Hospodárenie podnikov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 17.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 208 slov
Počet zobrazení: 3 659
Tlačení: 271
Uložení: 271
Hospodárenie podnikov

Náklady – spotreba výrobných faktorov vyjadrená v peniazoch
- zníženie ekonomických úžitkov ÚJ
- vznikajú v okamihu spotreby
 
Výdavky – úbytok peňazí na účte alebo v pokladni
- vznikajú v okamihu úhrady
 
ČLENENIE NÁKLADOV
 
Druhové členenie
- je to základné členenie nákladov v každom podniku (podľa účtovej osnovy; vymenujem náklady)
1. Prvotné náklady – externé náklady – vznikajú pri styku podniku s okolím (banky, daňový úrad, dodávatelia...)
- sú to jednoduché náklady – obsahujú len 1 nákladový druh
- sú ekonomicky rovnorodé
- neprihliada sa na to, kde vznikli (v akom útvare) a na aký účel sa vynaložili
- spájajú sa s hodnotením podniku ako celku
Slúžia na: vyčíslenie výsledku hospodárenia, porovnanie štruktúry nákladov, tvorbu plánu, hodnotenie efektívnosti činnosti podniku, umožňuje robiť závery o zvýšení technickej úrovne, o raste produktivity práce, o znížení objemu živej práce
 
2. Druhotné náklady – interné náklady – vznikajú pri odovzdávaní výkonov medzi vnútropodnikovými útvarmi
- sú to zložené náklady – možno ich rozdeliť na pôvodné nákladové druhy
- v preberajúcom útvare sa prejavia na vstupe druhýkrát, preto druhotné
Význam: využíva sa pre riadenie nákladov podľa vnútropodnikových útvarov 
 
Kalkulačné
- náklady sú rozdeľované podľa vzťahu k výrobnému procesu (podľa účelu použitia – palivo sa môže použiť na technologické účely alebo na vykurovanie...)
Kalkulovanie – činnosť, kt. sa vypočítavajú náklady v určitej štruktúre na konkrétny výkon
Kalkulácia – výsledok kalkulovania na jednotku výkonu
Kalkulačná jednotka – výkon na kt. sa robí kalkulácia nákladov (výrobok, polotovar, služba..)
Kalkulačný vzorec:
1. priamy materiál
2. priame mzdy
3. ostatné priame náklady
4. výrobná réžia
náklady výroby
5. správna réžia
náklady výkonu
6. odbytová réžia
úplné náklady výkonu
7. zisk
predajná cena (bez DPH)
Priame náklady – vzťahujú sa priamo na kalkulačnú jednotku (spotreba materiálu na 1 kabát...)
- dajú sa bez ťažkosti vypočítať na kalkulačnú jednotku
- určujú sa na základe noriem spotreby, technicko – hospodárskych noriem, mzdových taríf
a,) priamy materiál – normovaná spotreby surovina základ. materiálu, pomoc. materiálu, technolog. paliva a energie
- patria tu materiáli, kt. tvoria základ výrobku alebo sú nevyhnutnými zložkami pri jeho vyhotovovaní
- ak je zisťovanie spotreby nejakého materiálu na jednotku produkcie technicky ťažké, zahŕňame takého náklady do výrobnej réžie
b,) priame mzdy – možno ich stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku
- sú to mzdy výrobných robotníkov, prípadne iných pracovníkov pokiaľ ich mzda súvisí s výrobou a možno ju určiť na kalkulačnú jednotku. Sú to napr. základné mzdy, príplatky, prémie, odmeny ak súvisia priamo s výkonom
c,) ostatné priame náklady – napr. odpisy, patenty, licencie, náklady na záručné opravy....
 
Nepriame náklady – sú spoločné pre všetky výkony
- ich vyčísľovanie na kalkulačnú jednotku nie je presné, vyčísľujú sa pomocou kalkulačných metód (odpisy šijacieho stroja, spotreba energie....)
- nemusia priamo súvisieť s výkonom
a,) výrobná réžia – súhrn nákladov súvisiacich s riadením a obsluhou výroby, kt. nemôžeme stanoviť na kalkulačnú jednotku.
- patrí tu najmä materiál, palivo, energia, náklady na prípravu a zábeh nových výrobkov, náklady na prepravu medzi pracoviskami .....(mzda majstra, odpis výrobnej haly, odpis výrobného stroja....)
b,) správna réžia – náklady súvisiace s riadením a správou podniku
- napr. náklady na telefón, odpisy a administratívnych budov a ich zariadenie,  mzdy THP
c,) odbytové náklady – skladajú sa z odbytovej réžie a priamych odbytových nákladov
- napr. náklady na obaly, prepravné, propagáciu a reklamu...
 
Členenie nákladov podľa závislosti od objemu výkonov
- s tohto hľadiska členíme náklady na
 
Fixné
- so zmenou objemu výroby sa ich celková výška nemení ale mení sa ich podiel na jednotku výkonu
- môžu existovať aj keď sa nevyrába
môžu byť:
a,) absolútne fixné – ich celková výška za rovnaké obdobie sa nemení, hoci objem výkonov sa mení (mzdy THP, úroky z úverov, náklady na patenty a licencie, odpisy jednotlivých DM – teda správna a časť výrobnej réžie
b,) relatívne fixné – menia sa skokom
- v rámci určitého objemu produkcie sa nemenia ale v momente ak objem výkonov prekročí kapacitu výroby, zmenia sa skokom – naraz
napr. odpisy za celý podnik, nájomné, náklady na osvetlenie....
 
Variabilné
- menia sa zo zmenou objemu produkcie
- podľa stupňa premenlivosti poznáme:
a.) proporcionálne – vyvíjajú sa v tom istom pomere ako objem výkonov, v prepočte na jednotku výkonov sú konštantné – fixné (napr. spotreba látky na nohavice)
b.) neproporcionálne – môžu byť
-  progresívne – pri raste objemu výkonov rastú rýchlejšie, pri poklese objemu klesajú pomalšie, na 1 výroby stúpajú; ich vznik súvisí s neplánovanými výkonmi napr. nadčasové príplatky, príplatky za prácu v noci, za sviatok, náklady na nepodarky
-  degresívne – ak rastie objem výroby, rastú náklady pomalšie, ak objem výroby klesá, klesajú rýchlejšie, na jednotku výroby klesajú. Patria tu napr. náklady na bežné opravy, pomocný materiál, technologické palivo....
-  regresívne – pri raste objemu výroby klesajú a pri poklese objemu rastú, napr. mzdy za prestoje
 
Členenie nákladov v účtovníctve
NA z bežnej činnosti:
hospodárske náklady – náklady vyplývajúce z podnikania u. j.
finančné náklady – náklady z fin. operácií
 
NA z mimoriadnej činnosti:
mimoriadne náklady – vznikajú z mimoriadnych udalostí a podnik ich nemôže dopredu plánovať, NA neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti, napr. náklady zo zmeny použitých účtovných metód....
 
Výkony – sú výstupy podniku, konečný výsledok činnosti podniku
- môžu mať podobu výrobkov alebo služieb
- výkony sa predávajú na trhu (realizujú sa) alebo sa odovzdávajú medzi podnikovými útvarmi (odovzdané výkony)
Výnosy – výkony vyjadrené v peniazoch; zvýšenie ekonom. úžitkov ÚJ
Tržba – vzniká pri predaji výkonov
Príjem – prírastok peňazí v pokladni alebo na účte
 
Rozdiel medzi príjmami a výnosmi
- príjmy vznikajú v okamihu prírastku peňazí do pokladne alebo na účet
- výnosy vznikajú v okamihu realizácie (predaja) alebo odovzdania
 
ČLENENIE VÝNOSOV
 
Druhové členenie výnosov – nájdem v účtovej osnove
 
Členenie výnosov v závislosti od spôsobu realizovaných výkonov
- tržby
- vnútroorgan. výnosy
- ostatné výnosy
Členenie výnosov v účtovníctve
a, výnosy z bežnej činnosti
-  výnosy z hospodárskej činnosti (vyplývajú z hl. činnosti podniku – tržby, aktivácia....)
-  finančné výnosy (úroky s vkladov, kurzové zisky, tržby z predaja cenných papierov)
b,) výnosy z mimoriadnej činnosti – (výnosy so zmeny metódy účtovania, s predaja nepotrebného majetku ...)
 
 
 Výsledok hospodárenia podniku
- rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku za určité obdobie
- výsledok hosp. môže byť:
STRATA ak N>V
ZISK ak N<V
Hrubý zisk: zisk pred zdanením
Účtovný zisk: zisk zistený v účtovníctve po zdanení tzv. disponibilný zisk
 
Použitie disponibilného zisku:
1. na tvorbu RF
2. na tvorbu ďalších fondov (fond odmien, SF ...)
3. na vyplatenie dividend akcionárom
4. na vyplatenie odmien funkcionárom (v prípade a. s. sú to tantiémy členov predstavenstva a dozornej rady)
5. rozdelenie spoločníkom
6. na rozvoj podniku
7. zostatok sa prevedie do nasledujúceho roka ako nerozdelený zisk
Úhrada straty
- z RF
- úhradou spoločníkmi
- prenesením do nasled. rokov
- znížením ZI
- z nerozdeleného zisku predchádzajúcich období
Skúšobná doba
- musí byť pracovne dohodnutá v prac. zmluve, inak je neplatná
- môže byť 3 mesiace, ale aj kratšia
- dodatočne ju možno predĺžiť len s dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca
- v skúšobnej dobe môže zamestnanec: zamestnávateľ skončiť pracovný pomer kedykoľvek bez uvedenia dôvodu
- nemožno ju dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných PP na dobu určitú
 
ČLENENIE ÚČTOVNÍCTVA
1. jednoduché – vedú tie účtovné jednotky, ktorým to povoľuje zákon
2. podvojné – môžu ho viesť všetky účtovné jednotky
  - viesť podvojné UCT sú povinné tie účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v OR
VÝKAZY PRI ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
1. jednoduché UCT – výkaz o príjmoch a výdavkoch
  - výkaz o majetku a záväzkoch
2. podvojné UCT – súvaha
  - výkaz ziskov a strát
    - poznámky
ÚČTOVNÉ KNIHY
1. jednoduché UCT – peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy (kniha zásob, evidencia
  DM, mzdová evidencia, kniha jázd ...)
2. podvojné UCT – kniha analytickej evidencie, hlavná kniha, pokladničný denník, kniha došlých faktúr, odoslaných
  faktúr, inventarizácia majetku, ....
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024