Poisťovníctvo

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 728 slov
Počet zobrazení: 13 208
Tlačení: 601
Uložení: 551
Poisťovníctvo
Poisťovníctvo - je jedným z odvetví národného hospodárstva, ktorý ponúka na poistnom trhu svoj tovar. Poistenie je špecifický druh tovaru, ktorý definujeme ako fiktívny tovar.
 
Poistenie – je právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberie na seba záväzok, že poistenému uhradí škodu, ktorá mu vznikla v zmysle poistných podmienok.
 
Pôvodnou alebo základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a zvýšené potreby, ktoré spôsobili náhodné udalosti. Rozvojom vedy a techniky prichádzajú na trh nové výrobky, vznikajú nové činnosti a tým aj nové rizika. S týmito rizikami musí poisťovňa, občania a podnikateľské subjekty počítať a kalkulovať.
 
Funkcie poistenia
1. Primárna – predstavuje transfer rizika na poisťovňu.
2. Akumulačno–redistribučná – na jednej strane spočíva v tvorbe rezerv z prijatého  poistného a na druhej strane predstavuje výplatu poistných náhrad v prípade poistnej udalosti.
3. Kontrolná – pôsobí počas celého poistného vzťahu. v rámci tejto funkcie skúma poisťovňa rozsah poistnej udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady v prípade poistnej udalosti.
4. Stimulačná – jej podstatou je motivácia poistného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho druhu poistenia.
 
Poistné vzťahy sa vyznačujú typickými princípmi:
a)  Solidárnosť – všetci účastníci poistných vzťahom tým, že platia poistné vytvárajú poistno–technické rezervy.
b)  Podmienená návratnosť – poistný vzťah smerom od poisťovne k poistnému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky, a to vzniku poistnej udalosti.
c)  Neekvivalentnosť – poistné náhrady nezávisia od výšky zaplateného poistného. Poistné náhrady môže byť väčšie alebo menšie ako je poistné, ktoré bolo doteraz zaplatené.

Základné činnosti poisťovne sú:
1. Poisťovacia – je hlavná činnosť poisťovne. Zahŕňa činnosť poisťovne od uzatvorenia poistnej zmluvy s poisteným až po jej zánik. Medzi poisťovaciu činnosť patrí sprostredkovateľská činnosť. Sprostredkovateľskú činnosť vykonávajú pre poisťovne sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia musia na výkon svojej činnosti získať licenciu od dozoru n ad poisťovníctvom.
 
2. Zaisťovacia – rozumie sa činnosť, pri ktorej poisťovňa vstupuje do majetkových vzťahov s inými poisťovňami s cieľom deliť riziká vznikajúce v súvislosti s vykonávaním poistenia.
 
3. Činnosť súvisiaca s poistením – ide o činnosť, ktorá slúži na podporu a rozvoj poisťovníctva, rozširovanie a skvalitňovanie poisťovacích služieb inú činnosť súvisiacu s uvedenými potrebami v prospech poistených subjektov.
 
Účastníkmi poisťovaného vzťahu sú:
Poisťovateľ – je u nás vždy poisťovňa, ktorá má pridelenú licenciu na vykonávanie tejto činnosti. Licenciu prideľuje Odbor dozoru nad poisťovňami, ktorý je zriadený na Ministerstvo financií SR. Poisťovňa v prípade poistnej udalosti poisteného musí odškodniť.
 
Poistník – je osoba, ktorá s poisťovňou uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné a jej práva sú stanovené v poistnej zmluve.
 
Poistený - Je FO alebo PO, na ktorú sa poistenie vzťahuje, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, napr. zdravie, život, majetok alebo zodpovednosť za škodu. Za určitých podmienok môže byť poistený aj poistníkom.
 
Oprávnená osoba- je FO alebo PO, ktorá je oprávnená rokovať s poisťovňou namiesto poistného. Oprávnená osoba môže v prípade poistnej udalosť prevziať od poisťovne poistné plnenie.
Ak poistený určí, že v prípade jeho úmrtia prevezme poistnú náhradu iná osoba ako pozostalý, podľa právnych predpisov hovoríme o tejto osoba ako výhodou poctenej osobe.
Poistený, oprávnená osoba a osoba výhodou poctená môže byť tá istá osoba.
 
V poisťovacom vzťahu sú dôležité 4 kategórie poistenia:
 
1.  Poistná doba – je to doba, na ktorú poistení dojedná poistnú zmluvu.
2.  Poistná suma – je suma na ktorej sa poistník dohodne s poisťovňou, je stanovená s prihliadnutím na budúce potreby.
3.  Poistné – je cena  za poskytovanú poistnú ochranu. Poistné platí klient poisťovni počas poistenej doby.
Veľkosť poistného je limitovaná:
-  cenou poisteného  majetku
-  veľkosťou rizika
-  prirážkou na vlastné náklady poisťovateľa
-  jeho ziskom
4.  Poistná udalosť – môže to byť akákoľvek škoda, strata alebo dožitie sa určitého veku, prípadne  úmrtia počas poistnej doby.
 
Poistné riziká
Poistné riziko je pravdepodobnosť vzniku nebezpečia, nebezpečnej udalosti alebo súhrn takých udalostí o ktorých sa nevie, či a kedy nastanú. Podstatou poistného rizika je náhodnosť.
Riziká môžeme členiť:
 
1.  Podľa výsledku pôsobenia rizika na:
a)  čisté riziko – jeho výsledkom môže byť iba strata – živel, krádež, havária, úraz, úmrtie , dožitie sa veku.
b) špekulatívne riziko – jeho výsledkom môže byť strata ale aj zisk.
 
2.  Podľa ovplyvniteľnosti rizika:
a)  ovplyvniteľné – človek ho môže aktívne ovplyvniť, čiže svojou činnosťou môže zamedziť vzniku rizika – úraz.
b) neovplyvniteľné – nedajú sa celkom predvídať a človek ich nemôže ovplyvniť – živel.
 
3.  Podľa poistiteľnosti
- sú to predovšetkým čisté rizika a ovplyvňujú ich hlavne 4 podmienky rizika:
a)  identifikovateľnosť rizika - je jednoznačne určenie príčiny udalostí, ktorej výsledkom bude strata krytá v poistení,
b) vyčísliteľnosť straty - je možné postiť len také udalosti, ktoré spôsobia straty a takto vzniknuté straty možno vyčísliť a zo strany poisťovní možno nahradiť,
c)  náhodnosť udalostí - spočíva v neurčitosti, že riziko pri poistení sa negatívne prejaví a pôsobí stratu,
d) ekonomická únosnosť - závisí od podmienok existujúceho trhového mechanizmu - pre poistenie toto kritérium znamená, že poisťovňa prevezme do poistenia len také riziko, ktoré je plošne a časovo vyrovnané.
 
Klasifikácia poistenia:
1. Podľa záväznosti poistenia
a) zákonné,
b) zmluvné:
· povinné,
· dobrovoľné.
 
2. Podľa doby platnosti:
a) dlhodobé,
b) krátkodobé.
 
3. Podľa miery rizikovosti
a) rizikové,
b) rezervotvorné.
 
Zákonné poistenie
-  zákon stanovuje povinnosť poistenia, aj všetky podmienky poistenia,
-  v tomto prípade sa neuzatvára poistná zmluva,
-  podľa zákona a právnych noriem sú stanovené 2 druhy poistenia:
a)  poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.
 
Povinné zmluvné poistenie
-  zákon stanovuje povinnosť uzatvoriť tento druh poistenia, ale podmienky uzavretia sa konkretizujú v poistnej zmluve,
-  vzťahuje sa na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone povolania na základe osobitných predpisov (civilný letecký prepravca, poľovníci, zubári, zverolekári, notári, právnici.
 
Zmluvné dobrovoľné poistenie
-  závisí od poistníka a poisťovateľa, či uzavrú poistnú zmluvu a na základe akých podmienok.

Dlhodobé poistenia
-  doba poistenia presahuje 1 rok,
-  poistenie môže byť dohodnuté na dobu určitú alebo neurčitú.

Krátkodobé poistenia
-  doba poistenia nepresahuje 1 rok.
 
Rizikové poistenie
-  je poistenie s podmienenou návratnosťou finančných prostriedkov,
-  existuje vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť, koľkokrát a v akom rozsahu (poistenie majetku a zodpovednosti za škody).
 
Rezervotvorné poistenie
-  pri nich je jedno značné jasné, že poistná udalosť nastane a poisťovňa bude musieť realizovať poistné plnenie, sú to: životné poistenia na dožitie a úmrtie.
 
Odvetvia poistenia
 Poisťovníctvo členíme na 2 hlavné odvetvia:
 
1. Životné poistenie
-  spája sa s poistením osôb,
-  zdôrazňuje skutočnosť, že ľudský život sa spája z možnosťou rizikových situácií, ktorých dôsledkom môže byť úmrtie, invalidita, choroba, zranenie, alebo dožitie sa určitého veku,
-  poistenie osôb predstavuje samostatné odvetvie poistenia, ktoré sa orientuje na krytie rizík spojených s poškodením zdravia a života, prípadne na dožitie sa stanoveného veku,
-  v životom poistení dostane poistení, vždy dohodnutú poistnú sumu,
-  poisťovne ponúkajú životné poistenia z rôznymi poistnými sumami a rôznou výškou platenia poistného.
 
Poistné – jeho výšku ovplyvňujú v životnom poistení mnohé faktory, ktoré predstavujú ocenenia subjektívnej a objektívnej stránke rizika.
 
Subjektívna stránka rizika
-  vyplýva z nebezpečenstiev, ktoré spočívajú osobe poisteného – starostlivosť o zdravie
 
Objektívna stránka rizika
-  majú vplyv na výšku poistného
-  vstupný vek poisteného, doba trvania poistenia, doba a forma platenia poistného, výška záväzku poisťovne, počet poistených rizík (pravdepodobnosť úmrtia, dožitia, úrazovosť, formy poistnej ochrany).
 
Druhy životného poistenia sú:
A) poistenie pre prípad dožitia,
B) poistenie pre prípad úmrtia,
C) dôchodkové poistenie.
 
Základné druhy životného poistenia sa realizujú v týchto typoch:
-  dočasné poistenie (krátkodobé),
-  poistenie pre prípad smrti (doživotné),
-  poistenie pre prípad dožitia,
-  poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (zmiešané),
-  všeobecné poistenie,
-  poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy.
 
Určitou modifikáciu je aj dôchodkové poistenie, ktoré predstavuje možnosť zahrnutia rizík úmrtia, dožitia sa a invalidity.
Dôchodkové poistenie sa ďalej člení na:
A) základný dôchodok,
B) dočasný dôchodok,
C) dôchodok pre pozostalých.
Úrazové poistenie - je špecifický druh rizikového poistenia, predmetom úrazového poistenia je človek a jeho pracovná schopnosť, t. j. telesné poškodenie poistného náhlymi mechanickým vplyvmi pôsobiacimi z vonku.
Úraz - je trvalé alebo dočasné poškodenia zdravia alebo smrť.
Úrazové poistenie sa môže vzťahovať:
A) len na pracovné úrazy,
B) len na mimopracovné úrazy,
C) na všetky druhy úrazov.
Úrazové poistenie sa zvyčajne uzatvára  spolu s niektorým iným druhom poistenia.
 
2. Neživotné poistenie
 - zahŕňa 2 druhy poistenia
 
a) Poistenie majetku: zameriava sa na škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku FO alebo PO.
 
Poistná ochrana pri poistení majetku sa vzťahuje na:
-  poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia vecí živelnou udalosťou,
-  poistenie budov,
-  poistenie domácností,
-  poistenie strojov a strojových zariadení,
-  poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodného  zariadenia,
-  poistenie vecí  proti škodám spôsobením atmosférickými zrážkami,
-  dopravné poistenie,
-  poistenie motorových vozidiel,
-  poistenie pre prípad odcudzenia,
-  poistenie poľnohospodárskych rizík.
 
Poisťovňa pozná rozsah prevzatých záväzkov, nevie však aké budú jej výdavky. Výška poistného v tomto prípade závisí od:
1. škodovej častosti,
2. rozsahu škôd,
3. rozsahu záväzkov prevzatých poisťovňou, čiže systémom ručenia poisťovne.
 
b) Poistenie zodpovednosti za škody: zahŕňa zodpovednosť za škody spôsobené na živote, alebo zdraví tretej osoby, alebo za škody, vzniknuté na veci a majetku patriacemu tretej osobe:
1. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
2. poistenie zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
 
Zaistenie
-  je systém ekonomických vzťahov, ktorých poisťovateľ preberajúci poistné rizika odovzdáva podľa dohodnutých podmienok zaisťovateľovi,
-  poisťovateľ prenáša na zaisťovateľa tú časť rizík, ktoré presahujú jeho finančné schopnosti a ktoré by narušili rovnováhu,
-  zaistenie sa realizuje na základe zaisťovacej zmluvy,
-  hlavnou úlohou zaistenia pre poisťovňu je chrániť sa proti potenciálnym veľkým škodám,
-  maximálna suma, ktorú je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody vzťahujúce sa na poistnú zmluvu je vlastný rub, ktorý sa skladá z percentuálnej sadzby, časti poistnej sumy podľa rizika a sumy škody,
-  časť poistenia, ktoré poisťovateľ odovzdáva do zaistenia sa nazýva césia,
-  poisťovateľ v zaistnom vzťahu sa nazýva cedent,
-  základné formy zaistenia sú : fakultatívne a povinné.
Pool - sú skupiny spoločnosti, ktoré sa spojili s cieľom spoločne poisťovať určitý druh rizika, poznáme 2 druhy: spolupoisťovací, zaisťovací.
 
1. Zdravotné poistenie – poskytuje  sa zdravotná starostlivosť: pri predchádzaní choroby, v prípade choroby, pri predchádzaní úrazu, v prípade úrazu. Poistné sa platí percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
2. Sociálne poistenie
a) nemocenské poistenie – zamestnancov upravuje zákon NR SR, tento zákon upravuje nemocenské poistenie zamestnancov pre prípad: choroby, úrazu, tehotenstva, materstva, starostlivosti alebo ošetrenia člena rodiny.
Dávky nemocenského poistenia:
-  dávky na kúpeľnú starostlivosť,
-  peňažné dávky – nemocenské, podpora pri OČR, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, peňažná pomoc v materstve, podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné,
b) dôchodkové poistenie – druhy dôchodkového zabezpečenia sú: starobný, invalidný, čiastočný invalidný, za výsluhu rokov, vdovský, vdovecký, sirotský, manželský a sociálny dôchodok, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a ďalšie dávky poskytované dôchodcom ako kúpeľná liečba, podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014