Distribučná logistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča maturanti (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 09.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 413 slov
Počet zobrazení: 8 744
Tlačení: 454
Uložení: 496
Distribučná logistika
Distribúcia – je súbor operácií, ktorými sa tovar/služba z oblasti výroby odovzdáva k dispozícií spotrebiteľovi v správnom množstve, kvalite, čase, mieste a cene J.
Základnou úlohou distribúcie je vytváranie hodnoty, ktorá má charakter pridanej hodnoty (zmena miesta a času = pridaná hodnota). Distribúcia okrem svojich klasických funkcií musí plniť aj funkcie inovačné, ktoré nadväzujú na klasické, zavádzaním nových koncepcií a metód. Distribúia preto závádza:
-  logistiku
-  nové formy balenia
-  nové metódy predaja /marketing/
-  štúdium trhových prostriedkov a prostriedkov obchodných činností
 
Distribučný kanál – je súbor organizácií, ktoré majú za úlohu zabezpečiť disponobilitu tovarov a služieb pre spotrebiteľa.
Podľa počtu sprostredkovateľov delíme distribučné kanaly na krátky a dlhé.
Podľa významu pre výrobcu distribučné kanály delíme na základné a pomocné.
Podľa počtu sprostredkovateľov na tej istej úrovni delíme distribučný kanál na široký a úzky.

Podľa prítomnosti sprostredkovateľov delíme distribučné kanály na:
a)  Priamy kanál – skladá sa z výrobcu, ktorý predáva svoj výrobok sám priamo spotrebiteľovi. Všetky činnosti vykonáva na vlastné náklady a na vlastné riziko. Vlastní sieť predajní abo pracuje prostredníctvom vlastých obchodných zástupcov. Medzi výhody priameho distribučného kanálu patrí bezprostredná a stála kontrola nad uzatváranými transakciami a možnosť pružnej reakcie na dopytové zmeny.
b)  Nepriamy kanál – skladá sa z výrobcu a z 1 abo viacerých sprostredkovateľov, ktorí na seba preberajú činnosti spojené s distribúciou a tým aj náklady a rizko.
 
Životný cyklus výrobku: Tovary/výrobky delíme podľa dopytu na tovary každodenného dopytu (potraviny, dtrogéria, majú vysokú dostupnosť), dlhodobého dopytu a občasného dopytu (spotrebiteľovi sa oplatí hľadať a porovnávať ceny, autá, dom) aj na základe toho môžeme rozlišovať životný cyklus každého výrobku.

- fáza uvedenia výrobku na trh: predaj sa rozbieha, tržby nepokryjú náklady.
- fáza rastu: prudký rast obratu, zvyšovanie zisku, objavujú sa prví konkurenti
- fáza zrelosti: fáza pomalého rastu predaju – predaj stagnuje, nastáva znižovanie ceny výrobku
- fáza nasýtenosti: obrat klesá, trh je nasýtený, veľká cenová konkurencia
- fáza útlmu – inak aj fáza starnutia, výrobok treba stiahnuť z trhu.

Spôsob výberu distribúcie: Strategická stránka distribučnej politiky sa zaoberá určovaním pravidiel a všetkých podnikových aktivít, ktoré sa týkajú ponuky a dopytu. Významnou úlohou distribučnej politiky je tvorba manažmentu distribúcie. Stratégia rozhodnutí sa týka
rozhodovania o odbytových cestách, o sprostredkovateľoch rôznych foriem –
veľkoobchodnej, maloobchodnej činnosti, nákupných organizácií a inštitúcií, ktoré
poskytujú služby. Výber distribučných kanálov ovplyvňujú aj tieto činitele:
· veľkosť a špecifikum cieľového trhu
· charakteristické vlastnosti výrobku
· náklady na distribúciu
· ekonomický potenciál a image výrobcu ako aj sprostredkovateľa
· skúsenosti v oblasti doterajšej spolupráce s účastníkmi kanála
Pri výbere distribučných partnerov tiež berieme ohľad na charakter výrobkov ako aj samotného podniku, distribučné kanály konkurentov a faktory prostredia /napr. hospodárske/.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015