana spotrebiteľa pred prenikaním nekvalitného tovaru na spotrebný trh (príkladom sú nekvalitné výrobky z Číny).
 
Členenie obchodu
1. Z hľadiska vlastníctva: štátny, súkromný, družstevný,
2. Z hľadiska územia: vnútroštátny, zahraničný,
3. Z hľadiska rozsahu objemu predaja: maloobchod, veľkoobchod.
 
Funkcie obchodu
 
1. Preklenovacia - vyplýva z priestorovej a časovej disproporcie medzi výrobou a spotrebou.
Priestorová disproporcia vyplýva najmä z prírodných podmienok (južné ovocie musíme dovážať z tropických krajín), alebo ju spôsobuje koncentrácia výroby na takom mieste, ktoré je ekonomicky najvýhodnejšie.
Časová disproporcia vyplýva z toho, že výroba tovaru je sústredená do určitého časového obdobia, ale spotreba sa uskutočňuje po celý rok (konzervované ovocie a zelenina, poľnohospodárske plodiny a ich spracovanie).
 
2. Kvantitatívna - pri nej vzniká rozpor medzi vyrobeným a spotrebovaným množstvom. obchod na jednej strane zberá čiastkové množstvá vyrobených výrobkov, čiže plní zberovú funkciu a naopak neskôr tieto výrobky rozdeľuje medzi ľudí, plní rozdeľovaciu funkciu.
 
3. Kvalitatívna - obchodný podnik zabezpečuje túto funkciu  dvoma spôsobmi a to zošľachtením tovaru (skladovanie, triedenie) alebo pretvárajú výrobný sortiment na obchodný sortiment.
 
4. Úverová - obchod ju zabezpečuje tak, že umožní odberateľom realizovať nákup aj pri nedostatočnom množstve finančných prostriedkov tým, že im poskytne tovar na úver.
 
5. Poradenská - táto funkcia súvisí s poskytovaním odborných rád pre spotrebiteľov.
 
6. Informačná - obchod prednáša informácie od výrobcu k spotrebiteľovi a naopak.
 
7. Funkcia výrobného charakteru - patrí sem balenie, doprava, úprava.
 
8. Riziková - obchod preberá na seba riziká spojené so skladovaním a dopravou, pri ktorom sa môže znehodnotiť, poškodiť, prípadne sa stane nemoderným.
 
Veľkoobchod
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s predajom tovaru, alebo služieb fyzickým osobám aj právnickým osobám, ktoré ich chcú ďalej predávať alebo spracúvať. Činnosť veľkoobchodu delíme do 3 oblastí:
1. Nákup tovaru vo veľkom množstve u špecializovaných výrobcov.
2. Vytváranie zásob a ich skladovanie.
3. Predaj tovaru maloobchodníkom.
 
Veľkoobchod vystupuje ako sprostredkovateľ pohybu tovarov od výrobcov ku konečnému užívateľovi.
Význam veľkoobchodu:
skúsenosti a kontakty - veľkoobchod má rozsiahle skúsenosti s obchodovaním vo veľkom a má veľa obchodných kontaktov, disponuje s množstvom vyškolených pracovníkov, čím umožňuje, aby sa tovar dostal lacno a rýchlo ku konečnému spotrebiteľovi,
pestrá ponuka a dôvera - veľkoobchod sústreďuje pestrú ponuku tovarov od rôznych obchodných firiem, pričom maloobchodníci dávajú pri nákupe prednosť obchodným kontaktom s veľkoobchodnom ako s priamym výrobcom, nezanedbateľná je aj otázka dôvery
poskytovanie služieb - veľkoobchodníci poskytujú služby, ktoré zákazníkom zjednodušujú prácu, patrí sem:
o  skladovanie tovarov,
o  upravujú veľkosť balenia podľa požiadaviek domácností,
o  vytvárajú obchodný sortiment,
o  vykonávajú dopravu a svojou blízkosťou k zákazníkovu umožňujú rýchlejšie  zabezpečiť dodávku tovaru,
o   financujú odberateľov tým, že im poskytujú obchodný úver,
o   poskytujú informácie o trhu, o nových výrobkoch, o vývoji cien,
o   poskytujú poradenskú činnosť,
o   podieľajú sa na dohotovovaní tovaru.
 
Členenie veľkoobchodu
 
1. Podľa vlastníckych vzťahov a rozsahu poskytovaných služieb:
a) samostatní veľkoobchodníci - sú to veľkoobchody, ktoré predávajú svoj tovar maloobchodným podnikom na ďalší predaj alebo výrobcom na ďalšie spracovanie. Tovar kupujú do svojho vlastníctva a nesú úplné riziko, ktoré súvisí s touto činnosťou. Podľa rozsahu poskytovaných služieb rozlišujeme dva typy veľkoobchodných podnikov:
- veľkoobchody, ktoré poskytujú úplnú škálu služieb,
- veľkoobchodné podniky s ohraničenou ponukou služieb.
 
b) makléri a agenti - ich hlavnou úlohou je sprostredkovať nákup a predaj výrobkov a služieb, tovar nevlastnia, fyzicky ním nedisponujú, a preto znášajú len veľmi malé riziko.
Makléri - zbližujú kupujúceho a predávajúceho, sú prítomní pri rokovaniach.
Agenti - zastupujú kupujúceho a predávajúceho.
 
c) obchodné orgány výrobcov - vytvárajú si ich výrobcovia v snahe obmedziť závislosť od veľkoobchodníkov, majú vlastné filiálky, aby zlepšili kontrolu.
 
2. Podľa väzby na ostatné články hospodárstva:
a) samostatný veľkoobchod - plní výlučne funkciu veľkoobchodu,
b) integrovaný veľkoobchod - veľkoobchod a maloobchod je spojený.
 
3. Podľa obsluhy:
a) dodávkový - za tovar sa platí cez faktúru,
b) odvážací - zaplať v hotovosti a odveď tovar (obchod typu Cash & Carry - Metro).
 
Veľkoobchod typu Cash & Carry
Je to nová forma veľkoobchodu, ktorá sa zakladá na myšlienke zaplatiť v hotovosti a tovar si vziať so sebou. Najskôr vzniklo v potravinárskom odbore, dnes už existuje aj v iných odboroch, prípadne ich kombináciách. Cash & Carry je veľkoobchod so samoobsluhou. Obchoduje s ohraničeným sortimentom tovaru s vysokou obrátkovosťou. Drobným maloobchodníkom predávajú za hotovosť. Takýmto veľkoobchodom je u nás Metro.

Nákup v tomto type veľkoobchodu má nasledujúce špecifiká:
1. nákup v skladoch sa vykonáva samoobslužnou formou,
2. nákup je možný len na základe nákupného preukazu, ktorý dostane zákazník po splnení určitých podmienok,
3. zákazníci sú spravidla drobní živnostníci,
4. nákup je možný len v dohodnutých minimálnych množstvách,
5. platba je možná len v hotovosti,
6. zákazník si sám odváža tovar.
 
Výhody pre veľkoobchodníka:
-  veľkoobchod nakupuje u výrobcov veľké množstvá a tým dosiahne nižšiu cenu,
-  vylúčením nákladov na prepravu tovaru alebo na obchodného zástupcu sa tiež ceny znížia,
-  nemajú neplatičov,
-  znižuje sa potreba pracovných síl.
 
Výhody pre zákazníka:
-  rýchly presun tovaru,
-  zákazník si tovar prezrie a má prehľad o sortimente tovaru,
-  zákazník si tovar dokupuje podľa potrebného množstva, v čase keď ho potrebuje, zásoby mu neviažu finančné prostriedky, ceny sú pomerne výhodné.
 
Technologický proces vo veľkoobchodnom sklade
 
Etapy práce vo veľkoobchodnom sklade delíme na 3:

1. Etapa - Proces príjmu tovaru - začína sa pristavením dopravného prostriedku ku skladu a vyložením tovaru. Pri odbere dodávky uskutočníme hrubý príjem, pri ktorom sa skontroluje počet kusov, hmotnosť a neporušenosť zásielky, tento hrubý príjem uskutočňuje vedúci skladu, ktorému vodič odovzdá dodací list. Potom nasleduje čistý príjem, ktorý sa skladá z kvantitatívnej a kvalitatívnej kontroly. Kvantitatívna kontrola spočíva v tom, že príjemca vyberá z prepravovaných obalov tovar, meria ho a počíta. Záznam sa vyhotovuje na tlačive Príjemka tovaru.
 
2. Etapa - Proces skladovania tovaru - tento proces zahŕňa nasledujúce činnosti, a to:
-  prenesenie tovaru na určité miesto v sklade
-  uloženie tovaru, ošetrenie, triedenie a spotrebiteľská úprava tovaru
 
Na tento proces nám slúžia uvedené typy skladov:
otvorené sklady - nekryté priestranstvá na kamene, drevo a iné,
polootvorené sklady  - uskladnenie dreva, reziva - majú strechu,
kryté - budovy, ktoré môžu byť aj špeciálne,
nákupné - môže uskladňovať poľnohospodárske produkty,
obchodné - typický veľkoobchod - prevádzkové - všetky skladové operácie
   - poloprevádzkové - len niektoré operácie
- odbremeňovacie - prechodné uskladnenie tovaru
úložné - na dlhodobé uskladnenie,
distribučné - expedujú tovar čo najrýchlejšie (aby nepodľahli skaze).

3. Etapa - Proces expedície - predstavuje úlohy spojené s prevzatím tovaru zo skladu a jeho odovzdanie odberateľovi a ako doklad vyhotovuje Výdajku.
Pri práci vo veľkoobchode používame rôzne technické prostriedky, napr.: paletizačné vozíky, dopravníky, kolieskové a valčekové trate, nákladné výťahy, chladiace a mraziace zariadenia, váhy, náradie na balenie tovaru a klimatizačné zariadenia.

Maloobchod
Je súhrn všetkých činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov alebo služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie. Je posledným článkom v toku tovarov od výrobcu k spotrebiteľovi a teda je spojený priamo s finálnym zákazníkom. Maloobchodníci tiež poskytujú úvery, záruky, či pozáručný servis.

Znaky maloobchodu:

1. centralizovaný nákup tovaru vo veľkých množstvách od veľkoobchodu,
2. decentralizovaný predaj konečným spotrebiteľom,
3. predaj tovaru prevažne spotrebného charakteru,
4. predaj v malých množstvách.
 
Základnou prevádzkovou jednotkou maloobchodu je predajňa. spotrebitelia dávajú prednosť rôznym typom maloobchodníkov. Pre väčšinu spotrebiteľov je najdôležitejšia cena, pohodlnosť nákupu, možnosť výberu, kvalita predavačov, prístup v jednaní, prípadne ďalšie ponúkané služby.
 
Členíme ho:
1. Podľa rozsahu poskytovaných služieb:

a) samoobslužný - prináša výhody obom stranám, pre zákazníka je to nerušený výber, pohodlný nákup, hygienický predaj a pre maloobchod je to menej namáhavá práca pre predavačov, vyššia produktivita práce.

b) maloobchod s vlastným výberom - to isté ako samoobslužný, zákazníci môžu požiadať personál o pomoc, vyžaduje sa viac predavačov.

c) maloobchod s ohraničenou ponukou služieb - ponúka doplnkové služby, napríklad poskytuje úver, možnosť vrátenia tovaru (uvedené služby sa však premietajú do vyšších cien).

d) maloobchod s úplnou ponukou služieb - sú to luxusné obchodné domy, ktorých obchodný personál poskytuje zákazníkovi pomoc v každej etape nákupu.
 
2. Podľa sortimentu:

a) široký - predajňa predáva veľký počet rôznych druhov výrobkov (Tesco),
b) úzky - predajňa predáva len niekoľko druhov výrobkov (kníhkupectvo),
c) hlboký - vyjadruje v koľkých variantoch sa výrobky predávajú (obuv),
d) plytký - predávajú len 1 variant z jednotlivých druhov tovarov.
 
3. Podľa metódy práce:

A - predaj realizovaný v maloobchodných predajniach
a) špecializované predajne (značkové),
b) obchodné domy - typická plnosortimentovosť,
c) obchodné strediská - sú ucelené obchodné komplexy, v ktorých je veľký počet nezávislých predajní s rozmanitým tovarom,
d) supermarkety - sú veľké samoobslužné predajne s plochou približne 500 m2, ktoré sa špecializujú na predaj tovaru častej spotreby a pretože je sortiment široký tovar je lacnejší (Billa),
e) diskontné predajne - predstavujú veľkoobchodné sklady s možnosťou zakúpiť členstvo, klubová karta je platná jeden rok,
f) predajne s predĺženou prevádzkou - sú to menšie predajne v blízkosti bydliska, predávajú tovar častej spotreby, ktorá má najvyššiu obrátku,
g) hypermarket - sú to obrovské samoobslužné predajne s plochou až 20 000 m2, ktoré ponúkajú široký sortiment tovaru, ale aj rôzne služby.
 
B - Maloobchod, ktorý je realizovaný bez predajných priestorov:
a) katalógový predaj - uskutočňuje sa prostredníctvom katalógov, ktoré sa zasielajú vybraným skupinám zákazníkov (Quelle),
b) priamy marketing - jeho podstata spočíva v tom, že predávajúci zostavia reklamnú kampaň, v ktorej výrobok zákazníkovi predstavia a spotrebiteľ si ho potom objedná telefonicky alebo poštou: priame zasielanie rôznych zásielok, priama distribúcia, telemarketing, faxmailing, priamy marketing v rozhlase, novinách a v časopisoch, teleshoping, elektronický marketing, objednávkové automaty.
c) predaj prostredníctvom automatov - ich výhodou je nepretržitosť, tovar je k dispozícii 24 hodín denne, nevýhodou je nákladný predaj,
d) predaj tovaru prostredníctvom obchodných cestujúcich - ich podstatou je, že predávajúci navštevujú obyvateľov a ponúka im sortiment tovarov.
 
Elektronické registračné pokladnice
Každý podnikateľský subjekt, ktorý sa zaoberá obchodom a poskytovaním služieb je povinný viesť evidenciu predaja elektronickou registračnou pokladnicou podľa vyhlášky č. 55/1994 Zb. z. Jej používanie prináša výhody pre predávajúceho ale aj pre zákazníka.
 
Výhody pre predávajúceho:
-  ERP sú vybavené registrami, ktoré umožnia sledovať pohyb každej tovarovej položky, a teda:
-  umožňujú skrátiť inventúru a tak prerušia predaj na minimum,
-  poskytujú prehľad o tom, koľko zostalo tovaru na sklade, aký tvaru je potrebné dokúpiť, v akom množstve,
-  predávajúci na základe informácií rýchlo objaví nepredávajúce sa tovary a rýchlou a aktívnou cenovou politikou sa ich zbaví,
-  zvyšuje sa výkon personálu a zlepšujú sa služba bez toho, aby sa zvyšoval počet zamestnancov.
 
Výhody pre zákazníkov:
-  zákazník pociťuje skvalitnenie predaja a vyššiu úroveň služieb
-  pokladnice urýchľujú zúčtovanie nákupu
-  prehľadnosť nákupu
-  pokladničný blok je dokladom pri reklamácii tovaru.
 
Čiarový kód
Je jednoduchý medzinárodne využívaný systém označovania tovarov, ktorý umožňuje presnú identifikáciu grafickým vyjadrením určitého čísla. Skladá sa zo súboru čiar a svetlých pruhov, ktoré sú na základe elektronických čítacích zariadení presunuté do pamäťových médií výpočtovej techniky a využívajú sa na riadenie obehu tovarov. Čítajú sa pomocou skenerov prepojených z pokladnice, identifikujú tovar, priradia tovaru cenu a zaznamenávajú tovar  do pokladnice.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020