Krátkodobé finančné výpomoci

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 148 slov
Počet zobrazení: 4 351
Tlačení: 274
Uložení: 290
Krátkodobé finančné výpomoci

- účtujú sa v ÚS 24- Iné krátkodobé finančné výpomoci, a to na účtoch:
 
241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
· ide o záväzky ÚJ súvisiace s emitovaním, krátkodobých dlhopisov alebo na základe vystavenia hypotekárnych záložných listov,
· doba splatnosti – do 1 roka,
· emitent (vystaviteľ dlhopisu) touto činnosťou spravidla poveruje banku (komerčnú), ktorá uhradí úroky a náklady s tým spojené.
 
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
· predstavujú pôžičky medzi podnikateľskými subjektmi navzájom,
· tieto výpomoci sa poskytujú na základe zmluvy, prípadne ÚJ vystavením CP.
 
Účtovanie v prípade, že sa dlhopisy nepredajú:
V takomto prípade sa nepredané dlhopisy prevedú medzi vlastné dlhopisy na účet 255 – Vlastné dlhopisy a potom sa skartujú.
a)  prevod medzi vlastné dlhopisy 255/375
b)  skartácia (nepredaných) vlastných dlhopisov 241/255
 
Krátkodobý finančný majetok (KFM)
Predstavuje majetok, ktorého charakteristickou črtou je:
-  vysoká likvidita,
-  bezprostredné obchodovanie,
-  držba do 1 roka.
 
Účtuje sa v ÚS 25 – Krátkodobý finančný majetok, a to na účtoch:
251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie,
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie,
255 – Vlastné dlhopisy,
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do 1 roka držané do splatnosti,
257 – Ostatné realizovateľné CP,
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku.
 
majetkové CP 
dlhové CP
 
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku
· účtuje sa na ňom obstarávacia cena KFM, ktorá sa skladá z:
1.  cena CP,
2.  N súvisiace s obstaraním – provízia maklérovi, poplatok burzám, poplatky poradcom...
· súčasťou OC nie sú úroky z úverov na obstaranie CP, kurzové rozdiely, N spojené s držbou CP a podielov.

251 – Majetkové CP na obchodovanie (MCP)
· evidujeme tu nákup a predaj MCP na trhu s CP,
· patria sem akcie (okrem vlastných), podielové listy správcovských spoločností →ÚJ si ich obstarala za účelom uloženia dočasne voľných peňažných prostriedkov s cieľom získať dividendy (666 – Výnosy z KFM).
 
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
· účtujú sa na ňom vlastné akcie v obstarávacej cene, ktoré si ÚJ môže na prechodný čas podržať,
· nakúpené CP môže ÚJ neskoršie odpredať alebo o ich nominálnu hodnotu znížiť ZI, do súvahy sa tento účet zapisuje pod 419 mínusovým znamienkom a do 701 a 702, tam kam patrí.
 
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
· účtuje sa tu stav a úbytok CP úverového charakteru, ktorý má ÚJ v držbe za účelom obchodovateľnosti s nimi,
· patria sem dlhopisy, obligácie, vkladové listy, pokladničné poukážky, úrokové a dividendové talóny, zmenky s cieľom obchodovania s výnimkou zmeniek z dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
 
Dlhové CP sú založené na úverovom vzťahu medzi dlžníkov a veriteľom, pričom dlžník je povinný v stanovenej lehote splatiť nielen dlžnú sumu, ale aj úrok.
 
255 – Vlastné dlhopisy
· ÚJ si ich môže v súlade s právnymi predpismi na určitý čas podržať,
· účtuje o nich vtedy, ak ÚJ chce emitovať novú emisnú sériu dlhopisov. V tomto prípade musí najskôr stiahnuť vlastné dlhopisy z predchádzajúcej série, inak by totiž nemohla emitovať nové dlhopisy v rámci novej emisnej série.
 
Výnosy k KFM sa účtujú na účte 666 – Výnosy z KFM.
 
Opravné položky ku KFM
Ak sa pri inventarizácií dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zistí, že trhové cena obchodovateľných CP je nižšia než ich účtovná cena vedená na príslušných majetkových účtoch, musí sa vo výške zisteného rozdielu vytvoriť opravná položka.
 
OP sa tvoria len vtedy, ak toto zníženie nemá trvalý charakter a v budúcnosti je predpoklad jej opätovného zvýšenie.
Tvoria sa v prospech účtu 291 – Opravné položky ku KFM a na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie OP k finančnému majetku. (565/291)
Ak sa v nasledujúcom účtovnom období trhová cena opäť zvýši, OP sa čiastočne alebo úplne zrušia.(291/565)
 
OP sa netvoria:
a)  k vlastným akciám a vlastným dlhopisom,
b)  vtedy, ak sa zistí, že trhová cena majetkových alebo dlhových CP je vyššia, ako ich účtovná cena,
c)  k CP, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou podľa zákona o UČT.
 
Dlhodobý finančný majetok (DFM)
-  účtuje sa v ÚS 06  - Dlhodobý finančný majetok
 
Obstaranie DFM:
A: Obstaranie podielových CP a podielov KÚPOU
-  účtuje sa na 043 – Obstaranie DFM.
 
B: Upísanie podielov do inej ÚJ (06x/367)
-  takto upísaný podiel účtujeme podľa veľkosti podielu na účtoch:
061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
· ak je podiel na VI v inej ÚJ viac ako 50 %.
 
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
· ak je podiel na VI v inej ÚJ  20 – 50 %.
 
063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
· účtujú sa tu ostatné CP majetkového charakteru v prípade nižšieho vplyvu menej ako 20 %.
 
Zmeny hodnoty CP a podielov:
Môžu nastať 2 prípady:
1.  zvýšenie hodnoty CP alebo výšky podielu spoločníka,
2.  zníženie (znehodnotenie) CP a podielov.
 
Zvýšenie hodnoty podielov a CP si vlastník účtuje vtedy, keď sa zvýši ZI v tej ÚJ, v ktorej má podiel.
Zvýšenie/ zníženie môže nastať:
a)  bez výmeny akcií, a to vyznačením vyššej menovitej hodnoty na akciách,
b) výmenou akcií za nové akcie s vyššou menovitou hodnotou.
 
Pr.
1.  ID Zvýšenie hodnoty akcií    06x/415 – Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
2.  ID Vrátenie pôvodných akcií 378/06x
3.  ID Príjem nových akcií  06x/378 – Iné pohľadávky
 
Dlhodobý pôžičky poskytnuté ÚJ
Účtujú sa podľa vzťahu k dlžníkovi:
1.  ak ide o poskytnutú pôžičku podniku v skupine (v konsolidovanom celku = materská + dcérska spoločnosť) – účtujeme ju na 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku;
 
2.  ak ide o poskytnutú pôžičku, v ktorej nemáme účasť na ZI, účtuje sa na 067 – Ostatné pôžičky.
 
Pôžičky môžu byť bezúročné (konsol. celok) alebo s úrokom (ostatné). Prijatý úrok z pôžičky účtujeme vtedy na 665 – Výnosy z DFM.

Ostatný DFM
-  účtuje sa na účte 069 – Ostatný DFM. Účtujú sa na ňom:
· dlhové CP na obchodovanie,
· dlhové terminované vklady,
· vklady tichého spoločníka do inej ÚJ (obchodnej spoločnosti),
· umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré ÚJ nakúpila za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov – hovoríme im DFM hmotnej povahy,
· súbory hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok.
 
DFM hmotnej povahy evidovaný na účte 069 sa neodpisuje, lebo sa predpokladá, že sa časom zhodnotí. Pri predaji sa účtuje 568/069 – čím sa vyradí z evidencie. Tržba sa účtuje na účte 668 – Ostatné finančné výnosy.
 
ÚJ si obstaráva ostatný fin. majetok aby:
a)  jej prinášal pravidelné výnosy,
b)  zabránil znehodnoteniu peňazí v menej stabilnom ekonomickom prostredí alebo pretože predpokladá zvýšenie trhovej ceny tohto majetku.
 
Poskytnuté preddavky na DFM
-  na účte 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok. (A)

Opravné položky k DFM
 
1.  ID Tvorba OP k dlhodobému majetku
a)  k DNM  553/091
b)  k DHM  553/092
c)  k poskytnutým preddavkom na DFM  565/095
d)  k obstarávanému DFM  565/096
e)  k DFM 565/096
 
2.  ID Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva (napr. darovaní, škode)
a)  k DNM  091/07x
b) k DHM
- odpisovaný  092/08x
- neodpisovaný 092/03x
 c)  k poskytnutým preddavkom na DFM  095/053
d)  k obstarávanému DFM  096/043
 e)  k DFM 096/06x
 
3.  ID Zúčtovanie OP z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku
a)  k DNM  091/553
b)  k DHM  092/553
c)  k poskytnutým preddavkom na DFM  095/565
d)  k obstarávanému 096/565
e)  k DFM 096/565
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020